Zapis przebiegu posiedzenia - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2023)

Podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego, obradująca pod przewodnictwem posła Piotra Polaka (PiS), rozpatrzyła:

– rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2544).

W posiedzeniu udział wzięli: Artur Soboń sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów wraz ze współpracownikami, Krzysztof Buk członek Krajowej Rady Notarialnej wraz ze współpracownikami oraz Karolina Umińska starszy specjalista ds. legislacyjnych Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Ksenia Angierman-Kozielska, Monika Biała, Bogdan Wojtów i Anna Woźniak – z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych oraz Wojciech Białończyk i Łukasz Kasiak – legislatorzy z Biura Legislacyjnego.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dzień dobry, otwieram posiedzenie Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego, stwierdzam kworum. Porządek dzisiejszego posiedzenia przewiduje rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2544.

Czy są uwagi do porządku dziennego? Posłowie nie zgłaszają uwag, wobec powyższego stwierdzam jego przyjęcie.

Przystępujemy do realizacji porządku dziennego. Informuję państwa, że 2 września br. Sejm skierował rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2544, do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Komisja Finansów Publicznych 2 września skierowała projekt ustawy z tego druku do Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego, czyli do naszej podkomisji, w celu szczegółowego rozpatrzenia i tym właśnie się dzisiaj zajmiemy.

Chciałbym wszystkich państwa bardzo serdecznie przywitać na dzisiejszym posiedzeniu podkomisji, witam państwa posłów, witam przedstawicieli Ministerstwa Finansów, wszystkich państwa, którzy jesteście na liście osób zgłoszonych do udziału w obradach, witam także legislatorów, którzy są z nami dzisiaj oraz wszystkie pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu łącznie z pracownikami sekretariatu Komisji Finansów Publicznych.

Szanowni państwo, teraz przystąpimy już do rozpatrywania projektu ustawy. Czy przedstawiciele Ministerstwa Finansów chcą nas jeszcze wprowadzić w temat, czy rozpoczynamy od razu merytoryczne rozpatrywanie poszczególnych przepisów? Jeżeli jest taka wola ze strony resortu, to bardzo proszę.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów Jarosław Szatański:

Dzień dobry. Panie przewodniczący, szanowni państwo, pan minister dzwonił do mnie i niestety prosił jeszcze o chwilę cierpliwości, ponieważ dopiero do nas dojeżdża i będzie na miejscu dopiero za około 10 minut. Dlatego, jeśli można, ja spróbuję krótko przedstawić informację na temat zawartości projektu tej ustawy, przedłożenia rządowego.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Oczywiście, bardzo proszę. Prosimy o krótkie przedstawienie informacji.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Projekt ustawy, który będzie dzisiaj rozpatrywany, jest projektem zmian… Główna część to są zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych, w podatku CIT. Ideą, która przyświecała rządowi w zakresie tej nowelizacji, było uporządkowanie systemu podatków CIT, m.in. poprzez ponowny przegląd kilku rozwiązań, które zostały wprowadzone od 1 stycznia 2022 r. w związku z sytuacją zewnętrzną, która oczywiście wpływa też na sytuację gospodarczą przedsiębiorstw, na ich perspektywy rozwoju i działalności w najbliższych miesiącach.

Efektem tej ponownej analizy i przeglądu przepisów wprowadzonych od 1 stycznia było m.in. zawieszenie przepisów o podatku minimalnym na 2 lata. Przewidujemy, że jest to okres, który pozwoli ustabilizować się przedsiębiorcom i powrócić na właściwe tory, jeśli chodzi o ich wyniki, stąd te 2 lata.

Oprócz zawieszenia podatku minimalnego wprowadziliśmy również wiele zmian, które mają sprawić, żeby ta regulacja była bardziej adekwatna do celu, któremu miała służyć, czyli przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania i stąd pewne rozwiązania w stosunku do podatników, które albo wyłączają niektóre grupy z podatku minimalnego bądź też zmieniają sposób liczenia rentowności, która decyduje o wejściu w podatek minimalny.

Inną dosyć istotną zmianą jest uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie, które miały wejść w życie 1 stycznia 2023 r. W tym projekcie jest przewidziane uchylenie tej regulacji w przepisach przejściowych ustawy z zeszłego roku. Te przepisy spotkały się z dość dużą krytyką i w celu uniknięcia ich pewnych nieadekwatności do sytuacji przedsiębiorstw proponujemy w projekcie ich wykreślenie.

Ponadto jest też zmiana dotycząca tzw. pośrednich transakcji z rajami podatkowymi. Te przepisy spotkały się z dość dużą krytyką, jeśli chodzi o zakres obowiązków informacyjnych nakładanych na przedsiębiorstwa, więc bez szkody dla celu, jakim tutaj jest walka z rajami podatkowymi, proponujemy te przepisy uchylić w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami, które potencjalnie mogą wchodzić w zakres tej regulacji. To jest regulacja bardzo postulowana przez rynek, wiele podmiotów zgłaszało się do nas z informacją, że wprowadzone 2 lata temu obowiązki są nieproporcjonalne do celu, któremu miały służyć, gdyż nie zapewniają organom administracji podatkowej takich danych, które byłyby adekwatne i potrzebne.

Ten projekt zawiera również zmiany bardziej szczegółowe, które zapewne będziemy omawiać przy rozpatrywaniu konkretnych przepisów. Na przykład zmieniamy, modyfikujemy przepisy dotyczące Polskiej Spółki Holdingowej, to też jest wyjście naprzeciw podatnikom – liberalizacja tych przepisów oraz warunków tworzenia Polskiej Spółki Holdingowej. Mamy także zmianę przepisów o podatku źródła, również z mocą wsteczną, gdyż one są korzystne dla podatników. Tutaj jest kilka takich regulacji, które są korzystne dla podatników i w związku z tym wchodzą w życie z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r.

Zmieniamy równie przepisy o przerzuconych dochodach w związku z potencjalnymi wątpliwościami, które mogły wiązać się z obecnym ich brzmieniem. Można powiedzieć, że w zakresie podatku CIT jest to modyfikacja rozwiązań, które mogły budzić interpretacyjne wątpliwości albo stały się nieaktualne w kontekście zewnętrznej sytuacji naszego kraju i pogorszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez polskie przedsiębiorstwa.

Jeżeli chodzi o zmiany dotyczące innych ustaw, ponieważ nie tylko podatek dochodowy od osób prawnych jest zmieniany tą ustawą, modyfikujemy również ustawę o podatku od towarów i usług, o podatku akcyzowym, wprowadzane są zmiany ułatwiające funkcjonowanie płatnikom w zakresie obowiązków po stronie notariuszy, a więc mamy dosyć szeroki zakres zmian, który obejmuje kilkanaście ustaw podatkowych, w związku z tym, jeśli pan przewodniczący pozwoli, oddałbym jeszcze w tym momencie głos pani dyrektor.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Oczywiście, panie dyrektorze. Dziękujemy za to wprowadzenie i proszę teraz panią dyrektor o wprowadzenie do pozostałych tematów, które będą przedmiotem dyskusji.

Zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług MF Anna Mytyk:

Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, tak jak przedstawił pan dyrektor…

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Proszę się przedstawić.

Zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług MF Anna Mytyk:

Anna Mytyk, zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów. Poza zmianami w zakresie podatków dochodowych wskazana nowelizacja zawiera również pakiet istotnych zmian, jeśli chodzi o kwestię dalszych działań antyinflacyjnych proponowanych przez rząd i tutaj mam na myśli utrzymanie dotychczasowych działań w ramach tarczy antyinflacyjnej oraz następnie wydłużenie ich do końca roku.

W ramach działań tarczy antyinflacyjnej, które podlegają wydłużeniu, mamy na uwadze pakiet zmian w zakresie podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego i podatku od sprzedaży detalicznej. Preferencje, które były przewidziane w ramach tarczy antyinflacyjnej, które obejmują wskazane podatki, gdzie mówimy o obniżce stawek VAT na żywność, paliwa silnikowe, gaz ziemny, energię elektryczną i cieplną, nawozy i inne środki wspomagające produkcję rolniczą, a także w zakresie akcyzy utrzymanie czasowego obniżenia stawek akcyzy na paliwa silnikowe, w tym oleje napędowe, benzyny, LPG, energię elektryczną, leki, olej opałowy oraz utrzymanie czasowego wyłączenia podatku od sprzedaży detalicznej właśnie paliw, czyli benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa i gazów przeznaczonych do napędu silników, także utrzymanie w mocy zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe – to wszystko są rozwiązania, które podlegają dalszemu wydłużeniu do końca roku. Celem tych rozwiązań jest oczywiście pomoc społeczeństwu i przedsiębiorstwom, w tym mikrofirmom, które dominują na polskim rynku, w realnej walce z inflacją.

Drugą częścią proponowanych zmian w zakresie podatkowym, tym razem z uwagi na sytuację geopolityczną i potrzebę wydatkowania środków na obronność, jest utrzymanie stawek VAT na dotychczasowym poziomie, czyli podwyższonych o 1%, licząc od 2023 r. i w latach następnych. Rok 2023 obejmuje podwyższenie stawek z uwagi na skokowy wzrost wydatków na obronność, a od roku 2024 jest proponowany nowy mechanizm utrzymania tych stawek, oparty na obiektywnych przesłankach wysokości finansowania wydatków na obronność wpisanych w ustawie o finansach publicznych, w ustawie budżetowej i ustawie o obronności, który wskazuje, że podwyższone stawki podatku będą się utrzymywały, dopóki poziom wydatków PKB na obronność nie spadnie poniżej 3%.

Generalnie te zmiany, tak jak wskazałam, mają charakter… są nacechowane potrzebą działań prospołecznych, proobronnościowych. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję, pani dyrektor. Teraz przystępujemy już do procedowania nad rządowym przedłożeniem. Czy są uwagi do tytułu projektu ustawy? Jest uwaga? Bardzo proszę, pan podnosił rękę.

Głos z sali:

W innym celu, panie przewodniczący.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dobrze, rozumiem, że to było przypadkowe podniesienie ręki. Ponieważ nie ma uwag do tytułu, stwierdzam, że tytuł ustawy został przez podkomisję rozpatrzony.

Przystępujemy do rozpatrzenia art. 1. Będziemy procedować nad poszczególnymi zmianami? Pytanie kieruję do przedstawicieli Biura Legislacyjnego.

Legislator z Biura Legislacyjnego Łukasz Kasiak:

Tak, panie przewodniczący.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

W takim razie zmiana pierwsza w art. 1. Czy są uwagi? Biuro Legislacyjne, bardzo proszę.

Legislator Łukasz Kasiak:

Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, do zmiany nr 1, do lit. b mamy uwagę redakcyjną. Chodzi tutaj o średnik po wyrazach „od dochodów spółek”. Wydaje się nam, że należałoby go zastąpić sformułowaniem „przy czym o sposobie przyjętego rozliczenia podatnik informuje” itd. Zwracamy także uwagę na to, iż podobnych zmian językowych, redakcyjnych czy takich czysto technicznych, wynikających z zastosowania właściwych zasad techniki legislacyjnej, jest więcej i jeżeli szanowna podkomisja nas upoważni, to w sprawozdaniu podkomisji zaproponujemy odpowiednie korekty. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Oczywiście, jak najbardziej upoważniamy Biuro Legislacyjne, do dokonania niezbędnych korekt w odpowiednich miejscach. Czy rząd ma jakieś uwagi do tego, co przedstawił legislator? Nie ma uwag ze strony rządowej, natomiast jak powiedzieliśmy – drobne sprawy legislacyjne jak najbardziej.

Czy wobec tego do zmiany nr 1 w art. 1 mamy jakieś zastrzeżenia oprócz tej jednej drobnej uwagi Biura Legislacyjnego? Nie ma zastrzeżeń. Stwierdzam, że zmiana pierwsza w art. 1 została rozpatrzona.

Zmiana nr 2. Biur Legislacyjne, bardzo proszę.

Legislator z Biura Legislacyjnego Wojciech Białończyk:

Do zmiany drugiej jest zgłoszona poprawka, panie przewodniczący. To jest poprawka pana przewodniczącego w zestawieniu poprawek, zatytułowana jako poprawka nr 1.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Tak, zgadza się. Poprawka nr 1 ma charakter legislacyjny. Czy Biuro Legislacyjne chce się do tego odnieść?

Legislator Wojciech Białończyk:

Tak, panie przewodniczący. Poprawka rzeczywiście dotyczy art. 1 zmiany drugiej i chodzi tu o przeniesienie regulacji, ponieważ one są jeszcze w okresie vacatio legis, do art. 12, który zawiera zmiany w ustawie… w tzw. Polskim Ładzie. W związku z tym, że to są zmiany w okresie vacatio legis, to powinny one być dokonane tamtą ustawą, ale niejako przy okazji w tej poprawce jest też zawartych kilka innych zmian o charakterze techniczno-legislacyjnym, dotyczących czy to zmiany 18., czy potem art. 5, czy również przepisów przejściowych. Dlatego proponujemy tę poprawkę rozpatrzyć łącznie, żeby od razu wspomniane zmiany techniczno-legislacyjne w pozostałych przepisach zostały przez państwa przyjęte.

Zwracamy również uwagę, że w pkt 5 tej poprawki… są tutaj dwie kwestie: w poprawce trzeciej, która także została zgłoszona przez pana przewodniczącego, jest nadawane nowe brzmienie pkt 2 w art. 2 i jak rozumiem, to nie są brzmienia wykluczające się, tylko uzupełniające. Tak przynajmniej wynika z charakteru tych przepisów i dlatego w sprawozdaniu podkomisji pkt 2 będzie efektem połączenia treści art. 28 pkt 2 w poprawce pierwszej i – jeżeli poprawka trzecia zostanie przyjęta – również art. 28 pkt 2 w poprawce trzeciej. W sprawozdaniu zostanie to połączone w jedną całość.

I jeszcze druga uwaga do pkt 5 w tej poprawce pierwszej, a mianowicie tutaj są wymienione przepisy, które mają wchodzić w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Zwracamy uwagę, i to trzeba będzie chyba poprawić na jutrzejsze posiedzenie Komisji, że w tym miejscu należy dołożyć jeszcze przepisy przejściowe, które są powiązane z przepisami nowelizującymi, które wchodzą w życie wcześniej. Chodzi o to, aby przepisy przejściowe odnoszące się do przepisów nowelizowanych też wchodziły w życie w tym samym terminie. Zwracamy na to uwagę i trzeba będzie to przygotować we współpracy z Ministerstwem na jutrzejsze posiedzenie Komisji. To tyle uwag do poprawki pierwszej, dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Jakie jest stanowisko rządu? Jest już z nami pan minister, witamy serdecznie. Proszę, panie ministrze.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Artur Soboń:

Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, bardzo przepraszam za spóźnienie. Upoważniam dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych pana Jarosława Szatańskiego, żeby zabrał w tej sprawie głos w moim imieniu.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Panie dyrektorze, bardzo proszę.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Stanowisko rządu wobec tej poprawki jest pozytywne.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Czy w takiej sytuacji jest sprzeciw wobec przyjęcia zaproponowanej poprawki i przedstawionych zmian? Przypominam, że cały czas mówimy o zmianie nr 1.

Legislator Wojciech Białończyk:

O zmianie nr 2, panie przewodniczący…

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Tak, oczywiście o zmianie drugiej, bo pierwszą już rozpatrzyliśmy.

Legislator Wojciech Białończyk:

O zmianie nr 2 i o kolejnych, które są objęte tą poprawką.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Tak, zgadza się. Ponieważ nie ma sprzeciwu, stwierdzam, że propozycja została rozpatrzona.

Zmiana nr 2. Biuro Legislacyjne, bardzo proszę.

Legislator Łukasz Kasiak:

Do zmiany nr 3 też jest zgłoszona poprawka.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Tak, chodzi o art. 11b.

Legislator Łukasz Kasiak:

Zgadza się, i jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to…

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Bardzo proszę.

Legislator Łukasz Kasiak:

To jest poprawka, która wynika również z naszych ustaleń dokonanych z Ministerstwem Finansów, a chodzi w niej o kwestię, która pojawia się nie tylko w art. 1 w pkt 3, ale też, jak mają to państwo przedstawione w poprawce, w art. 3, czyli równolegle w podatku PIT. Chodzi tak naprawdę o doprecyzowanie posługiwania się pojęciem transakcji określonych poprzez odesłanie gdzieniegdzie do art. 11i. W porozumieniu z Ministerstwem Finansów zaproponowaliśmy jednolite nazewnictwo tych transakcji w podobnych sytuacjach i podobnych uregulowaniach. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Bardzo proszę o stanowisko rządu w kwestii tego jednolitego nazewnictwa.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Nie zgłaszamy uwag.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Czy jest sprzeciw wobec propozycji przyjęcia takich zapisów? Nie ma sprzeciwu. Zmiana nr 3 wraz poprawką, z tymi propozycjami, została rozpatrzona.

