Zapis przebiegu posiedzenia - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2023)

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, obradująca pod przewodnictwem posła Piotra Saka (PiS), przewodniczącego Komisji, rozpatrzyła:

– rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2376).

W posiedzeniu udział wzięli: Michał Woś sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wraz ze współpracownikami, gen. Andrzej Leńczuk zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej wraz ze współpracownikami Jan Jeliński pełnomocnik Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, Tomasz Bukowski ekspert Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej wraz ze współpracownikami oraz Katarzyna Wierzbicka lobbystka.

W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Agnieszka Grybska, Sylwia Łaska, Maciej Zaremba – z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych; Tomasz Czech, Piotr Podczaski – legislatorzy z Biura Legislacyjnego.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich obecnych i zainteresowanych obradami naszej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Stwierdzam kworum.

Wobec powyższego przechodzimy do realizacji porządku obrad posiedzenia. Na dzisiejszym posiedzeniu będziemy rozpoznawać druk nr 2376 dotyczący zmiany ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw.

Szanowni państwo, żeby nie tracić czasu, ponieważ projekt jest bardzo obszerny, pozwolę sobie od razu przejść do dzieła. Czy są ewentualnie jakieś uwagi ogólne do projektu? Nie widzę, nie słyszę.

A zatem przechodzimy do tytułu ustawy. Nie widzę żadnych spostrzeżeń.

Przechodzimy do zdania wstępnego w art. 1. Pozwolę sobie w pierwszej kolejności, jeżeli nie będzie oczywiście głosów sprzeciwu ze strony pozostałych posłów, udzielić generalnego upoważnienia dla Biura Legislacyjnego odnośnie do dokonywania korekt, retuszy legislacyjno-redakcyjnych. Nie widzę sprzeciwu. A zatem mamy tę kwestię ustaloną.

Przechodzimy do rozpatrzenia art. 1. Zmiana nr 1 w art. 1. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę. A zatem zmiana nr 1 została rozpatrzona.

Zmiana nr 2. Proszę bardzo.

Legislator z Biura Legislacyjnego Tomasz Czech:

Panie przewodniczący, co prawda Komisja oczywiście udzieliła nam upoważnienia do dokonywania poprawek redakcyjnych, ale w związku z tym, że nie mieliśmy czasu, żeby spotkać się z rządem i ewentualnie omówić również drobne poprawki językowe, pozwolimy sobie zgłaszać je na szybko na posiedzeniu Komisji. Na przykład w pkt 2 proponujemy w § 4 po wyrazach „co najmniej raz w tygodniu” dodać przecinek, a potem po wyrazach „lub areszcie śledczym” również dodać przecinek, żeby zamknąć, naszym zdaniem, zdanie wtrącone. Jeżeli wnioskodawcy się z tym zgodzą, wprowadzimy to w ramach upoważnienia.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo. Jest zgoda. Dobrze. A zatem zmiana nr 2 została rozpatrzona.

Przechodzimy do zmiany nr 3. Zmiana nr 3 została rozpatrzona.

Zmiana nr 4. Proszę bardzo, Biuro Legislacyjne.

Legislator Tomasz Czech:

Tutaj podobnie jest jedynie uwaga językowa. W § 1a w ostatnim zdaniu po wyrazach „jeżeli skazany przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym” proponujemy postawić przecinek.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Ministerstwo.

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości Rafał Kierzynka:

Zgoda.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Zgoda. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że zmiana nr 3 została rozpatrzona.

Zmiana nr 4. Dziękuję, zostanę rozpatrzona.

Zmiana nr 5. Dziękuję, zostanę rozpatrzona.

Zmiana nr 6. Dziękuję, została rozpatrzona. Przepraszam. Proszę bardzo, panie mecenasie.

Legislator z Biura Legislacyjnego Piotr Podczaski:

Jeżeli chodzi o zmianę nr 6 oraz § 2 w dodawanym art. 14a, zastanawiamy się nad pojęciem „personalia” w pkt 2, dlatego że pojęcie to zostało użyte tylko raz w Kodeksie karnym wykonawczym. Poza tym, owszem, używa się go w art. 280 Kodeksu postępowania karnego przy liście gończym, ale należałoby się zastanowić, czy pojęcie to nie powinno być rozwinięte, czy nie należy doprecyzować, jakiego rodzaju personaliów dokładnie tutaj wymagamy. To jest jedna rzecz.

Druga rzecz dotyczy § 4 w art. 14a. Rozumiemy, że zasadą będzie, iż list gończy będzie rozpowszechniany poprzez opublikowanie za pomocą Internetu. Czy w związku z tym końcówka w § 4 „chyba że sąd postanowi inaczej” jest w ogóle potrzebna?

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo.

Legislator Piotr Podczaski:

Kolejna rzecz, jeżeli można. W art. 14b w § 1 proponujemy skreślenie przecinka po wyrazie „sąd” przed wyrazem „niezwłocznie” oraz dodanie przecinka po wyrazach „jednak w terminie 14 dni” – tutaj przecinek – „od dnia otrzymania zawiadomienia”.

Zastanawiamy się jeszcze, dlatego że w paragrafie tym po raz pierwszy pojawia się nowa instytucja, która później przewija się przez cały kodeks, a mianowicie działanie w zamiarze utrudnienia wykonania kary. Chcielibyśmy zapytać, na czym instytucja ta będzie polegać, przede wszystkim w jaki sposób zamiar ten będzie udowadniany.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

To wszystkie uwagi, tak? Proszę przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości o odpowiedź.

Dyrektor departamentu MS Rafał Kierzynka:

Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, Wysoka Komisjo, jeżeli chodzi o personalia, jest to spójność systemowa. Jak pan mecenas zauważył, jest to pojęcie, które już występuje w Kodeksie postępowania karnego właśnie w kontekście listu gończego, w związku z tym chcieliśmy