Zmiana nr 4. Bardzo proszę, Biuro Legislacyjne.

Legislator Łukasz Kasiak:

Szanowni państwo, w zmianie nr 4, w art. 11i jest użyte następujące sformułowanie: „uwzględniając warunki, które ustaliłyby między sobą podmioty”. Mamy wątpliwości, czy to sformułowanie jest wystarczająco jasne. To są pewne wytyczne i zastanawiamy się, czy jest jasne, jaki jest charakter tych wytycznych i kto ma je zastosować w przypadku tego przepisu, czy chodzi o podatnika i czy jest jasne, kto będzie musiał te warunki uwzględnić oceniając sytuację uregulowaną w art. 11i.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Bardzo proszę, rząd.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Te warunki są skierowane do podatnika i wydaje się nam, że w kontekście przepisów o cenach transferowych było tak zawsze i nie sądzimy, żeby teraz rodziło to wątpliwości podnoszone przez Biuro Legislacyjne. To będzie kierowane do podatnika.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Czyli pozostawiamy tak jak jest.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Tak, panie przewodniczący.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś uwagi państwa posłów do zmiany nr 4? Nie ma uwag. Zmiana czwarta została rozpatrzona.

Zmiana nr 5. Biuro Legislacyjne, bardzo proszę.

Legislator Łukasz Kasiak:

Szanowni państwo, w zmianie nr 5, w ust. 2a mamy wyliczenie i dwa punkty. Wydaje się nam, że to wyliczenie jest rozłączne i tak naprawdę nie ma możliwości, żeby zaistniały warunki z punktu pierwszego i drugiego, dlatego spójnik „lub” po pierwszym punkcie wydaje się być tutaj zbędny. Podobna sytuacja jest w zmianie szóstej. Proponujemy wykreślenie tego spójnika.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Stanowisko rządu.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Popieramy.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Czy są inne uwagi? Nie ma. Zmiana nr 5 została rozpatrzona.

Zmiana nr 6, z tą uwagą, o której mówiliśmy przed chwilą. Nie ma uwag. Zmiana została rozpatrzona.

Zmiana nr 7. Nie ma uwag. Zmiana została rozpatrzona.

Zmiana nr 8. Nie ma uwag. Zmiana została rozpatrzona.

Zmiana nr 9. Nie ma uwag. Zmiana został rozpatrzona i teraz, po zmianie dziewiątej, Biuro Legislacyjne, bardzo proszę – jest poprawka.

Legislator Wojciech Białończyk:

Tak, panie przewodniczący, po zmianie nr 9 mamy zgłoszoną drugą poprawkę.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Chodzi o poprawkę nr 2, w której zawarte jest doprecyzowanie przepisów finansowych. Pan poseł Cichoń, bardzo proszę. Przypominam, że mamy już rozpatrzone zmiany do dziewiątej włącznie, a teraz rozpatrujemy dodawaną zmianę nr 9a. Proszę, panie pośle.

Poseł Janusz Cichoń (KO):

Ja mam tylko prośbę formalną, panie przewodniczący. Chciałbym, żeby jednak ktoś ze strony ministerstwa przy rozpatrywaniu każdej zmiany powiedział krótko, czego ta zmiana dotyczy.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Przy zmianie czy przy poprawce?

Poseł Janusz Cichoń (KO):

Przy każdej zmianie, bo poprawkę uzasadnia tak naprawdę ktoś, kto się pod nią podpisał.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Ogólne wprowadzenie zostało przedstawione przez państwa dyrektorów na początku, ale wtedy państwo nie byliście obecni.

Poseł Janusz Cichoń (KO):

Wiem, że było przedstawione wprowadzenie ogólne, ale tych zmian mamy jednak sporo, tak do ustawy, jak i do ustaw zmieniających. Nie chodzi mi o żadne szczegółowe uzasadnienie, tylko o krótkie przedstawienie czego dotyczy zmiana, bo naprawdę trochę się w tym gubimy.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dobrze, panie pośle. Pan minister Soboń, bardzo proszę.

Sekretarz stanu w MF Artur Soboń:

Panie przewodniczący, proponuję uwzględnić prośbę pana posła i przy każdej zmianie ze strony pana dyrektora będą przedstawione dwa zdania uzasadnienia.

Poseł Janusz Cichoń (KO):

Dziękuję, o to mi chodziło.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Ślicznie dziękuję, panie ministrze. W tej chwili rozpatrujemy poprawkę drugą. Czy przedstawiciele rządu chcą się wypowiedzieć na temat tej poprawki? Proszę bardzo.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Popieramy tę poprawkę, ona działa na korzyść podatników, ponieważ ma na celu uwzględnienie sytuacji, kiedy przejmowaną spółką jest spółka, która nie jest płatnikiem podatku CIT. Zgodnie z obecnymi przepisami, w takiej sytuacji nie można byłoby skorzystać z neutralności podatkowej takiego przejęcia, więc ta zmiana działa na korzyść podatników. Dlatego też jest propozycja, aby weszło to w życie od 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Czy są jakieś uwagi do tej poprawki? Nie ma uwag, wobec powyższego stwierdzam, że poprawka została przyjęta.

Zmiana nr 10. Bardzo proszę, Biuro Legislacyjne.

Legislator Wojciech Białończyk:

Sygnalizujemy tylko, że jest zgłoszona poprawka do zmiany nr 10.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Zgadza się. Mamy tutaj poprawkę, która zmierza do modyfikacji przepisów… Bardzo proszę, panie dyrektorze.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Zgodnie z wnioskiem pana posła odniosę się do poprawki nr 10.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Do zmiany nr 10, panie dyrektorze, i od razu do poprawki trzeciej.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Tak. Jeżeli chodzi o zmianę nr 10, to jest to dostosowanie do zmian, które zostały wprowadzone w ustawie o PIT z 9 czerwca tego roku i chodzi o ujednolicenie przepisów podatkowych z przepisami rachunkowymi w zakresie pochodnych od wynagrodzeń.

Natomiast jeżeli chodzi o poprawkę nr 3, bo o niej też już zaczęliśmy rozmawiać, to jest to poprawka, która ma uczynić bardziej adekwatnym przepis w kontekście uaktualnienia środków trwałych, żeby to było bardziej adekwatne w przeciągu całego roku i półrocza, a nie w przeciągu 3 miesięcy, co jest wrażliwe na jakieś skoki, nagłe zdarzenia, które mogą być nieadekwatne w kontekście tej całej regulacji.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Biuro Legislacyjne, bardzo proszę.

Legislator Wojciech Białończyk:

Panie przewodniczący, odnosząc się do tej poprawki, akurat tę jedną dostaliśmy dopiero dzisiaj rano, na gorąco – z tego co widzimy – chcemy powiedzieć, iż w naszej ocenie jest tutaj problem z dodawanym przepisem przejściowym. Zmiana, o której mówił pan dyrektor, dotyczy przepisów upoważniających. Minister wydając rozporządzenie, które musi wydać i które dzisiaj też jest wydane, brał do tej pory pod uwagę trzy kwartały z roku poprzedzającego, a teraz będzie brał dwa kwartały oraz cztery kwartały w roku poprzedzającym, a więc pod uwagę jest brany dłuższy okres. Przepis przejściowy stanowi natomiast, że przepisy upoważniające stosuje się do wskaźników wzrostu cen nakładów inwestycyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS począwszy od 2022 r. W tej sytuacji nie bardzo wiadomo… Chodzi tutaj raczej o to, aby nakazać ministrowi finansów wydanie tego rozporządzenia po upływie jakiegoś okresu, a nie o to, że przepisy te stosuje się do wskaźników.

Spróbujemy w tej kwestii, wspólnie z ministerstwem, wypracować jakieś rozwiązanie przed jutrzejszym posiedzeniem Komisji, natomiast teraz zwracamy uwagę, że nie można nakazywać… Może inaczej, nie można stosować tych przepisów do wskaźników, bo to jest raczej uzależnienie działania ministra, czyli wydania konkretnego rozporządzenia, od pojawienia się takich czy innych wskaźników. Zwracamy zatem uwagę, że ten przepis trzeba będzie jeszcze dopracować.

I jeszcze jedna kwestia, to, o czym już wcześniej wspominałem. W pkt 4 tej poprawki mamy nowe brzmienie art. 28 pkt 2, które zostanie połączone z tym, co zostało przyjęte w poprawce pierwszej. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Pamiętamy o tym.

Sekretarz stanu w MF Artur Soboń:

Zgoda, panie mecenasie, wspólnie to jeszcze dopracujemy. Rzeczywiście to ma działać jak automat, rozporządzenie ma być po prostu automatem, więc tutaj jest pełna zgoda.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Rząd się zgadza z tymi uwagami, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne uwagi do tej poprawki i do całej rozpatrywanej zmiany?

Legislator Wojciech Białończyk:

Jeszcze jedna rzecz, panie przewodniczący.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Tak, proszę.

Legislator Wojciech Białończyk:

Zwracamy jeszcze uwagę, wracając do tej poprawki, że wraz z tymi zmianami – tym bardziej, że one wchodzą w życie z dniem ogłoszenia – przepisy wykonawcze wydane na podstawie tych rozporządzeń wygasają, tracą moc. To jest bowiem nowelizacja przepisu upoważniającego, więc wraz z wejściem w życie nowelizacji przepisu upoważniającego, czyli z dniem następującym po dniu ogłoszenia… Tak – pkt 10 lit. b wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli zgodnie z § 32 albo 33 Zasad techniki prawodawczej wydane dzisiaj rozporządzenie traci moc, więc i tak natychmiast trzeba będzie wydać nowe rozporządzenie z tymi nowymi wytycznymi.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Co na to przedstawiciele rządu?

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

To jest bardzo specyficzna regulacja i wydaje się nam, że… Może inaczej, rozporządzenia, które były wydawane na mocy tego przepisu, to są akty dosyć historyczne, więc musimy rozważyć, czy one są w ogóle aktualne.

Legislator Wojciech Białończyk:

Ale tu jest wprost nowelizacja przepisu upoważniającego.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Dlatego dodamy też ewentualnie… Rozumiem, że tę poprawkę możemy jeszcze dopracować…

(Video) Nie bardzo rozumiem, jak kwestia komisji miałaby zniszczyć PL demokrację

Legislator Wojciech Białończyk:

Nie ma jednak przepisu przedłużającego obowiązywanie dotychczasowych rozporządzeń, które państwo zawarliście w projekcie ustawy w art. 27. To chyba był art. 27, mam na myśli zbiorczy przepis przedłużający kilka rozporządzeń. Tu takiego przepisu nie ma, więc dlatego mówię, że z dniem następującym po dniu ogłoszenia tego rozporządzenia, wydane na podstawie art. 22o ust. 1 PIT-u i art. 15 ust. 5 CIT-u, tracą moc.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

To jest bardzo specyficzna delegacja, więc odłożylibyśmy ją do naszej rozmowy na temat poprawek tej poprawki. Naprawdę to jest specyficzna delegacja z dziewięćdziesiątego któregoś roku, więc ona nie jest standardową delegacją dla ministra do wydania rozporządzenia. W naszym odczuciu nie zmienia ona w żaden sposób meritum przepisu, jeżeli chodzi o samą delegację dla ministra finansów.

Legislator Wojciech Białończyk:

Panie przewodniczący, w opinii Biura Legislacyjnego to jest wprost nowelizacja przepisu upoważniającego i to właśnie zmiana merytoryczna przepisu upoważniającego, więc skutek będzie taki, o jakim mówiliśmy wcześniej.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Przeanalizujemy to w kontekście ewentualnego dodania przepisu, który utrzymuje akty prawne wydane na podstawie tej delegacji, bodajże w art. 25 lub art. 27 tej ustawy nowelizującej.

Sekretarz stanu w MF Artur Soboń:

Panie mecenasie, ostateczne brzmienie wypracujemy na jutrzejsze posiedzenie Komisji.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dobrze. Rozumiem, że chodzi o to, aby nie było jakiejś luki, tak? Czy są jeszcze jakieś uwagi ze strony państwa posłów, jeśli chodzi o poprawkę trzecią i zmianę nr 10? Nie ma uwag. Wobec powyższego stwierdzam, że zmiana nr 10 wraz z poprawką została rozpatrzona.

Zmiana nr 11. Nie ma uwag. Zmiana została rozpatrzona.

Zmiana nr 12. Nie ma uwag. Zmiana została rozpatrzona.

Zmiana nr 13.

Poseł Janusz Cichoń (KO):

Panie przewodniczący, ponawiam swoją prośbę o krótkie omówienie poszczególnych zmian.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Przepraszam, rozpędziłem się. Proszę, panie dyrektorze.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Jeżeli chodzi o zmianę nr 11, to jest to zmiana na korzyść podatników, która precyzuje, że należy stosować wyższą z dwóch wartości od 1 stycznia. To nie było jasne i mogło prowadzić do niezamierzonego efektu na niekorzyść podatników, jeżeli chodzi o koszty finansowania dłużnego.

Zmiana nr 12 to poszerzenie, też na korzyść podatników, wyłączenia z zaliczenia do poniesionych kosztów finansowania dłużnego.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Rozumiem, że z tymi wyjaśnieniami zmiany zostały rozpatrzone.

Zmiana nr 13. Panie dyrektorze, bardzo proszę.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Ta zmiana ma charakter dostosowawczy. Wskazujemy w niej kolejne przepisy, które wyłączają z podstawy opodatkowania, taki ogólny przepis – dodajemy art. 28h i art. 24aa.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Czy są uwagi do tej zmiany? Nie ma uwag. Zmiana została rozpatrzona.

Proszę omówić zmianę nr 14.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Zmiana nr 14 ma charakter wynikowy, wynika ona ze zmiany jednostki redakcyjnej w ustawie o PIT z 9 czerwca. Musimy skorygować odesłanie.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Czy są uwagi do tej zmiany? Nie ma. Zmiana została rozpatrzona.

Zmiana nr 15, panie dyrektorze.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Zmiana nr 15 polega na korekcie tzw. ulgi na IPO, czyli na debiut na giełdzie, o kwestię wyłączenia z tego IP Box’ów, ponieważ IP Box’y i giełda nie mogą być razem stosowane.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Nie ma innych uwag, wobec czego stwierdzam, że zmiana nr 15 została rozpatrzona.

Proszę bardzo, zmiana nr 16.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Zmiana nr 16 wprowadza zmiany korygujące w tzw. uldze na złe długi, m.in. od 1 stycznia 2023 r. zostanie uchylony załącznik, który obecnie podatnicy muszą wypełniać.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Czy są jakieś uwagi? Nie ma uwag, a tym samym rozpatrzyliśmy zmianę nr 16.

Bardzo proszę pana dyrektora o przedstawienie zmiany nr 17. Tutaj mamy zgłoszoną poprawkę.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Zmiana nr 17 dotyczy korekt przepisów o zagranicznej jednostce kontrolowanej. Chodzi m.in. o zmiany o charakterze redakcyjnym, dodanie odesłań do definicji jednostki zależnej, a także o przepisy antyabuzywne w zakresie ust. 3f.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Do tej zmiany została zgłoszona poprawka. Czy pan dyrektor przybliży nam tę poprawkę?

Legislator Wojciech Białończyk:

Czy można, panie przewodniczący?

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Proszę, Biuro Legislacyjne.

Legislator Wojciech Białończyk:

W tej poprawce chodzi o korektę przepisu, ponieważ w ust. 3f jest na przykład mowa o tym, że „jednostka zbyła co najmniej 25% wartości bilansowej”, ale nie zbywa się wartości bilansowej, natomiast można zbyć aktywa odpowiadające co najmniej 25% wartości bilansowej i to znajduje się w propozycji poprawki. Ta zmiana została wypracowana z ministerstwem w trybie roboczym. Analogiczna zmiana jest przewidziana w tej poprawce, jeśli chodzi o ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję za te wyjaśnienia. Czy są jakieś uwagi do poprawki albo do całej zmiany nr 17? Nie ma uwag. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy zmianę 17. wraz z poprawką.

Zmiana nr 18. Panie dyrektorze, bardzo proszę.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Zmiana 18. dotyczy podatku od przerzuconych dochodów, poprawiamy redakcję dotychczasowych przepisów oraz liberalizujemy warunki ich stosowania.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Do tej zmiany zostały zgłoszone dwie poprawki. Proszę, Biuro Legislacyjne.

Legislator Łukasz Kasiak:

Dziękuję, panie przewodniczący. Proszę państwa, zmiana 18. jest dość obszerna, ale po pierwsze zwracamy uwagę, że część zmian dokonanych w tej zmianie wynika z przyjętej już poprawki pierwszej, a mianowicie lit. a, skreślona lit. g i zmiany w lit. i, to są zmiany już przez państwa przyjęte w poprawce pierwszej. Dalej mamy dwie poprawki: pierwsza z nich jest określona w materiałach jako poprawka czwarta i chodzi w niej o dodanie lit. ga, natomiast druga poprawka składa się z dwóch punktów i chodzi w niej o nadanie nowego brzmienia ust. 2b w lit. b oraz o nadanie brzmienia lit. c. Jeśli zaś chodzi o lit. c, to tak naprawdę mamy tu zastosowanie pewnego zabiegu legislacyjnego, a mianowicie chodzi o to, że po skreśleniu części wspólnej ust. 3 należy dokonać zmianę znaków interpunkcyjnych na końcu poszczególnych punktów oraz drobiazg w pkt 4, tzn. wyraz „finansowania” na początku przepisu.

Tak wygląda ten drugi punkt z tej poprawki, nazwijmy ją legislacyjną, ponieważ została ona przygotowana po wcześniejszym uzgodnieniu przedstawionych zmian z Ministerstwem Finansów. Tak samo jest w przypadku lit. b, czyli mówiąc precyzyjnie ust. 2b. To są tak naprawdę też zmiany redakcyjne plus kwestia skreślenia „z zastrzeżeniem” oraz zmiana wyrazu „korygując”. Chodzi o wskazanie, że ta korekta ma polegać na pomniejszeniu nominalnej stawki. Tego typu zmiany są proponowane tą poprawką, jeśli chodzi o ust. 2b.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję bardzo.

Legislator Łukasz Kasiak:

Jest jeszcze czwarta poprawka, której Biuro Legislacyjne nie proponowało, więc oddajemy głos w tej sprawie, ale chciałbym jeszcze wskazać panu przewodniczącemu i szanownej podkomisji, że po rozpatrzeniu poprawek będziemy mieli jeszcze kilka uwag dotyczących samego pkt.18, bo jak wskazywałem, on jest dość obszerny. Te uwagi nie dotyczą już kwestii zawartych w poprawkach, ale spraw legislacyjnych, które chcielibyśmy zasygnalizować.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Jeżeli chodzi o poprawki legislacyjne wprowadzane na bieżąco, to już upoważnialiśmy Biuro do ich dokonywania.

Legislator Łukasz Kasiak:

Panie przewodniczący, chodzi o takie poprawki, które muszą jednak wybrzmieć i które państwo musicie przyjąć, bo to nie są tylko zmiany redakcyjne.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Rozumiem.

Legislator Łukasz Kasiak:

Ale to już po rozpatrzeniu poprawek.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Czy są jakieś uwagi do przedstawionych poprawek albo do zmiany nr 18? Nie ma uwag… Proszę, Biuro Legislacyjne.

Legislator Łukasz Kasiak:

Panie przewodniczący, sygnalizowałem wcześniej, że mamy jeszcze uwagi, które będziemy zgłaszać po rozpatrzeniu poprawek.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Poprawki zostały już przyjęte.

Legislator Łukasz Kasiak:

Ponieważ poprawki zostały rozpatrzone, to jeśli można, wskażemy teraz na pewne kwestie.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Proszę bardzo.

Legislator Łukasz Kasiak:

Panie przewodniczący, w zmianie 18. w lit. a, chociaż nie tylko w tej zmianie, ta kwestia pojawia się później również w dalszych przepisach, po pierwsze w ust. 2 mamy wyliczenie i na końcu każdego punktu znajduje się spójnik „oraz” – wydaje się nam, że we wprowadzeniu do wyliczenia można byłoby wskazać, że jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki itd., i wówczas można skreślić spójniki „oraz” użyte po pkt. 1, 2 i 3. Następnie w pkt 1 ust. 2 pierwszy raz pojawia się odesłanie do tytułów wymienionych w ust. 3 i tu są wskazane punkty. W ust. 3 mamy tylko tych pięć punktów i jak się wydaje nie ma sensu wskazywać, że chodzi o pkt od 1 do 5, wystarczy poprzestać na odesłaniu do ust. 3. Tego typu zmian, dotyczących odesłania do ust. 3 jest więcej, więc jeżeli państwo zgodzicie się z tą uwagą i zostaniemy upoważnieni, to dokonamy również dalszych korekt.

Mamy także wątpliwości do ust. 2a. Chodzi o taką regulację, która nakłada konieczność odpowiedniego pomniejszenia nominalnej stawki podatku o związane z przychodem odliczenie od podstawy. Mamy wątpliwość, czy to rzeczywiście będzie jasne, w jaki sposób dokonać tej korekty, bo nominalna stawka, czyli ta wskazana w procentach, ma być, jak się wydaje, pomniejszona o wartość już wyliczoną, czyli podaną liczbowo. Pytanie, czy to nie będzie powodowało wątpliwości, takie brzmienie tego przepisu.

Ponadto chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że w ust. 2b jest mowa o podmiocie powiązanym i że to on podlega częściowemu zwolnieniu. Pytanie, czy rzeczywiście to jest zwolnienie podmiotowe, czy to jest dobrze sformułowany przepis?

Następnie w lit. i w ust. 14, akurat w zakresie ust. 14 jest poprawka, ale mamy jeszcze wątpliwości dotyczące sformułowania użytego w pkt 1: „te otrzymane należności”. Czy będzie jasne, o jakie „te otrzymane należności” chodzi?

Ponadto jeszcze też w lit. i, w ust. 15 mamy użyty dwa razy spójnik „lub”. Wydaje się, że można by go zastąpić przecinkiem. Spójnik „lub” jest w wyliczeniu w dalszej kolejności, więc wydaje się, że tutaj, zgodnie z zasadami języka polskiego, należy użyć tego spójnika tylko przy ostatnim razie, natomiast po wyrazie „siedzibę” można postawić przecinek.

I jeszcze kwestia w lit. a. Mamy tam tak naprawdę wskazanie na umowy międzynarodowe i użyte jest następujące sformułowanie: „Rzeczpospolita Polska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowiącej podstawę do uzyskania” itd. Wydaje się, że tu chodzi o przecinek, ale dość istotny, po wyrazie „stanowiącej”, dlatego że tu chodzi chyba nie tyle o wszystkie umowy, tylko o takie, które stanowią podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych. Wydaje się, że ten przecinek wyjaśni sytuację i nie będzie wątpliwości, iż chodzi o tego typu umowy. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Proszę przedstawicieli rządu o ustosunkowanie się do tych wątpliwości i pytań.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Panie przewodniczący, jeśli chodzi o wszystkie poprawki legislacyjne zgłoszone przez Biuro Legislacyjne, to my oczywiście je popieramy. Faktycznie kwestia tego przecinka też jest ważna, więc tę poprawkę również popieramy, natomiast odnosząc się do poszczególnych wątpliwości podniesionych przez Biuro Legislacyjne chcę powiedzieć, że w przypadku stawki podatku musimy patrzeć na zagadnienie zgodnie z filozofią, która dotyczy tej regulacji na konkretną płatność i konkretną stawkę opodatkowania tej płatności w danym państwie. Zawsze punktem wyjścia jest pewna stawka podatku, która może się materializować w jakąś kwotę, ale ta stawka jest określona w przepisach obcego państwa i to ona jest punktem wyjścia. Dlatego uważamy, że… Odpowiednie pomniejszenie nominalnej stawki i przykłady, jak to należy stosować prawidłowo, znalazły się w uzasadnieniu projektu.

Jeśli chodzi o kolejną zmianę dotyczącą użycia słowa „podmiot”, wyrażenia „podmiot jest zwolniony”, to podobne rozwiązania mamy już w ustawie, na przykład w art. 11n ust. 1 ustawy CIT. Tam też mamy wyrażenie „podmiot nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4”. Chodzi tutaj o zwolnienia strefowe. Z jednej strony mamy więc tutaj zwolnienia strefowe, ale mówimy o podmiocie, bo to ten podmiot i tutaj nie ma żadnej niespójności logicznej, jeżeli chodzi o całość ustawy.

W kontekście pytania dotyczącego „tych otrzymanych należności” wyjaśniam, że chodzi o należności, które są kosztem dla polskiego podmiotu, a więc to jest jakby druga strona, lustrzane odbicie kosztu, który ponosi polski podmiot. Dla polskiego podmiotu są to koszty, a z punktu widzenia podmiotu otrzymującego są to należności.

I to chyba były już wszystkie pytania szczegółowe, dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję bardzo. Rozumiem, że panowie przyjmujecie…, że jest zgoda, aby te ustalenia przyjąć, żeby przyjąć państwa propozycje, tak? Czy są jakieś inne uwagi do zmiany nr 18, do tych omówionych przed chwilą spraw? Nie ma uwag. Stwierdzam, że zmiana 18. została rozpatrzona oraz że zostały także przyjęte rozpatrywane wcześniej poprawki.

Zmiana nr 19. Panie dyrektorze.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Zmiana nr 19 to jest także ukłon w stronę płatników, którzy chcą odzyskać podatek od przychodów z budynków i w przypadku, kiedy taki wniosek płatnika nie budzi wątpliwości zostanie zastosowana w urzędzie skarbowym uproszczona procedura.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Nie ma więcej uwag, nie ma innych pytań. Stwierdzam, że zmiana 19. została rozpatrzona.

Proszę, zmiana nr 20.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Dosyć szeroka zmiana, jeśli chodzi o tzw. podatek minimalny, który, jak już wspomniałem, w innym przepisie będzie zawieszony, jest propozycja zawieszenia go na 2 lata, natomiast w tym zakresie korygujemy poszczególne elementy podatku minimalnego, kwestię rentowności, sposobu jej obliczania, kwestię obliczania podstawy opodatkowania. Tutaj też dosyć istotnie zmniejszamy to finalne obciążenie podatkiem minimalnym, wprowadzane są wyłączenia podmiotowe, zawarte w ust. 14, m.in. wyłączamy z tego opodatkowania małych podatników i to chyba są najważniejsze zmiany.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Tutaj mamy zgłoszoną poprawkę nr 5. Czy są jakieś uwagi do tej poprawki? Nie ma uwag, państwo posłowie ich nie zgłaszają, wobec powyższego stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Czy są uwagi do całej zmiany? Biuro Legislacyjne, bardzo proszę.

Legislator Łukasz Kasiak:

Szanowni państwo, mamy uwagi do zmiany nr 20, pierwsza kwestia dotyczy lit. a, gdzie jest mowa o zyskach kapitałowych określonych zgodnie z art. 7 albo 7a. Jak się wydaje, w art. 7a, przynajmniej wprost, nie ma mowy o tych zyskach, więc pytanie, czy przepis rzeczywiście będzie jasny, czy będzie wiadomo jak czytać to odesłanie do art. 7a?

Następnie w lit. b w pkt 1 mamy wskazanie umowy określonej w art. 17a. W niektórych dalszych przepisach ta umowa jest nazwana, chodzi o umowę leasingu i ona jest nazywana następująco: „umowa leasingu w rozumieniu” albo „umowa określona w art. 17a” i dlatego proponujemy zastosować tutaj jednolicie, zresztą tak jak jest w większości przepisów ustawy CIT, że chodzi o „umowę określoną w art. 17a” bez wyrazu „leasingu”.

Następnie, to jest też ust. 2 pkt 4, tu jest odesłanie do instytucji finansowej, której przedmiotem działalności jest świadczenie usług finansowych, odesłanie do ustawy prawo bankowe. W ust. 14 w pkt 12 jest również odesłanie do tej instytucji, ale w troszeczkę innym brzmieniu, inaczej jest to sformułowane. Tam jest mowa o podstawowym przedmiocie działalności, tak więc pytanie, dlaczego jest dokonane to rozróżnienie? Tu jest mowa o przedmiocie, a tam o podstawowym przedmiocie działalności. Czy celowo zastosowano inne określenie tego przedmiotu działalności?

Następnie w lit. c kwestia techniczna. W drugim tiret jest wskazanie, w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, jak się wydaje tutaj nie ma mowy o wprowadzeniu do wyliczenia, tam jest wzór później, więc można skreślić te wyrazy „we wprowadzeniu do wyliczenia”.

Mamy też wątpliwość o charakterze systemowym, merytorycznym, a mianowicie sformułowanie „z wyjątkiem, gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa”. Tutaj jest nie tylko kwestia pewnej niezręczności redakcyjnej, ale tak naprawdę, to czy będzie jasne w kontekście odesłań do powiązań, które na przykład są stosowane w tych przepisach, powiązania w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5. Czy nie należałoby w związku z tym tego przepisu doprecyzować na kształt tych przepisów, które też do tych powiązań odsyłają?

W lit. e mamy wskazanie w tiret pierwszym w pkt 2 i takie sformułowanie: „które są uwzględnione w kalkulacji”. Wydaje się, że tutaj należałoby wskazać „przy obliczaniu”, a nie „w kalkulacji”.

I jeszcze jedna kwestia. W lit. f należy właściwie ująć pod względem techniki legislacyjnej zmiany dotyczące dodawania pkt 7-13. One powinny być ujęte w tiret, a nie w podwójnym tiret. To są wszystkie uwagi, dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Rząd, bardzo proszę.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Jeśli chodzi o zmiany legislacyjne, to oczywiście przyjmujemy te uwagi. Odnosząc się natomiast do poszczególnych kwestii: lit. a i odesłanie do art. 7a ust 1, to w tym przepisie, do którego odsyłamy, nie ma mowy o zyskach kapitałowych, ponieważ nie chodzi nam o zyski kapitałowe, tylko o dochody inne niż zyski kapitałowe i odesłanie do art. 7a jest odesłaniem do sposobu określania dochodów, wpłat grupy kapitałowej, więc tutaj nie widzimy żadnego błędu.

Jeśli chodzi o kolejną kwestię, o kwestię leasingu, to oczywiście popieramy ujednolicenie w tym zakresie. Z roboczych ustaleń wynikało, że skreślimy wyraz „leasing” w każdym miejscu, gdzie no się pojawia.

Kolejna uwaga Biura Legislacyjnego dotyczyła… Już wiem – chodziło o kwestię faktoringu i wyłączenie z liczenia rentowności przychodów faktorantów. To jest celowy zabieg, że w tym przepisie nie ma użytego wyrażenia o podstawowej działalności, ponieważ patrzymy tutaj z punktu widzenia faktoranta, czyli osoby, która zbywa wierzytelność na rzecz faktora, natomiast w przepisach ust. 14 wyłączamy podmiotowo faktorów, więc zupełnie inna kategorię podmiotów. To wynika z tego, że tak naprawdę z punktu widzenia faktoranta istotne jest to, że on zbywa wierzytelność i stosuje szyk rozwarty do wykazywania przychodów i kosztów z tego tytułu, zgodnie z interpretacją ogólną ministra finansów z zeszłego roku, więc to na rzecz kogo zbywa jest w tym momencie nieistotne z punktu widzenia przepisów podatkowych.

Jeżeli chodzi o powiazania ze Skarbem Państwa, to dokładnie takie samo wyrażenie, jakie znalazło siew projekcie, jest już użyte w ustawie CIT w przepisach dotyczących cen transferowych, więc po prostu je powtórzyliśmy. Tutaj nie widzimy niezręczności, natomiast jeśli w tym zakresie jest jakaś potrzeba, to czy teraz, czy w przyszłości możemy popracować nad jakimś lepszym brzmieniem redakcyjnym tego przepisu. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Czy po tych wyjaśnieniach są jeszcze jakieś uwagi? Nie ma uwag. Stwierdzam, że zmiana nr 20. wraz z tymi wyjaśnieniami i uwagami została rozpatrzona.

Zmiana nr 21. Bardzo proszę, rząd.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Zmiany w art. 24m dotyczą polskiej spółki holdingowej i liberalizują one reżim opodatkowania polską spółką holdingową, m.in. wyłączają… rozszerzają całkowicie zwolnienie w zakresie dywidend, a nie tylko 95% udziałów i wyłączają zakaz posiadania na przykład przez spółkę zależną więcej niż 5% udziałów w kapitale innej spółki, więc ogólnie – liberalizacja tych przepisów.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Czy mamy tutaj jakieś uwagi? Nie ma uwag. Zmiana 21. została rozpatrzona.

Zmiana 22. Panie dyrektorze, bardzo proszę.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Zmiana nr 22 to dalszy ciąg zmian w zakresie polskiej spółki holdingowej, ten sam kierunek zmian, który wskazałem wcześniej.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Nie ma więcej uwag, zmiana została rozpatrzona. Zmiana nr 23.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Zmiana nr 23 dotyczy instytucji płatnika podatku CIT, m.in. rezygnujemy ze świadczenia emitenta, to jest w lit. a – uchylenie ust. 1ab i 1ac, czyli emitent nie będzie musiał przekazywać urzędowi skarbowemu informacji o tym, że powiadomił podmioty z nim powiązane o spełnieniu obowiązków, które nakładają przepisy o podatku CIT. Oprócz tego mamy tutaj również dosyć istotne zmiany w kontekście oświadczeń płatników, które zwalniają z obowiązku stosowania mechanizmu „Pay and Refund”, wydłużamy terminy na złożenie wniosku oraz wydłużamy do końca roku termin ważności już złożonego oświadczenia.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Czy są jakieś uwagi? Bardzo proszę, Biuro Legislacyjne.

Legislator Wojciech Białończyk:

Panie przewodniczący, jedyna nasza wątpliwość w przypadku zmiany 23. dotyczy ust. 7c, któremu jest nadawane nowe brzmienie. Tutaj jest mianowicie napisane, że oświadczenie, o którym mowa w ust. 7a płatnik jest zobowiązany złożyć do organu podatkowego nie później niż ostatniego dnia drugiego miesiąca itd., przy czym wykonanie tego obowiązku po dokonaniu wypłaty nie zwalnia płatnika z obowiązku dochowania należytej staranności przed jej dokonaniem. W opinii Biura Legislacyjnego ta końcówka, czyli obowiązek dochowania należytej staranności, budzi interpretacyjne wątpliwości, ponieważ w przypadku szeregu przepisów zarówno tej ustawy jak i wielu innych ustaw podatkowych nie ma mowy expressis verbis o obowiązku dochowania należytej staranności. Oczywistym jest, że każdy podatnik spełniając swoje obowiązki jest obowiązany dochować należytej staranności. Biuro Legislacyjne dziwi więc użycie tego sformułowania akurat w tym jednym miejscu w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i stąd w naszej opinii ten fragment może budzić wątpliwości interpretacyjne w praktyce i koniec końców jest zbędny. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Proszę o stanowisko rządu.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Akurat tego fragmentu ta nowelizacja nie zmienia. On jest taki sam jak w obecnej treści przepisu, więc w tym zakresie niczego nie zmieniamy. To doprecyzowanie zostało wprowadzone 1 stycznia i rozumiemy je w ten sposób, iż jest to podkreślenie konieczności zachowania należytej staranności przez płatnika w sytuacji, kiedy został odroczony…, kiedy rozjechał się moment poboru podatku i złożenia oświadczenia. Ten termin już był wydłużony ustawą z zeszłego roku, do 7 dnia, po którym następuje płatność, a my to jeszcze wydłużamy o kolejne 2 miesiące, żeby wyeliminować ewentualne ryzyka i twierdzenie płatników, że nie musieli stosować należytej staranności. Wydaje się nam, że to zdanie stawia kropkę nad „i” i powinno pozostać.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne uwagi albo propozycje?

Legislator Wojciech Białończyk:

Chcę tylko zwrócić uwagę, że Biuro Legislacyjne ten fragment kwestionowało również kilkanaście miesięcy temu.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Nie ma innych głosów w dyskusji, wobec powyższego stwierdzam, że zmiana nr 23 została rozpatrzona.

Zmiana nr 24, proszę, panie dyrektorze.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

To jest zmiana redakcyjna, korekta odesłania do art. 28b ust. 2, który nie dotyczy tej instytucji, która jest uregulowana w art. 26b.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Inne uwagi lub spostrzeżenia? Nie ma. Zmiana została rozpatrzona.

Proszę, zmiana nr 25.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Zmiana nr 25 to jest tak naprawdę przepis dedykowany Ministrowi Finansów, tj. zmniejszenie cykliczności aktualizacji danych największych podatników. One oczywiście będą publikowane, tylko na chwilę obecną są aktualizowane raz na kwartał i chodzi o zmniejszenie liczby tych aktualizacji.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Nie ma innych uwag, zmiana została rozpatrzona.

Zmiana nr 26, proszę bardzo.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

To jest korekta przepisu. Zamiast ustępu powinien być paragraf.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Wszystko wiadomo. Nie ma innych uwag, zmiana została rozpatrzona.

Proszę, zmiana 27.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Kwestia delegacji do wydania na BIP-ie Ministerstwa Finansów formularzy podatkowych.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Innych uwag ani pytań nie ma, zmiana została rozpatrzona.

Zmiana 28, bardzo proszę.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Ta zmiana jest powiązana ze zmianą nr 27.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Nie ma uwag, zmiana została rozpatrzona. Kolejna zmiana nr 29.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Zmiana nr 29 dotyczy tzw. estońskiego CIT, ryczałtu od przychodów spółek i tutaj precyzujemy kwestię zatrudnienia. Obecnie warunkiem skorzystania z tego ryczałtu jest to, żeby podatnik był co najmniej płatnikiem składek za trzech podatników. Czasami w przypadku zbiegów, mimo że podmiot zatrudnia danego pracownika, nie zawsze pojawia się obowiązek płatnika składek, więc tutaj precyzujemy, że chodzi o każde zatrudnienie, a nie tylko takie, gdzie występuje płatność składek na ZUS.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Czy są jakieś pytania lub uwagi? Nie ma. Rozpatrzyliśmy zmianę nr 29.

(Video) 100 zł

Zmiana nr 30, proszę bardzo.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Też tzw. estoński CIT, doprecyzowanie pojęcia wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Czy są jakieś uwagi? Nie ma. Zmiana została rozpatrzona.

Zmiana 31. Proszę, panie dyrektorze.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Tutaj jest wydłużenie terminu, w jakim podatnik ma zapłacić podatek z tytułu estońskiego CIT.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Z miesiąca na rok. Było „w miesiącu”, będzie „w roku podatkowym”. Czy są jakieś pytania lub uwagi? Nie ma. Rozpatrzyliśmy zmianę nr 31.

Proszę, panie dyrektorze, zmiana nr 32.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

To też jest zmiana dotycząca estońskiego CIT. Zmiana nr 32 i zmiana nr 33 dotyczą terminów. Tutaj wydłużamy do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego terminy obecne, tj. 20. dzień miesiąca, kiedy nastąpiło dane zdarzenie. Wydłużamy wszystkie terminy ujęte w tych zmianach do trzeciego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję, nie ma więcej uwag. Stwierdzam po tych wyjaśnieniach, że zmiana nr 32 została rozpatrzona.

Zmiana nr 33, tutaj wyjaśnienie już było. Czy są jakieś uwagi? Nie ma. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy zmianę nr 33.

Zmiana nr 34, proszę bardzo.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Zmiana nr 34 dotyczy zawieszenia na 2 lata podatku minimalnego.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Czy są jakieś uwagi? Proszę, Biuro Legislacyjne.

Legislator Łukasz Kasiak:

Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, art. 28hb znalazł się już w ustawie z druku nr 2543, który obecnie jest przedmiotem prac Senatu. W porozumieniu z Ministerstwem Finansów proponujemy ten przepis zamieścić w innym miejscu. Wstępnie wskazano tu art. 38ec, żeby nie doszło kolizji, żeby przepis tamtej ustawy, jak i przepisy rozpatrywanego projektu weszły w życie.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Stanowisko rządu?

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Jak najbardziej popieramy, tylko zwracamy uwagę, że w dalszej części ustawy są odesłania do tego przepisu i też je trzeba odpowiednio skorygować.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Czy są jakieś inne pytania lub uwagi? Nie ma. Rozpatrzyliśmy zmianę nr 34 i tym samym rozpatrzyliśmy wszystkie zmiany w art. 1. Czy są uwagi do całości artykułu? Nie ma. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy art. 1 wraz z poprawkami i uwagami, które zostały zgłoszone w trakcie prac.

Po art. 1 mamy zgłoszoną poprawkę nr 6, która polega na dodaniu art. 1a i 1b. Proszę przedstawiciela rządu o przedstawienie poprawki.

Główny specjalista d/s legislacji w Departamencie Prawnym MF Grzegorz Taborski:

Grzegorz Taborski, Ministerstwo Finansów. Jeżeli chodzi o poprawkę nr 6, to ona jest ściśle związana z ustawą, która została przyjęta przez Sejm 8 czerwca. W trakcie budowy systemu teleinformatycznego dla komorników w ramach e-urzędu skarbowego doszliśmy do wniosku, że nie jest zasadne przekazywanie przez organy dłużników zajętych wierzytelności informacji o wysokości należności. Wystarczające jest przekazanie informacji organom egzekucyjnym o dacie dokonania zajęcia i temu właśnie służy ta poprawka. Tak naprawdę chodzi o uproszczenie tego rozwiązania i zbudowanie systemu teleinformatycznego, który lada dzień czy lada miesiąc powinien zostać udostępniony komornikom. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Biuro Legislacyjne, bardzo proszę.

Legislator Wojciech Białończyk:

Szanowni państwo, dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że przedstawiona poprawka w gruncie rzeczy nie jest związana z przedmiotem tego projektu ustawy. W żaden sposób nie wiąże się to z tym co stanowi przedmiot regulacji rozpatrywanego projektu, dlatego może pojawić się zarzut, że poprawka wykracza poza zakres przedłożenia. Druga kwestia to pytanie do treści poprawki. W przypadku Kodeksu postępowania cywilnego tu jest użyte sformułowanie o dacie dokonania uczestniczących w zbiegu zajęć, czyli dacie dokonania zajęcia, natomiast w przypadku postępowania egzekucyjnego w administracji jest mowa o dacie doręczenia zawiadomienia o zajęciu. Jak się wydaje, chodzi o sytuacje identyczne, więc czy różnica w redakcji tych przepisów jest zamierzona? Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Proszę o stanowisko rządu.

Główny specjalista d/s legislacji w Departamencie Prawnym MF Grzegorz Taborski:

Tak, różnica jest zamierzona i ona wynika z różnej siatki terminologicznej wykorzystywanej przez obie ustawy, natomiast cel i efekt końcowy zastosowania tych przepisów powinien być taki sam, więc się nam wydaje, że powinna pozostać redakcja zaproponowana w poprawce.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Czy po tych wyjaśnieniach są jeszcze jakieś pytania lub uwagi do poprawki nr 6? Nie ma. Stwierdzam, że przyjęliśmy poprawkę nr 6, która dotyczy dodania art. 1a i 1b.

Teraz przystępujemy do rozpatrzenia art. 2. Proszę pana dyrektora o omówienie tego artykułu i sądzę, że w całości, bo to jest krótki artykuł.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Jeśli można, panie przewodniczący, to oddałbym głos mec. Taborskiemu, ponieważ te przepisy są niejako przypisane do niego.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Proszę bardzo.

Główny specjalista d/s legislacji w Departamencie Prawnym MF Grzegorz Taborski:

Ta zmiana ściśle jest związana ze zmianą w ordynacji podatkowej i szerokim tematem regulowanym w ramach tego projektu dotyczącym notariuszy i e-urzędu skarbowego, o którym już dzisiaj wspomniałem. Celem zmian w zakresie ustawy o podatkach od spadków i darowizn jest uchylenie obowiązku przekazywania aktów notarialnych na podstawie tych przepisów, gdyż ten obowiązek będzie regulowany w ustawie Ordynacja podatkowa, w której zmiany są również przewidziane w tym projekcie. Mówiąc w skrócie, dotyczy to e-notariusza.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Czy macie państwo jeszcze jakieś pytania lub uwagi do art. 2? Nie ma uwag ani pytań. Stwierdzam, że art. 2 został rozpatrzony.

Art. 3. Ten artykuł będziemy rozpatrywali zmiana po zmianie. Zmiana pierwsza. Proszę, panie dyrektorze.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Panie przewodniczący, jeśli pan pozwoli, to w zakresie dotyczącym ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części, która nie pokrywa się ze zmianami, które zostały rozpatrzone przez Komisję w zakresie podatku CIT, oddałbym głos pani dyrektor Beacie Karbownik.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Proszę bardzo.

Zastępca dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych MF Beata Karbownik:

Zmiana pierwsza dotyczy deklaracji PIT-DZ. To jest taka informacja o dzieciach, które kwalifikują rodzica do ulgi dla rodzin 4+. W tym przepisie informujemy, kiedy taka informacja nie musi być przez rodzica składana, ponieważ równolegle rodzic, który korzysta z ulgi 4+, może składać zeznanie podatkowe, ponieważ przekracza na przykład limit do tej ulgi i rozlicza ulgę na dzieci, i wówczas w PIT informuje o dzieciach kwalifikujących go do ulgi 4+. Nie musi wtedy równolegle składać tej informacji PIT-DZ.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Czy są jakieś pytania lub uwagi? Buro Legislacyjne, bardzo proszę.

Legislator Łukasz Kasiak:

Chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że po pierwsze, w poprawkach, które państwo już przyjęliście, były też zmiany dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. To były symetryczne zmiany do tych, które dotyczyły ustawy CIT. Tak samo w kontekście uwag legislacyjnych, które zgłaszało Biuro Legislacyjne, a które państwo przyjęliście, to te uwagi odnośnie do całego art. 3, całej zmiany dotyczącej podatku PIT Biuro podnosi i powtarza.

Ponadto znajdują się tutaj również kwestie językowo-redakcyjne, na które wskazywaliśmy wcześniej, na początku, do poprawienia których państwo nas upoważniliście, więc w sprawozdaniu podkomisji wprowadzimy odpowiednie korekty językowe. Podtrzymujemy zatem w stosunku do art. 3 te kwestie, które zostały zgłoszone w symetrycznych przepisach dotyczących podatku CIT, z jednym wyjątkiem, a mianowicie chodzi o zmianę nr 14. Nie wiem tylko, czy wskazać go już teraz, czy dopiero przy okazji rozpatrywania zmiany 14. To już zależy od państwa decyzji. Jeżeli państwo rozpatrujecie poszczególne zmiany, które omawia pan dyrektor…

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Tak, będziemy rozpatrywać poszczególne zmiany.

Legislator Łukasz Kasiak:

W takim razie przy okazji rozpatrywania zmiany nr 14. Wskażemy, o co nam chodzi.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dobrze, dziękuję. Jesteśmy ciągle przy zmianie nr 1. Czy są uwagi? Nie ma uwag, zmiana została rozpatrzona.

Zmiana nr 2. Panie dyrektorze, proszę o przestawienie tej zmiany.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Szanowni państwo, zmiany od nr 2 do nr 9 i później od nr 10 do nr 13 to są zmiany, które zostały już omówione przy okazji rozpatrywania zmian odnoszących się do ustawy CIT.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Rozumiem. Czy są uwagi lub pytania do zmiany nr 2? Nie ma. Zmiana została rozpatrzona.

Zmiana nr 3, pan dyrektor już ją omówił. Czy są jakieś uwagi? Nie ma uwag. Zmiana została rozpatrzona.

Zmiana nr 4 też była omówiona. Czy są uwagi? Nie ma. Rozpatrzyliśmy zmianę czwartą.

Zmiana nr 5. Nie ma uwag. Zmiana została rozpatrzona.

Zmiana nr 6. Nie ma uwag. Zmiana została rozpatrzona.

Zmiana nr 7. Nie ma uwag. Zmiana została rozpatrzona.

Zmiana nr 8. Nie ma uwag. Zmiana została rozpatrzona.

Zmiana nr 9. Nie ma uwag. Zmiana została rozpatrzona.

Zmiana nr 10. Nie ma uwag. Zmiana została rozpatrzona.

Zmiana nr 11. Nie ma uwag. Zmiana została rozpatrzona.

Zmiana nr 12. Nie ma uwag. Zmiana została rozpatrzona.

Zmiana nr 13. Nie ma uwag. Zmiana została rozpatrzona.

Zmiana nr 14. Biuro Legislacyjne, bardzo proszę.

Legislator Łukasz Kasiak:

Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, to jest ta kwestia, o której już wspominałem na początku rozpatrywania art. 3. Chodzi o dodanie art. 31d po art. 31c. Problem polega na tym, że art. 31c i artykuły wcześniejsze, tj. art. 31b i 31a, zostały dodane nowelizacją i wejdą w życie dopiero 1 stycznia 2023 r. W związku z tym, biorąc pod uwagę zasady techniki prawodawczej, art. 31d nie powinno się dodawać po art. 31c. Uwzględniając jednak charakter i systematykę ustawy, dodawane art. 31a-31c są umiejscowione w taki sposób, że rzeczywiście trudno jest znaleźć lepsze miejsce na dodanie art.31d, żeby nie spowodować błędów czy pewnych niejasności w systematyce tego rozdziału, zwracamy tylko uwagę na fakt, iż jest tutaj nieścisłość legislacyjna, wykroczenie, złamanie zasad techniki prawodawczej, natomiast wydaje się, że to rozwiązanie jest najlepszym z możliwych, ponieważ trudno uzasadnić, że lepsze w tym przypadku byłoby znowelizowanie nowelizacji, która dodawała art. 31a-31c.

Z tą świadomością, ze świadomością tego, że w pewnym sensie jest to wbrew zasadom, wydaje się, że art. 31d rzeczywiście powinien zostać dodany w ten sposób, ponieważ inne rozwiązania wcale nie będą lepsze. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Strona rządowa.

Główny specjalista d/s legislacji w Departamencie Prawnym MF Grzegorz Taborski:

Popieramy to stanowisko. Ten przepis w ogóle, o czym powiedzieliśmy na wstępie, przewiduje szczególną regulację w stosunku do tego, o czym mowa w ordynacji podatkowej. Standardowo płatnik w tych okolicznościach nie mógł wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, natomiast ze względu na charakter pobieranego podatku, żeby ułatwić działanie płatnikom, właściwie robimy to na wniosek płatników, przewidujemy w ustawie o PIT taką możliwość, że płatnik wyjątkowo będzie mógł złożyć wniosek o decyzje i nadpłatę.

Dość długo podczas dyskusji z Biurem Legislacyjnym zastanawialiśmy się, jak najlepiej umiejscowić ten przepis, ale nie udało nam się znaleźć lepszego alternatywnego rozwiązania i dlatego proponujemy pozostawić go w tym miejscu. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję, wszystko jest jasne. Nie ma więcej pytań ani uwag, zmiana nr 14 została rozpatrzona.

Zmiana nr 15. Proszę, panie dyrektorze.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Jeśli chodzi o zmianę 15., to w lit. a mamy tylko korektę wyrazu „oświadczenie” na „wniosek”, ponieważ to, o czym mowa w tym przepisie, to de facto wniosek podatnika, a nie jego oświadczenie. Natomiast zmiany zawarte w dalszych literach, tzn. od lit. b do końca, to są już zmiany symetryczne do zmian omówionych przy okazji rozpatrywania ustawy CIT dotyczących podatku u źródła i przedłużenia terminów na składanie oświadczenia przez płatnika.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Czy są inne uwagi, pytania? Nie ma. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy zmianę nr 15.

Zmiana nr 16, proszę bardzo.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

To jest zmiana wynikowa dotycząca odesłań korekt.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Nie ma uwag ani pytań. Zmiana została rozpatrzona.

Zmiana nr 17, panie dyrektorze.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Zmiana nr 17 jest analogiczna do tego, co było w podatku CIT w kontekście formy, w jakiej minister finansów udostępnia w BIP-ie wzory zeznań.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Nie ma więcej pytań ani uwag, zmiana została rozpatrzona.

Proszę bardzo, zmiana nr 18.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Powiązana ze zmianą nr 17.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Czy są jakieś pytania lub uwagi? Nie ma. Zmiana została rozpatrzona i tym samym rozpatrzyliśmy wszystkie zmiany zawarte w art. 3. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy cały art. 3.

Art. 4, też procedujemy nad poszczególnymi zmianami, ordynacja podatkowa. Zmiana nr 1, bardzo proszę.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to oddam głos naczelnikowi Cezaremu Krysiakowi, żeby omówił tę zmianę.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Proszę bardzo.

Naczelnik w Departamencie Podatków Dochodowych MF Cezary Krysiak:

Dzień dobry państwu, Cezary Krysiak. W dużej mierze jest to zmiana porządkująca wprowadzony w zeszłym roku przepis dotyczący raportowania umów z nierezydentami przez podmioty, które dokonują transakcji z rajami podatkowymi. W związku ze zmianami i likwidacją przepisów dotyczących raportowania transakcji z rajami podatkowymi w formie informacji o cenach transferowych należało poprawić ten przepis, wyłączyć te przepisy, które już nie będą obowiązywać, z regulacji ordynacyjnej. Ten przepis tak naprawdę trochę dostosowuje nas do zmiany, która miała miejsce w CIT. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Czy mamy jakieś pytania lub uwagi do zmiany nr 1? Nie ma, tym samym zmiana została rozpatrzona.

Zmiana nr 2, bardzo proszę.

Główny specjalista d/s legislacji w Departamencie Prawnym MF Grzegorz Taborski:

Szanowni państwo, zmiana druga dotyczy sygnalizowanego już zagadnienia związanego z e-urzędem skarbowym i usługą przygotowaną dla notariuszy, która polega na przekazywaniu elektronicznie aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, europejskich poświadczeń spadkowych. Na podstawie tych zmian notariusze zaprzestaną przekazywania aktów notarialnych w formie papierowej. Przekazywanie będzie następowało przy pomocy systemu teleinformatycznego Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, czyli GIIF-u, i dzięki temu notariusze, po pierwsze, nie będą już musieli przekazywać tych dokumentów na papierze, a po drugie, wiążą się z tym wymierne korzyści dla podatników związane z kosztami obsługi systemu, czyli nie będzie już sporządzany wypis dla organów podatkowych, za który strony transakcji muszą ponosić opłaty.

Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że przewidujemy, a to jest ściśle związane z przepisem przejściowym z art. 26, trzystopniowe wdrażanie tej usługi. Na pierwszym etapie, od 15 grudnia, notariusze fakultatywnie będą mogli przekazywać akty notarialne przy pomocy systemu GIIF, od 1 marca to już będzie obowiązek i notariusze będą zobowiązani także do umieszczania aktów notarialnych w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, natomiast trzeci etap będzie polegał na tym, że od 1 lipca przyszłego roku przekazywanie aktów notarialnych będzie następowało wyłącznie za pośrednictwem centralnego repozytorium. Tak naprawdę to notariusze będą te informacje zamieszczać w centralnym repozytorium, a Krajowa Rada Notarialna będzie przekazywała zbiorczo te wszystkie akty Generalnemu Inspektorowi, a ostatecznie Szefowi KAS.

Chciałbym jeszcze nadmienić, że te zmiany zostały na roboczo wypracowane i uzgodnione z Krajową Radą Notarialną. Mamy też nadzieję, że dosyć długi okres dostosowawczy, który przewidujemy, pozwoli na sprawne, bezproblemowe wdrożenie tych rozwiązań. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Czy są jakieś pytania lub uwagi? Pan poseł Cichoń, proszę bardzo.

Poseł Janusz Cichoń (KO):

Mam pytanie o te uzgodnienia, bo kojarzę, że to jest zagadnienie, które budziło sporo emocji. Czy rzeczywiście tryb i harmonogram wdrażania tego projektu został uzgodniony?

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Proszę o udzielenie odpowiedzi.

Główny specjalista d/s legislacji w Departamencie Prawnym MF Grzegorz Taborski:

Pierwotnie uzgodnione terminy były znacznie wcześniejsze. Planowaliśmy, że ta usługa w pełnym wymiarze zostanie wdrożona już w tym roku, ale jednak uznaliśmy, że powinniśmy dać nieco więcej czasu notariuszom, ale przede wszystkim firmom, które będą zobowiązane do dostarczenia usług dla tych notariuszy. Dlatego teraz przewidujemy, że termin uruchomienia usługi, 15 grudnia, będzie terminem fakultatywnym. Jeśli notariusz i firma, która dostarcza mu oprogramowanie, zdążą przed 15 grudnia, to zakładamy, że notariusz zacznie przekazywać informacje elektronicznie. Wcześniej byliśmy jednak umówieni na trzymiesięczny okres vacatio legis i dlatego w przedłożonej propozycji zaproponowaliśmy, żeby obowiązek dla wszystkich notariuszy został wdrożony dopiero od 1 marca. W związku z tym, biorąc pod uwagę harmonogram prac nad tym projektem, notariusze będą mieli co najmniej 4 miesiące na to, żeby dostosować się do tych zmian.

Tak więc jeśli chodzi o uzgodnienia, to wydaje się, że terminy są uzgodnione z tym, że dokonaliśmy jeszcze na ostatnim etapie korekty polegającej na wydłużeniu tych terminów, tak aby wszyscy notariusze mieli szansę na dostosowanie się do zmian. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Czy są jeszcze pytania, uwagi? Nie ma. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy zmianę nr 2.

Zmiana nr 3. Proszę o przybliżenie tej zmiany.

Główny specjalista d/s legislacji w Departamencie Prawnym MF Grzegorz Taborski:

Panie przewodniczący, ja mówiłem przed chwilą zbiorczo o zmianie nr 2 i nr 3. Zmiana nr 2 to tak naprawdę tylko korekta delegacji dla ministra, a istota rozwiązania, o którym mówiłem, znajduje się w zmianie trzeciej.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Faktycznie, dziękuję bardzo. Czy są pytania? Proszę, Biuro Legislacyjne.

Legislator Łukasz Kasiak:

Szanowni państwo, mamy kilka uwag do zmiany nr 3. To są uwagi, które już roboczo wymieniliśmy z Ministerstwem Finansów i wiemy, że resort stoi na odmiennym stanowisku, ale chcielibyśmy zwrócić państwa uwagę na kilka kwestii. Pierwsza kwestia dotyczy zmiany pierwszej, tego wyliczenia czynności, które mają być raportowane poprzez system. W lit. d jest mowa o innych zdarzeniach mogących spowodować powstanie zobowiązania podatkowego. Pytanie jest takie, czy to jest jasna przesłanka? Katalog jest bowiem teoretycznie zamknięty, ale te „inne zdarzenia” go otwierają. To jest kopia przepisu art. 84 § 1, niemniej jednak należy zwrócić uwagę na to, że § 2 tego przepisu nakazuje uregulowanie tych kwestii w rozporządzeniu.

I teraz pytanie: tutaj rozporządzenie tego nie obejmuje, tych innych zdarzeń mogących spowodować powstanie zobowiązania podatkowego, a więc czy będzie jasne dla notariuszy, jakie to mają być zdarzenia? Kto, tak naprawdę, ma ocenić… To nie jest kwestia tego, że występują zdarzenia, które powodują powstanie zobowiązania, tylko mówimy o zdarzeniach, które mogą spowodować powstanie zobowiązania, a więc należy je jakoś badać. Czy ten obowiązek nałożony na notariuszy będzie na tyle jasną wytyczną, żeby nie budził wątpliwości, zwłaszcza w kontekście przepisu art.84 § 2, czyli podobnej sytuacji, przepisu, z którego teraz notariusze są wykreślani, gdzie te kwestie są uregulowane w rozporządzeniu?

Druga kwestia to drobiazg legislacyjny. Na końcu wyliczenia mamy użyte sformułowanie „zwanych dalej informacjami o czynnościach notarialnych”, czyli jest wprowadzony skrót. On jest użyty w tych przepisach tylko raz, więc wydaje się, że nie ma sensu stosować tego skrótu. Można go wykreślić i nie ma potrzeby posługiwania się nim, można posługiwać się odesłaniami.

Następne wątpliwości Biura dotyczą § 2. Te regulacje łączą w ogóle dwie kwestie, a mianowicie raportowanie ma się odbywać poprzez odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i tam notariusze są ujęci jako podmioty obowiązane, i te przepisy, które są tutaj wymienione w § 2, te odesłania do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy obowiązują notariuszy, ale jako podmioty obowiązane, natomiast odpowiednie ich stosowanie, czyli rozciągnięcie stosowania przepisów innej ustawy, bo to jest inny porządek, inna ustawa, systemowo to są inne rozwiązania, mimo że mają…, tu chodzi o korzystanie z tego samego systemu, ale jednak są to odmienne sytuacje, inne obowiązki innych podmiotów. W przeciwdziałaniu prania pieniędzy notariusze są podmiotami obowiązanymi, a tutaj powstają nowe obowiązki raportowania, dla których podstawą jest ustawa ordynacja podatkowa, w związku z czym, w opinii Biura Legislacyjnego tak dalekie rozszerzenie odpowiedniego stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy jest mocno wątpliwe. Najlepiej widać to na przykładzie pkt 2, który nakazuje odpowiednio stosować przepisy wydane na podstawie art. 78 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy, czyli przepisy rozporządzenia wydanego na podstawie ustawy o praniu pieniędzy, a zgodnie z art. 92 Konstytucji RP rozporządzenia są wydawane na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie w celu jej wykonania. Chodzi o wykonanie tej ustawy, która taką delegację zawiera, a nie o wykonanie innych ustaw. Jak się wydaje, tutaj bardzo wątpliwe jest rozciąganie przepisów wykonawczych, przepisów rozporządzeń wydanych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy na stan prawny uregulowany w ustawie ordynacja podatkowa.

I jeszcze dwie kwestie redakcyjno-legislacyjne. Wydaje się, że w § 3 należy dodać przed wyrazem „europejskiego” wyraz „zarejestrowanego”, bo o takie poświadczenie chodzi. Z kolei w § 4 w sformułowaniu „wypisów aktów notarialnych” należałoby chyba wskazać: „o których mowa w § 1 w pkt 1”. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Proszę o stanowisko strony rządowej.

Główny specjalista d/s legislacji w Departamencie Prawnym MF Grzegorz Taborski:

Jeżeli chodzi o pierwszą uwagę, dotyczącą zakresu raportowania przez notariuszy, czyli odesłania do przesłanki dosyć nieprecyzyjnej tj. do zdarzeń, które mogą spowodować powstanie zobowiązania podatkowego, to chcę powiedzieć, że z naszej strony jest to zabieg świadomy. Nie ukrywam, że w toku prac, we współpracy z Krajową Radą Notarialną, próbowaliśmy bardziej precyzyjnie określić ten zakres, jednak wiązałoby się to z dużym ryzykiem, że ostatecznie szef KAS na potrzeby podatkowe nie będzie otrzymywał wszystkich aktów notarialnych, z którymi może się wiązać taki obowiązek. Mamy robocze uzgodnienie, to wynika z bliskiej współpracy z Krajową Radą Notarialną i całym samorządem notarialnym, że wszelkie wątpliwości będziemy wyjaśniać na bieżąco. Jeżeli będzie potrzeba, to powstanie lista, która być może w przyszłości przełoży się również na zmiany legislacyjne. Na obecnym etapie proponujemy jednak pozostawić zaproponowane brzmienie, które jak wspomniałem, jest roboczo zaakceptowane przez Krajową Radę Notarialną. Nie ma tutaj przedstawicieli KRN, ale zakładam, że potwierdziliby te słowa, gdyby byli na sali.

Głos z sali:

Są przedstawiciele.

Główny specjalista d/s legislacji w Departamencie Prawnym MF Grzegorz Taborski:

Jeśli są, to bardzo przepraszam, być może będzie okazja, aby oddać im głos. Mam nadzieję, że jesteśmy co do tego zgodni. Jak powiedziałem, współpracujemy na bieżąco i wszelkie wątpliwości również będziemy wyjaśniać na bieżąco, jeżeli takowe pojawią się po stronie notariuszy.

Uwagi legislacyjne oczywiście akceptujemy, czyli rezygnację ze skrótu „informacje o czynnościach notarialnych”.

Odnośnie do trzeciej kwestii, najistotniejszej, która dotyczyła odpowiedniego stosowania przepisów, to oczywiście rozumiemy, że może ono budzić wątpliwości, rozumiemy zastrzeżenia zgłoszone przez Biuro Legislacyjne, ale zwracam uwagę, że w toku naszych dyskusji próbowaliśmy znaleźć lepsze rozwiązanie i ono polegałoby na tym, że de facto powtarzalibyśmy, kopiowalibyśmy rozwiązania, które funkcjonują obecnie na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy. O ile rzecz może budzić wątpliwości od strony legislacyjnej, to gdy się spojrzy na te aspekty od strony technicznej, to widać, że tu nie chodzi o nic innego tylko o to, aby notariusze nie musieli przekazywać tych samych informacji przy pomocy dwóch różnych kanałów teleinformatycznych Z punktu widzenia notariusza zakładamy, że te przepisy nie powinny budzić większych wątpliwości, a wynika to z faktu, że oni już dzisiaj korzystają z tego systemu i dokładnie w ten sam sposób będą korzystać na potrzeby przekazywania informacji dla szefa KAS. W związku z tym proponujemy pozostawić zaproponowane brzmienie i jak powiedziałem, jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, to deklarujemy gotowość pomocy notariuszom i współpracę z Krajową Radą Notarialną w stosowaniu tych przepisów. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Czy chcą zabrać głos przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej? Bardzo proszę.

Członek Krajowej Rady Notarialnej Krzysztof Buk:

Dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, szanowna Komisjo, jestem członkiem Krajowej Rady Notarialnej i chcę powiedzieć, że rzeczywiście były poczynione pewne ustalenia pomiędzy Krajową Radą Notarialna i Ministerstwem Finansów, ja natomiast odniosę się tylko do tego zagadnienia „inne zdarzenia mogące spowodować powstanie zobowiązania podatkowego”. Te zapisy po części były już w Ordynacji podatkowej w art. 84, natomiast tutaj one będą obejmować na przykład akty notarialne, które obejmują czynności nieobjęte obowiązkiem w podatku od czynności cywilnoprawnych czy w podatku od spadków i darowizn, a na przykład wyłączone z opodatkowania w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowane podatkiem VAT i wówczas te czynności nie byłyby przekazywane przez notariusza, a tak mamy właśnie te „inne zdarzenia mogące spowodować powstanie zobowiązania podatkowego”. Skoro ustawodawca tutaj nie określił, w jakim podatku to zobowiązanie podatkowe będzie powstawać, a zatem może powstać w każdym podatku, czy to w podatku dochodowym, w podatku VAT, czy w każdym innym, jeżeli notariusz stwierdzi, że takie zdarzenie może spowodować powstanie zobowiązania podatkowego, to nie tylko w zakresie PCC, podatku od spadków i darowizn, ale także w każdym innym podatku, na przykład tak jak powiedziałem – podatek VAT, który wyłączał opodatkowanie podatkiem od czynności i my to przekażemy po prostu do Krajowej Administracji Skarbowej.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi do zmiany nr 3? Nie ma. Wobec powyższego stwierdzam, że przyjęliśmy zmianę nr 3.

Czy są uwagi do całości art. 4? Też nie ma uwag. Stwierdzam, że cały art. 4 został rozpatrzony.

Art. 5, ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym. Bardzo proszę, tu mamy dwie zmiany.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Uzasadni pani dyrektor Karbownik.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Proszę, pani dyrektor.

Zastępca dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych MF Beata Karbownik:

Pierwsza zmiana w tej ustawie dotyczy rozliczania wierzytelności i zobowiązań w ramach ulgi na złe długi. Po prostu wskazujemy, że w sytuacji, kiedy przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem uzyskuje różne strumienie przychodów opodatkowane różnymi stawkami podatkowymi, wówczas stosuje proporcje z ust. 3, tak jak w przypadku wszystkich innych odliczeń i to jest zmiana nr 1.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Poproszę o przedstawienie od razu zmiany nr 2.

Zastępca dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych MF Beata Karbownik:

Kolejna zmiana dotyczy kwestii omawianych już przy ustawie o CIT i PIT, tj. udostępnionych przez ministra finansów w Biuletynie Informacji Publicznej wzorów zeznań i deklaracji.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do zmiany nr 1? Proszę, Biuro Legislacyjne.

Legislator Łukasz Kasiak:

Panie przewodniczący, zwracamy uwagę na to, że w poprawce pierwszej, którą państwo przyjęliście na początku rozpatrywania projektu ustawy, znajduje się zmiana dotycząca art. 5, która m.in. polega na tym, że zostanie tutaj dodana nowa zmiana i tylko na to chcieliśmy zwrócić państwa uwagę.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

(Video) 76. posiedzenie Sejmu - dzień trzeci

Czy są jakieś inne uwagi lub pytania? Nie ma. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy zmianę nr 1.

Zmiana nr 2. Nie ma pytań, rozpatrzyliśmy zmianę drugą.

Całość art. 5. Nie ma uwag. Stwierdzam, że art. 5 został rozpatrzony.

Art. 6. Proszę, panie dyrektorze.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Ta zmiana jest ściśle związana z usługą już omawianą przy e-urzędzie skarbowym w zakresie notariusza. Polega ona na wykreśleniu przepisów, które przewidują przekazywanie papierowych aktów notarialnych przez notariuszy.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Sprawa jest zrozumiała. Czy są jakieś uwagi? Nie ma uwag. Stwierdzam, że art. 6 został rozpatrzony.

Art. 7. Tutaj będziemy rozpatrywać poszczególne zmiany. Zmiana nr 1, bardzo proszę przedstawiciela ministerstwa o zabranie głosu.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Uzasadni pani dyrektor Mytyk.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Proszę, pani dyrektor.

Zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług MF Anna Mytyk:

Wysoka Komisjo, pierwsza zmiana dotyczy utrzymania tarczy antyinflacyjnej do końca roku. Chodzi o wydłużenie terminów względem dotychczasowego zakresu, który ustawa już zawiera. Mówimy o dalszym utrzymaniu obniżki stawek VAT na takie towary jak żywność, paliwa silnikowe, gaz ziemny, energia elektryczna, cieplna, nawozy i inne środki wspomagające produkcję rolniczą. To jest pkt 1.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Tutaj mamy jeszcze zgłoszoną poprawkę, która dodaje w art. 1 przed pkt 7 nowy punkt w brzmieniu itd. Proszę się jeszcze odnieść do tej poprawki.

Zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług MF Anna Mytyk:

To jest pakiet propozycji wypracowany wspólnie z przedstawicielami Biura Legislacyjnego, zmiany o charakterze doprecyzowującym, które mają na celu odpowiednie doprecyzowanie zapisów w zakresie utrzymania stawek VAT na rok 2023. Chodzi o przeniesienie tych zapisów z aktu nowelizującego bezpośrednio do ustawy o VAT.

Druga zmiana przewidziana w poprawce odnosi się do doprecyzowania zapisu art. 146aa ust 1a, który ma na celu wykluczenie ewentualnych wątpliwości w zakresie wprowadzonych zmian, tak aby dotychczasowe zapisy dotyczące utrzymania stawek obowiązywały do końca 2022 r., tak jak wynika z mechanizmu, który ten przepis zawiera. Oprócz tego chodzi o wyłączenie konieczności obwieszczenia w zakresie obniżki stawek VAT na rok 2023 z uwagi na to, że przepis ustawy nowelizującej zmiany w zakresie utrzymania tych stawek są przewidziane z uwagi na kwestie obronności. Mamy jeszcze także inne zmiany doprecyzowujące o charakterze legislacyjnym, które są zawarte bezpośrednio w treści poprawki.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję za te wyjaśnienia. Czy Biuro Legislacyjne ma uwagi do poprawki?

Legislator Wojciech Białończyk:

Nie, panie przewodniczący, nie mamy uwag do poprawki. To jest rzeczywiście legislacyjny zabieg, chodzi o przeniesienie przepisów epizodycznych zawartych w tej noweli do przepisów ustawy VAT-owskiej. Zresztą dotychczasowa praktyka, bodaj od 10 czy 11 lat jest taka, żeby wszystkie kwestie dotyczące stawek VAT były regulowane bądź to w przepisach materialnych, bądź epizodycznych ustawy VAT-owskiej i temu służy ta poprawka. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Czy są jakieś pytania do poprawki?

Poseł Janusz Cichoń (KO):

Rozumiem, że ustawowo utrzymujemy podatek 23% i 8% na rok 2023, tak?

Zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług MF Anna Mytyk:

To były zmiany przewidziane do nowelizacji.

Poseł Janusz Cichoń (KO):

Bez żadnych powiązań, poza ewentualnie uzasadnieniem…

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Bardzo proszę, pan minister Soboń.

Sekretarz stanu w MF Artur Soboń:

Rozwiązanie z wydatkami na obronność jest, natomiast te wydatki na 2023 r. już znamy, więc byłoby to coś, co w tym przypadku słusznie byłoby zapewne krytykowane przez opozycję, iż znamy wydatki, ich wysokość wiążemy z wysokością stawek i dlatego uruchamiamy ten mechanizm, jako mechanizm warunkowy, od roku 2024, a w roku 2023 znając…, one są oczywiście zgodne z tym warunkiem, ale nie możemy warunkować z danymi, które znamy.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję panu ministrowi. Rozumiem, że nie ma więcej pytań ani uwag do tej poprawki. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta i przystępujemy teraz do rozpatrzenia zmiany nr 1. Pani dyrektor już tę zmianę omówiła…

Zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług MF Anna Mytyk:

Tak, panie przewodniczący.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Czy Biuro Legislacyjne ma może jakieś uwagi? Legislatorzy nie mają uwag. Państwo posłowie?

Głos z sali:

Do której zmiany?

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Do zmiany nr 1. Skoro nie ma uwag, to stwierdzam, że zmiana została rozpatrzona.

Zmiana nr 2. Biuro Legislacyjne, bardzo proszę.

Legislator Wojciech Białończyk:

Szanowni państwo, do zmiany nr 2 mamy drobne uwagi i wątpliwość. Jeżeli chodzi o te uwagi legislacyjne, to na końcu w art. 146ee w ust. 2 powinniśmy dopisać pełną nazwę ministra, czyli „minister właściwy do spraw finansów publicznych” oraz wykreślić pkt 3, czyli spośród wytycznych wykreślić „przepisy Unii Europejskiej”, bo to się wydaje oczywiste, zresztą analogicznie jest w poprawce przyjętej przed chwilą.

Natomiast jeżeli chodzi o wątpliwość dotyczącą art. 146ea ust. 1 i powiązania tego przepisu z ustawą o obronie Ojczyzny, to w opinii Biura Legislacyjnego wątpliwości mogą dotyczyć tych wskaźników, które tam są określone. Z jednej strony mają być brane pod uwagę, przynajmniej tak wynika, jak czyta się ten przepis: „W okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma wydatków wymienionych w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy o obronie Ojczyzny”, czyli to są te wydatki na obronność, „określonych na ten rok w ustawie budżetowej w brzmieniu na dzień 31 lipca tego roku oraz w planie finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przedłożonym zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny albo projekcie tego planu przedstawionym do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 tej ustawy, jeżeli plan ten nie został przedłożony zgodnie z art. 42 ust. 4 tej ustawy”.

Szanowni państwo, po pierwsze plan, o który roku tutaj chodzi? Czy to jest projekt planu, ustawa budżetowa z tego roku? I też pytanie: czy to jest plan z tego samego roku obowiązujący w tym samym roku co ustawa budżetowa, czy rok wcześniej? Bo tu jest mowa o planie finansowym przedłożonym zgodnie z art. 42 ust. 4, czyli tu jest mowa o przedkładaniu tego planu sejmowej Komisji Obrony Narodowej, a potem mówi się, że jeżeli plan nie został przedłożony, to jego projekt zostanie przedstawiony do zatwierdzenia ministrowi obrony, zgodnie z tym wcześniejszym przepisem. Chyba Bank Gospodarstwa Krajowego przedkłada go ministrowi obrony, ale jednocześnie minister obrony nie może go zatwierdzić, jeżeli nie uzyska opinii Komisji Obrony Narodowej. Innymi słowy i tak, i tak za każdym razem musi go przedłożyć sejmowej Komisji Obrony Narodowej, więc pytanie, czy jest w ogóle sens pisać w tym przepisie o projekcie planu przedstawionym do zatwierdzenia, bo on i tak zawsze do końca lipca roku poprzedzającego rok, na który ten plan będzie obowiązywać, musi być przedłożony Komisji Obrony Narodowej. Czy konstrukcja dotycząca powiązania ustawy budżetowej z planem i samego tego planu nie jest zbyt – powiem szczerze – wręcz wydumana? Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Proszę o stanowisko rządu.

Zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług MF Anna Mytyk:

Jeżeli chodzi o samą konstrukcje zapisu, o to, o co pytał pan mecenas, czyli ustawa budżetowa i plan na ten rok, to oznacza dokładnie tyle, że mówimy o obydwu tych dokumentach obowiązujących na dany rok. Jeśli chodzi o kwestię dotyczącą projektu planu, to jest to mechanizm zabezpieczający te regulacje i może w tym momencie oddam głos pani naczelnik, żeby wyjaśniła w szczegółach, z jakiego powodu projekt planu został umieszczony w przepisie.

Naczelnik Wydziału Obrony Narodowej i Służb Specjalnych w Departamencie Finansowania Sfery Budżetowej MF Monika Rokita-Górniewicz:

Dzień dobry państwu, Monika Rokita-Górniewicz, jestem naczelnikiem Wydziału Obrony Narodowej i Służb Specjalnych. Odpowiadając na państwa pytanie, chcę powiedzieć, że…

Głos z sali:

Nic nie słychać, proszę głośniej.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Proszę przysunąć bliżej mikrofon.

Naczelnik Wydziału Obrony Narodowej i Służb Specjalnych w Departamencie Finansowania Sfery Budżetowej MF Monika Rokita-Górniewicz:

Mam nadzieję, że teraz mnie słychać. Szanowni państwo, mamy ustawę budżetową na dzień 31 lipca, musiała być określona jakaś data przyjęcia wersji ustawy budżetowej, ustalony został 31 lipca, ponieważ ustawa budżetowa – wiemy z doświadczenia – może być nowelizowana, a nie można było przyjąć ustawy bez określenia na który dzień, tak?

Natomiast jeżeli chodzi o plan funduszu, to tak jak powiedziała pani dyrektor, jest to plan na ten sam rok co ustawa budżetowa. Plan finansowy Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych otrzymujemy od BGK właśnie w roku poprzednim i uzgadniamy na rok następny, i dlatego odnosimy się do projektu planu, ponieważ chodziło nam o to, żeby przyjąć plan funduszu na jakiś konkretny dzień. W ustawie o obronie Ojczyzny w przypadku zatwierdzenia planu finansowego nie mamy żadnej konkretnej daty, mówimy tylko o projekcie planu i to jest ten projekt planu, który jest przekazany do komisji lub projekt planu z tego art. 42 ust. 2 i 3, czyli projekt planu w sytuacji, gdy BGK przygotuje plan finansowy funduszu, przekaże nam i MON-owi, nam do uzgodnienia z MON i może zdarzyć się taka sytuacja, że plan nie zostanie uzgodniony. Jeśli plan nie zostanie uzgodniony, to nie będzie przekazany do Komisji Obrony Narodowej i wtedy przyjmiemy ten projekt planu. Zależało nam po prostu, żeby w projekcie ustawy została określona data konkretnych planów, które bierzemy.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Proszę, Biuro Legislacyjne.

Legislator Wojciech Białończyk:

W takim układzie, co będzie podstawą gospodarki finansowej tego funduszu 31 lipca tego roku, który będzie brany pod uwagę wtedy, kiedy będzie obowiązywała ustawa budżetowa? Przecież jeżeli ten plan, że tak powiem w przypadku braku uzgodnienia, w przypadku braku zatwierdzenia nie będzie wykonywany, nie będą dokonywane z niego żadne wydatki? Przecież 31 lipca tego roku, w którym obowiązuje ustawa budżetowa, z której to wielkość będzie brana pod uwagę przy wyliczaniu limitów, to chyba jakiś plan finansowy będzie obowiązywał? Stąd pytanie, czy nie można wziąć z jednej daty dwóch wielkości? Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Proszę odpowiedzieć, a później jeszcze pan poseł.

Zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług MF Anna Mytyk:

Chodzi oczywiście o te wartości z planu i z ustawy budżetowej w najbliższej dacie do 31 lipca roku bieżącego, aby te wartości były jak najbardziej obiektywne.

Poseł Janusz Cichoń (KO):

W gruncie rzeczy dochodzimy do takiej sytuacji, że ten projekt planu będzie wiążący dla ustalenia stawki podatkowej niezależnie od tego, czy zostanie zatwierdzony, czy nie.

Zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług MF Anna Mytyk:

To są bardzo wyjątkowe sytuacje. My nie zakładamy, że taki będzie scenariusz.

Poseł Janusz Cichoń (KO):

Ale wykluczyć go nie można.

Zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług MF Anna Mytyk:

Z uwagi na konstrukcję ustawy o obronie Ojczyzny…

Poseł Janusz Cichoń (KO):

Mamy sporo sporów i formuła, w której plan, potem nieprzyjęty, może stać się podstawą do określenia stawki podatkowej nie wydaje mi się sensownym rozwiązaniem.

Sekretarz stanu w MF Artur Soboń:

Jeżeli już tak mówimy, panie pośle, to 3% PKB mamy zagwarantowane ustawowo i to z całą pewnością będzie w budżecie. Każde środki ekstra oczywiście powiększają te wydatki. Zgadzam się, że ta konstrukcja jest jaka jest, natomiast my ją po prostu adaptujemy do powiązania tej konstrukcji ze stawkami VAT.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję panu ministrowi. Czy mamy jeszcze jakieś pytania, uwagi? Wątpliwości oczywiście są, zostały udzielone wyjaśnienia…

Poseł Janusz Cichoń (KO):

Pan mówi wątpliwości, a moim zdaniem to są rozwiązania niedopuszczalne. I tyle. Zastanówcie się, co z tym zrobić, ale taka formuła jest nie do zaakceptowania.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Rozumiem, że rząd podtrzymuje swoje stanowisko.

Sekretarz stanu w MF Artur Soboń:

Tak, podtrzymujemy.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dobrze, dziękuję. Są wątpliwości, ale z tymi wątpliwościami rozpatrzyliśmy zmianę nr 2 w art. 7 i tym samym rozpatrzyliśmy cały art. 7.

Przystępujemy do rozpatrzenia art. 8.

Poseł Zofia Czernow (KO):

A co z tymi przepisami o Unii Europejskiej?

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Faktycznie, była jeszcze sugestia, żeby to wykreślić. Proszę, żeby na ten temat wypowiedział się jeszcze przedstawiciel rządu.

Zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług MF Anna Mytyk:

Tutaj chodziło o jeden z warunków do delegacji w zakresie wydania wytycznych do rozporządzenia. To wykreślenie ma tylko porządkujący charakter, dlatego że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i ta wytyczna jest oczywista, że uwzględniamy kryteria, które wynikają z przepisów prawa unijnego.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Czyli jest zgoda strony rządowej.

Zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług MF Anna Mytyk:

To jest tylko zabieg legislacyjno-prawny.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Mamy sprawę wyjaśnioną.

Poseł Zofia Czernow (KO):

Rozumiem, że to jest skreślone, tak?

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Tak, skreślone.

Poseł Zofia Czernow (KO):

Pani powiedziała to niejasno.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Przystępujemy do rozpatrzenia art. 8, rozpatrujemy całość artykułu. Proszę pana dyrektora o przybliżenie nam tej zmiany.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Szanowni państwo, w tym przypadku zmiana polega na ujednoliceniu podstaw wymiaru składki zdrowotnej w sytuacji, kiedy ubezpieczony nie dostarcza Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych dokumentów, a chodzi o ubezpieczonego, który jest na ryczałcie i standardowo dla niego minimum podstawy to 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obecnie i my jakby wyrównujemy do tego poziomu, który normalnie płaci osoba będąca na ryczałcie w sytuacji, kiedy nie dostarczyła dokumentów.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Czy do tego są jakieś pytania lub uwagi? Nie ma. Stwierdzam, że art. 8 został rozpatrzony.

Art. 9, też w całości. Bardzo proszę przedstawiciela ministerstwa o przybliżenie tej zmiany.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Jeżeli można, panie przewodniczący, to przekażę głos pani dyrektor.

Dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier MF Maria Rutka:

Maria Rutka, dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier w Ministerstwie Finansów. Art. 9 dotyczy tarczy antyinflacyjnej, która w tym artykule zostanie przedłużona do 31 grudnia i dotyczy to wszystkich wyrobów akcyzowych, które do tej pory w tej tarczy były. Mamy tutaj przedłużenie do poziomu minimum unijnego na energię elektryczną i na paliwa silnikowe, czyli na olej napędowy, na biokomponenty, na benzynę silnikową oraz skroplony gaz LPG. W tym mamy też przedłużenie czasowego zwolnienia dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe i czasowe obniżenie stawki akcyzy do poziomu minimum unijnego na lekki olej opałowy. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Bardzo proszę, pani poseł.

Poseł Zofia Czernow (KO):

Chciałabym zapytać, bo to już drugi czy trzeci raz przesuwa się terminy z 31 października na 31 grudnia tego roku; czy to oznacza, że rząd ocenia, iż w ciągu tych trzech miesięcy kwestie inflacji zostaną rozwiązane i nie trzeba już będzie stosować stawek antyinflacyjnych? Dlaczego przedłuża się to na tak krótki okres? Co było tego podstawą?

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Proszę o wyjaśnienie.

Dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier MF Maria Rutka:

Podstawą tego jest przede wszystkim monitorowanie na bieżąco rynku i podejmowanie decyzji w zależności od tego, w jaki sposób te ceny się kształtują.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję.

Poseł Zofia Czernow (KO):

Przepraszam, ale ja proszę o dokładniejszą odpowiedź. Co to znaczy monitorowanie? Czy w wyniku monitorowania uzyskuje się jakieś informacje, które mogą świadczyć o tym, że te trzy miesiące to najlepszy czas, czy… To jest w zasadzie tak ogólna odpowiedź, która mnie absolutnie nie zadowala. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Proszę o uzupełnienie wyjaśnień.

Dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier MF Maria Rutka:

Rozumiem stanowisko pani poseł. Monitorujemy rynek nie tylko pod kątem inflacji, ale również cen surowców, ponieważ oczywiście na cenę wyrobów akcyzowych wpływa nie tylko podatek akcyzowy, ale również światowe ceny surowców.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję, to jest sprawa otwarta na przyszłość. Przyjmijmy, pani poseł, że do końca roku teraz to zmieniamy, a później… Wszystko wskazuje na to, że też, ale poczekajmy.

Poseł Zofia Czernow (KO):

Wypowiedź poza mikrofonem.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Z tą wątpliwością, którą ma pani poseł, art. 9 został…

Sekretarz stanu w MF Artur Soboń:

Panie przewodniczący, zwrócę tylko uwagę, że każdy miesiąc działania tarczy to jest ok. 2,5 mld zł mniej w budżecie i stąd też takie nasze ostrożne kwartalne decydowanie o tym, w jakim okresie stosujemy te nadzwyczajne metody, bo to są niewątpliwie metody nadzwyczajne, idące dalej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że po tych wyjaśnieniach art. 9 został rozpatrzony.

Art. 10 będzie rozpatrywany w całości. Proszę o stanowisko rządu, pewnie będzie podobne.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Tak, to jest także kontynuacja tarczy w zakresie podatku od sprzedaży detalicznej.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Czy są jakieś pytania? To jest ten sam problem. Nie ma większych uwag, wobec czego stwierdzam, że art. 10 został rozpatrzony.

Art. 11, też w całości. Bardzo proszę.

Główny specjalista d/s legislacji w Departamencie Prawnym MF Grzegorz Taborski:

Art. 11 jest związany z usługą e-notariusz i zgodnie z nim notariusze będą przekazywać do generalnego inspektora i szefa KAS-u również informacje o przedmiocie transakcji oraz miejscu położenia nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest przedmiotem tej transakcji. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Czy są jakieś pytania, wątpliwości? Biuro Legislacyjne, bardzo proszę.

Legislator Łukasz Kasiak:

Szanowni państwo, chcielibyśmy tylko zwrócić uwagę na to, że tutaj można by zaproponować nieco inną redakcję: „przedmiot transakcji, a jeżeli przedmiotem transakcji jest nieruchomość także adres jej położenia”. Wydaje się, że będzie to w pełni oddawać konieczność uwzględnienia informacji o nieruchomości, jeżeli takowa wystąpi.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Stanowisko strony rządowej.

Główny specjalista d/s legislacji w Departamencie Prawnym MF Grzegorz Taborski:

Zgadzamy się.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Nie ma innych uwag, a tym samym art. 11 został rozpatrzony. Przechodzimy do rozpatrzenia art. 12…, zgłaszają się jeszcze przedstawiciele rady notarialnej, proszę bardzo.

Członek Krajowej Rady Notarialnej Krzysztof Buk:

Jeżeli mogę coś technicznie zasugerować, to zwracam uwagę, że nieruchomości budynkowe mają adres, natomiast nieruchomości gruntowe mają miejsce położenia, w zasadzie nie mają adresu. Może precyzyjniej byłoby, gdyby przepis określał, że chodzi o miejsce położenia nieruchomości, bo wtedy moglibyśmy rzecz precyzyjnie określić, tzn. miejscowość, gmina, powiat, województwo, natomiast w przypadku działki, gruntu nie znamy jej adresu, ponieważ adres to numer budynku przy określonej ulicy. Z tym może być pewien problem, więc jeśli mógłbym coś zaproponować, to raczej niech to będzie miejsce położenia nieruchomości, wtedy będzie precyzyjniej.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Stanowisko rządu.

Główny specjalista d/s legislacji w Departamencie Prawnym MF Grzegorz Taborski:

Zastanowimy się nad tym i ewentualnie zaproponujemy jeszcze stosowną poprawkę.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Czyli na razie zostaje tak jak jest, a poprawka będzie ewentualnie dokonana na późniejszym etapie prac.

Art. 12, zmiana nr 1. Proszę, panie dyrektorze.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

W art. 12 mamy zmiany w przepisach przejściowych do ustawy z zeszłego roku, m.in. wspomniane już przeze mnie na wstępie uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie, dodatkowo w przypadku CIT JPK podatnika, który zakończy rok wcześniej w trakcie roku podatkowego, przesuwamy także termin złożenia CIT-u JPK wraz z zeznaniem rocznym takiego podatnika. To są obowiązki, które wejdą w życie dopiero w 2025 r.

Ostatnia zmiana zawarta w art. 12 dotyczy przepisu przejściowego w zakresie rozliczenia strat PG-ków. Chodzi o zapewnienie praw nabytych podatnikom, którzy rozliczali straty w związku ze zmianą systemu rozliczania strat PG-ków dokonaną w 2021 r.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Rozpatrzymy zmiany po kolei. Zmiana nr 1, czy są uwagi? Nie ma uwag. Zmiana została rozpatrzona.

Zmiana nr 2. Nie ma uwag. Rozpatrzyliśmy zmianę drugą.

Zmiana nr 3. Nie ma uwag. Zmiana została rozpatrzona.

Zmiana nr 4. Jest uwaga. Biuro Legislacyjne, bardzo proszę.

(Video) Posiedzenie Sejmu

Legislator Łukasz Kasiak:

Szanowni państwo, po zmianie trzeciej jest poprawka dodająca zmianę 3a.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Czy są uwagi do tej poprawki? Proszę, Biuro Legislacyjne.

Legislator Łukasz Kasiak:

Ta poprawka została wypracowana w porozumieniu z Ministerstwem Finansów i wynika z takiej sytuacji, że 8 i 9 czerwca tego roku były uchwalane dwie nowelizacje tzw. Polskiego Ładu, czyli ustawy, która jest zmieniana w art. 12 przedmiotowego projektu. W związku z tym, że podczas procedowania nad tymi nowelizacjami doszło do sytuacji, że Sejm nie mógł zgrać przepisów dotyczących art. 89, tj. wejścia w życie tej dużej nowelizacji tzw. Polskiego Ładu, a dodatkowo w związku z przesunięciem terminu posiedzeń oraz terminów głosowań na posiedzeniach Sejmu Senat również nie mógł spowodować uspójnienia, dogrania tych kwestii związanych z nowelizacją art. 89, doszło do tak naprawdę nieskutecznej nowelizacji art. 89 w zakresie dodania pkt 4a, który dotyczy przesunięcia pewnych terminów w zakresie tzw. grup VAT-owskich. Przedłożona przez państwa poprawka naprawia pewne kwestie związane właśnie z tym, że przepis art. 89 pkt 4a nie wszedł w życie. Poprawka dotyczy pewnych kwestii, które już się zadziały od 1 lipca 2022 r., wskazuje, jak mają być stosowane przepisy, które już weszły w życie, a które – tak jak pozostałe przepisy dotyczące grup VAT-owskich zawarte w nowelizacji z 29 października, czyli tzw. ustawie wprowadzającej Polski Ład – zostały przesunięte na rok 2023.

Ta poprawka, przepis art. 77b dodawany do ustawy nowelizującej z 29 października, służy ostatecznemu rozstrzygnięciu tego, jak mają być stosowane przepisy dotyczące grup VAT-owskich w tym zakresie, jaki był wskazany w pkt 4a ustawy nowelizującej podatki dochodowe, uchwalonej przez Sejm 8 czerwca. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję za to szerokie wyjaśnienie uzgodnione z rządem. Jakie jest stanowisko strony rządowej?

Główny specjalista d/s legislacji w Departamencie Prawnym MF Grzegorz Taborski:

Popieramy poprawkę.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

A zatem wprowadzamy tą poprawką nowy pkt 3a. Czy są jakieś inne uwagi? Nie ma. Stwierdzam, że poprawka została zaakceptowana.

Przystępujemy do rozpatrzenia zmiany nr 4.

Legislator Łukasz Kasiak:

Zmiana nr 4 została wykreślona poprawką nr 1.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Faktycznie, zgadza się. W takim razie zmiana nr 5. Nie słyszę uwag, zmiana została rozpatrzona i tym samym rozpatrzyliśmy cały art. 12.

Art. 13, zmiana nr 1… To są zaledwie dwie zmiany, więc chyba można je od razu łącznie przedstawić.

Zastępca dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych MF Beata Karbownik:

Szanowni państwo, tutaj mamy dwie zmiany. Pierwsza dotyczy instytucji 50% kosztów uzyskania przychodów, a dokładnie chodzi o to, że one są stosowane przez płatnika z mocy ustawy, natomiast podatnik ma prawo złożyć wniosek do płatnika o rezygnację ze stosowania 50% kosztów z różnych względów: może mieć drugi stosunek pracy, może mieć już wykorzystany limit przez drugiego płatnika itd. Pierwsza zmiana dotyczy sytuacji, gdy ustaje zależność między płatnikiem i podatnikiem, ustaje stosunek pracy, wygasa umowa zlecenia, a wciąż są wypłacane świadczenia podatnikowi przez płatnika. Wówczas on również nie będzie stosował 50% kosztów uzyskania przychodów, jeżeli taka była wola podatnika w trakcie trwania tego stosunku.

Druga zmiana dotyczy odpisu w wysokości 1,5% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Mamy tutaj doprecyzowanie, że 1,5% jest już stosowany do rozliczenia za ten rok, czyli jeśli ktoś, nierezydent, wyjedzie w trakcie roku i musi złożyć zeznanie podatkowe, mimo że normalnie termin składania zeznań podatkowych jest wyznaczony od 15 lutego do 30 kwietnia przyszłego roku, to jeżeli w tym roku ten ktoś będzie rozliczał podatek dochodowy, to również ma prawo przekazać większy procent podatku na rzecz OPP.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję bardzo. Czy mamy jakieś uwagi do zmiany nr 1? Nie ma uwag, zmiana została rozpatrzona.

Zmiana nr 2, tu mamy zgłoszoną poprawkę. Proszę Biuro Legislacyjne o odniesienie się do tej poprawki.

Legislator Łukasz Kasiak:

Szanowni państwo, poprawka służy temu, aby wskazać, że przepisy, o których już mówiła pani dyrektor, będą stosowane nie tylko do roku rozpoczynającego się po 31 grudnia 2021 r., ale także do kolejnych lat podatkowych i dlatego proponujemy dodanie wyrazów „po raz pierwszy za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r.”, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości w tej kwestii.

I mamy jeszcze jedną kwestię w zmianie drugiej, tam jest dodawany art. 18a i w pkt 2 mamy odesłanie do art. 4. Wydaje się nam, że należy odesłać do art. 3, ponieważ chodzi o nowelizację Ordynacji podatkowej.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Jakie jest stanowisko strony rządowej do zaproponowanych zmian?

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Pozytywne.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Czy ze strony państwa posłów są jakieś uwagi do przedstawionej poprawki? Nie ma uwag, poprawka została przyjęta i tym samym została rozpatrzona cała zmiana nr 2 wraz z poprawką. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy art. 13.

Art. 14, tam mamy uchylenie, bardzo proszę.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

W tym artykule uchylamy obowiązki informacyjne nałożone na sprzedawców energii elektrycznej.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Czy są jakieś uwagi lub pytania do tego artykułu? Nie ma. Stwierdzam, że art. 14 został rozpatrzony.

Art. 15. Proszę, Biuro Legislacyjne.

Legislator Wojciech Białończyk:

Art. 15, 16, 17, 18 i 19 w związku z przyjęciem poprawki do art. 7 zostały skreślone, a mówiąc precyzyjnie, ich treść została przeniesiona do ustawy VAT-owskiej, znalazło się to w treści poprawki do art. 7, tak więc wymienione artykuły są wykreślone.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Czyli tych artykułów już nie ma, tak?

Legislator Wojciech Białończyk:

Tak, panie przewodniczący.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Do art. 18, tak?

Legislator Wojciech Białończyk:

Do art. 19 włącznie.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Przystępujemy do rozpatrzenia art. 20. Proszę o przedstawienie tego artykułu.

Zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług MF Anna Mytyk:

Ta zmiana dotyczy już istniejących obowiązków przedstawiania informacji o obniżkach stawek podatku przedstawionych w art. 20. To jest kontynuacja rozwiązań, które już istnieją. One podlegają wydłużeniu w ślad za przedłużeniem funkcjonowania tarczy antyinflacyjnej.

Z uwagi na to, że to są zmiany zawarte wyłącznie w ustawie nowelizującej, to odmiennie, w porównaniu do zmian w ustawie o VAT w zakresie tarczy antyinflacyjnej, są one zapisane w pełnym brzmieniu, natomiast mechanizm tych rozwiązań już obecnie istnieje.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję, wszystko wiadomo. Czy są jakieś uwagi? Nie ma uwag...

Poseł Zofia Czernow (KO):

Chcę o coś zapytać, panie przewodniczący.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Proszę.

Poseł Zofia Czernow (KO):

Szanowni państwo, kiedy wprowadzano te regulacje o obowiązku informowania przy kasach rejestracyjnych bądź przesyłania wraz z rachunkami papierowej informacji odbywała się na ten temat wielka dyskusja. Wskazywano, żeby od tego odstąpić, zwłaszcza jeśli chodzi o wysyłkę w formie papierowej, bo to są ogromne ilości zmarnowanego papieru. Myślę, że byłoby dobrze, gdyby nastąpiła refleksja nad tą regulacją. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Jakie jest stanowisko rządu wobec tej wątpliwości, tego pytania?

Zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług MF Anna Mytyk:

Na razie podtrzymujemy nasze stanowisko.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Na razie rząd podtrzymuje swoje stanowisko, czyli rzecz jest ewentualnie do zastanowienia się na przyszłość. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy art. 20.

Art. 21, bardzo proszę.

Dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier MF Maria Rutka:

W art. 21 mamy dokładnie tę samą sytuację, czyli kontynuację obowiązków informacyjnych w zakresie podatku akcyzowego.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję za to przybliżenie. Czy tutaj mamy jakieś uwagi? Proszę, Biuro Legislacyjne.

Legislator Łukasz Kasiak:

Panie przewodniczący, jedna uwaga wynikająca tak naprawdę z porównania dwóch przepisów, które teraz są położone obok siebie, chodzi o art. 20 i 21. W art. 20 wzory informacji udostępnia w BIP-ie minister właściwy do spraw finansów publicznych, natomiast w art. 21 w zakresie paliw silnikowych ten wzór udostępnia Rada Ministrów. Nasze pytanie dotyczy tego, czy jest sens zachowywania w tym zakresie takiego dualizmu?

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Proszę o udzielenie odpowiedzi.

Dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier MF Maria Rutka:

Ten dualizm był wcześniej i jest przedłużany, więc w tej chwili nie chcielibyśmy go zmieniać.

Poseł Janusz Cichoń (KO):

Wypowiedź poza mikrofonem.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Może i tak, ale najważniejsze, żeby to przedłużenie było skuteczne. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy art. 21.

Art. 22, bardzo proszę.

Dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier MF Maria Rutka:

Art. 22 dotyczy tego samego w zakresie energii elektrycznej.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Czy tutaj są jakieś uwagi? Nie ma. Stwierdzam, że art. 22 został rozpatrzony.

Art. 23, bardzo proszę. Najpierw przedstawiciel strony rządowej.

Główny specjalista d/s legislacji w Departamencie Prawnym MF Grzegorz Taborski:

Art. 23 to jest przepis o stosowaniu i de facto on w bodaj kolejnych dwunastu ustępach określa, kiedy poszczególne zmiany, które omawialiśmy dzisiaj, znajdą zastosowanie do podatników główne zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Widzę zgłoszenie z sali, pani się zgłasza, proszę się przedstawić.

Starszy specjalista ds. legislacyjnych Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo--Kredytowej Karolina Umińska:

Karolina Umińska, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. Szanowny panie przewodniczący, panie i panowie posłowie, propozycja kasy krajowej, o której rozważenie bardzo prosimy, zmierza do zastąpienia w art. 23 ust. 4 projektu dotychczasowych wyrazów „od dnia 1 stycznia 2023 r.” wyrazami „od dnia 1 stycznia 2022 r.”. Celem tej propozycji jest zagwarantowanie stosowania zmienianego projektem art. 16 ust. 1 pkt 13f ustawy CIT od dnia 1 stycznia 2022 r., co jest zgodne z celem wyrażonym przez projektodawcę w uzasadnieniu, który wskazał, że zmiany dotyczące zarówno art. 15c, jak i art. 16 ust. 1 pkt 13f ustawy CIT obowiązywałyby z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2022 r. W treści uzasadnienia nie wskazano, który przepis przejściowy miałby gwarantować stosowanie zmienianego przepisu art. 16 ust. 1 pkt 13f ustawy CIT od dnia 1 stycznia 2022 r., a tym samym, który przepis miałby zapewnić brak ryzyka jego stosowania w obecnym brzmieniu, m.in. w stosunku do spółdzielni w bieżącym roku. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Proszę rząd o odniesienie się do tej propozycji.

Sekretarz stanu w MF Artur Soboń:

Panie przewodniczący, propozycję tej poprawki otrzymaliśmy dzisiaj, przynajmniej my w Ministerstwie Finansów. Nie mówimy jej nie, nie wiem czy w pełnym zakresie, ale musimy sobie to przeanalizować i jutro na posiedzeniu Komisji przedstawimy ewentualną propozycję.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Proszę, Biuro Legislacyjne.

Legislator Łukasz Kasiak:

Kilka kwestii, panie przewodniczący. Poprawki czy też zmiany w art. 23 zostały już przyjęte poprawką pierwszą, dotyczącą ust. 8, 11 i dodania ust. 11a.

Jeśli chodzi o dalsze uwagi, to pierwsza z nich dotyczy przede wszystkim kwestii, która była już zgłaszana przy poprawce pierwszej, ale podkreślam jeszcze raz, wydaje się, że część ustępów art. 23 należałoby uwzględnić w przepisie o wejściu w życie w art. 28 pkt 2 w zakresie tych przepisów ustaw, które byłyby wprowadzane w terminie wskazanym w tym przepisie, w tym szczególnym terminie, dlatego że te przepisy przejściowe, o których teraz mówię, w art. 23 odnoszą się do tych przepisów i jak się wydaje zasadnym byłoby wprowadzenie ich w tym samym terminie.

Druga uwaga dotyczy ust. 3 i dookreślania w przepisach w ust. 3 i dalszych pewnych pojęć z ustaw, chodzi głównie o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez wskazywanie w rozumieniu art. 15c tej ustawy czy innych przepisów tej ustawy. Wydaje się, że w związku z tym, iż wiadomo do jakiej ustawy odnosi się dany ustęp, nie ma sensu tego dookreślać, tym bardziej, że są też w tych przepisach wskazywane inne pojęcia, które są znane ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i tutaj one nie są w ten sposób doprecyzowane. Dlatego proponujemy z takich doprecyzowań zrezygnować.

Wydaje się również, że w ust. 6 należałoby dopisać wyraz „kontrolowanej” przed wyrazami „zagranicznej jednostki”. Naszym zdaniem tego tam zabrakło, a to jest również pojęcie stosowane na gruncie ustawy CIT. Podobnie w odniesieniu do sformułowania „w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”. Ona pojawia się w kilku miejscach w niektórych ustępach w art. 23. Takie sformułowanie należy zawsze wskazywać po każdym artykule określającym daną nowelizację, czyli nie zbiorczo, ale po każdym artykule i jeżeli państwo się zgodzicie, to dokonamy takiej korekty.

I jeszcze jedna kwestia, ust. 10. Jak się wydaje, to są przepisy, które nie są nowelizowane nowelizacjami zawartymi w przedmiotowym projekcie, więc mamy pytanie, jaki jest związek tych przepisów. Wydaje się, że należałoby te przepisy wyjąć, umieścić w innym miejscu, na przykład jako art. 23a, a nie umiejscawiać ich w art. 23, który dotyczy kwestii związanych z nowelizacjami zawartymi w tym projekcie. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Proszę o stanowisko rządu.

Główny specjalista d/s legislacji w Departamencie Prawnym MF Grzegorz Taborski:

Generalnie propozycje legislacyjne oczywiście uwzględniamy, czyli rezygnację z odesłania, o jakie koszty doprecyzowania dłużnego chodzi, bo to wynika z konstrukcji całego przepisu, również zgoda na doprecyzowanie, że chodzi o zagraniczną jednostkę kontrolowaną.

Podobnie jest z przeniesieniem przepisów dotyczących podatku źródła do odrębnej jednostki redakcyjnej, czyli art. 23a. Te przepisy nie dotyczą zmian, które są wprowadzane tą ustawą, niemniej jednak przy okazji procedowania nad zmianami w tej ustawie staramy się w jakiś sposób korygować zmiany, które działają na korzyść płatników, a które zostały wprowadzone 1 stycznia 2019 r.

Najistotniejsza była ta pierwsza uwaga i postaramy się ją uwzględnić na kolejnym etapie prac legislacyjnych, czyli dopisać poszczególne jednostki redakcyjne art. 23 i 24 do przepisu końcowego, żeby nie było wątpliwości, kiedy one wchodzą w życie. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję, wszystko już wiadomo. Czy są jeszcze jakieś pytania, wątpliwości lub uwagi? Nie ma. Stwierdzam, że art. 23 został rozpatrzony.

Art. 24, bardzo proszę. Najpierw poproszę rząd o przybliżenie tego artykułu, a późnej omówimy poprawkę.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

To jest także przepis, który reguluje kwestię stosowania, a właściwie niestosowania przepisów o pośrednich transakcjach krajowych.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Dziękuję. Teraz poproszę Biuro Legislacyjne, tu jest zgłoszona poprawka.

Legislator Wojciech Białończyk:

Poprawka do tego przepisu przewiduje, że w ust. 1 i 2, w częściach wspólnych zostaną doprecyzowane…

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Terminy.

Legislator Wojciech Białończyk:

Te przepisy.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Czy państwo posłowie mają jakieś uwagi do tej poprawki lub czy jest sprzeciw? Jeżeli nie, to, to poprawka została przyjęta.

Czy są uwagi do całości artykułu wraz z poprawką? Nie ma uwag. Stwierdzam, że art. 24 został rozpatrzony wraz z wcześniej przyjętą poprawką.

Art. 25. Bardzo proszę, panie dyrektorze.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Art. 25 to również jest przepis przejściowy, który reguluje kwestię stosowania przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Czy są jakieś uwagi do tego przepisu lub pytania? Nie ma. Stwierdzam, że art. 25 został rozpatrzony.

Art. 26, proszę bardzo.

Główny specjalista d/s legislacji w Departamencie Prawnym MF Grzegorz Taborski:

Ten przepis został już omówiony przy okazji omawiania zmian dotyczących notariuszy. Określa on w jakim harmonogramie poszczególne usługi będą udostępniane i w jaki sposób będą wdrażane przez notariuszy do 1 lipca przyszłego roku.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Czy macie państwo jakieś uwagi? Nie ma uwag i tym samym art. 26 został rozpatrzony.

Art. 27, bardzo proszę.

Główny specjalista d/s legislacji w Departamencie Prawnym MF Grzegorz Taborski:

Art. 27 utrzymuje w mocy niektóre akty wykonawcze, które związane są ze zmianami wprowadzanymi w projekcie.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Czy są jakieś uwagi? Proszę, Biuro Legislacyjne.

Legislator Łukasz Kasiak:

Szanowni państwo, jeśli chodzi o ust. 1 i 2, to należy w nich wykreślić wyraz „nowych”, bo to są nie pośrednie, a bezpośrednie zmiany przepisów upoważniających i należy stosować właściwą formułę z zasad techniki prawodawczej. I jeszcze, jak zgłaszaliśmy wcześniej, przy każdym wskazanym artykule wskazującym daną nowelizację należy wskazać, o jakie brzmienie chodzi.

Natomiast jeśli chodzi o ust. 3, to tylko wskazujemy, że jest to wyjątkowa konstrukcja w związku z tym, że dotyczy przedłużenia przepisów wykonawczych, które służą stosowaniu szczególnych stawek podatku VAT, w związku z tymi przepisami, które podtrzymują stawki 23%, zarówno w 2023 r. jak i w latach kolejnych. Wskazujemy, że ta konstrukcja może budzić wątpliwości, ponieważ tak naprawdę w każdym z tych okresów, zarówno w roku 2023, jak i 2024, każda z regulacji dodawanych przedmiotową nowelizacją zawiera przepis upoważniający, który umożliwia wydanie rozporządzenia, które będzie stosowane do szczególnych stawek podatku VAT i dlatego takie rozwiązanie, czyli wydanie rozporządzenia na dany okres na podstawie danego upoważnienia jest pożądane, a nie przedłużanie dotychczasowego rozporządzenia do 30 czerwca 2024 r. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Proszę o stanowisko rządu.

Zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług MF Anna Mytyk:

Dziękuję za te uwagi. Rozpatrzymy przedstawione wątpliwości na etapie działań związanych z utrzymaniem lub wydaniem nowych rozporządzeń dotyczących stawek VAT.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

A co z tym skreśleniem?

Legislator Łukasz Kasiak:

Chodzi o te nasze uwagi legislacyjne.

Zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług MF Anna Mytyk:

Akceptujemy.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Czy są do tego artykułu jakieś inne uwagi lub propozycje? Nie ma. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy art. 27.

Art. 28. Tutaj mamy określone terminy wejścia w życie. Bardzo proszę, strona rządowa.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

Jest dokładnie tak, jak powiedział pan przewodniczący.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Proszę, Biuro Legislacyjne.

Legislator Wojciech Białończyk:

Zwracamy uwagę, czy w praktyce stosowania tych przepisów nie będzie wątpliwości, szczególnie jeśli chodzi o pkt 1, ponieważ część przepisów ma wejść w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia i to nawet nie tego, ale 2021 r. Właściwie są to prawie dwa lata wstecz. Czy takie sformułowanie nie będzie budziło wątpliwości? Czy nie należałoby dodać jakichś przepisów przejściowych regulujących ten okres, który już zaistniał i pewne zdarzenia, które się już zadziały? Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Bardzo proszę rząd.

Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF Jarosław Szatański:

To jest regulacja powiązana z przepisem przejściowym w art. 24 i te obowiązki podatnicy będą stosować dopiero teraz, tak że tutaj odsyłamy do daty, kiedy one weszły w życie, bo inaczej one by w ogóle nie zaistniały.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Czy wątpliwości zostały rozwiane?

Legislator Wojciech Białończyk:

Chyba właśnie dlatego było o tym już kilkakrotne mówione. Te przepisy przejściowe, data ich wejścia w życie powinna być skorelowana z tymi przepisami, do których odsyłają o wejściu w życie. To jest jeszcze chyba do poprawienia na kolejnym etapie prac. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Czy są inne uwagi do art. 28? Nie ma. Wobec powyższego stwierdzam, że rozpatrzyliśmy art. 28 i w ten sposób mamy już rozpatrzone wszystkie artykułu z przedłożenia rządowego. Wcześniej upoważniliśmy Biuro Legislacyjne do dokonania stosownych zmian redakcyjnych, legislacyjnych i językowych, i teraz pozostało nam jeszcze przyjęcie całości przedłożenia rządowego wraz z poprawkami i zmianami, które wprowadziliśmy w trakcie procedowania nad projektem.

Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia projektu ustawy wraz z wprowadzonymi zmianami? Nie ma sprzeciwu. Stwierdzam, że podkomisja przyjęła projekt z druku nr 2544 wraz z poprawkami i wprowadzonymi zmianami.

Musimy jeszcze wybrać posła sprawozdawcę…

Głos z sali:

Nie musimy, pan będzie referował, panie przewodniczący.

Przewodniczący poseł Piotr Polak (PiS):

Skoro nie musimy, to na jutrzejszym posiedzeniu komisji ja przedstawię sprawozdanie podkomisji.

Szanowni państwo, wyczerpaliśmy porządek obrad. Dziękuję panu ministrowi wraz z zespołem, dziękuję legislatorom i zaproszonym gościom. Zamykam posiedzenie podkomisji.

FAQs

Jak nazywa się zapis przebiegu posiedzenia Sejmu? ›

Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy jest najbliższe posiedzenie Sejmu? ›

76. Posiedzenie Sejmu RP w dniach 24, 25, 26 maja 2023 r. 77. Posiedzenie Sejmu RP w dniach 13, 14, 15, 16 czerwca 2023 r.

Co to jest komisja nadzwyczajna? ›

110 Konstytucji można wyróżnić dwa rodzaje komisji sejmowych: komisje stałe i komisje nadzwyczajne – czyli takie, które są powoływane przez Sejm i mają dokładnie określone: cel, zasady i tryb działania. Specjalnym rodzajem komisji nadzwyczajnej jest komisja śledcza.

Co zaliczamy do komisji sejmowych? ›

Sejm powołuje komisje stałe oraz może powoływać komisje nadzwyczajne oraz komisje śledcze. Powołując komisje nadzwyczajne, Sejm określa cel, zasady i tryb ich działania. Tryb działania komisji śledczej określa ustawa.

Videos

1. Marszałek Terlecki wyjaśnia, dlaczego jednym przedłuża a innym skraca
(Janusz Jaskółka)
2. 76. posiedzenie Sejmu - dzień pierwszy [ZAPIS TRANSMISJI]
(Sejm RP)
3. 58. posiedzenie Sejmu - dzień pierwszy [ZAPIS TRANSMISJI]
(Sejm RP)
4. 75. posiedzenie Sejmu [ZAPIS TRANSMISJI]
(Sejm RP)
5. Elections to the Sejm and Senate of the Republic of Poland 2015.10.25 18.30 p.m.
(Państwowa Komisja Wyborcza)
6. Elections to the Sejm and Senate of the Republic of Poland 2015.10.25 21.30 p.m.
(Państwowa Komisja Wyborcza)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mr. See Jast

Last Updated: 06/28/2023

Views: 6222

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mr. See Jast

Birthday: 1999-07-30

Address: 8409 Megan Mountain, New Mathew, MT 44997-8193

Phone: +5023589614038

Job: Chief Executive

Hobby: Leather crafting, Flag Football, Candle making, Flying, Poi, Gunsmithing, Swimming

Introduction: My name is Mr. See Jast, I am a open, jolly, gorgeous, courageous, inexpensive, friendly, homely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.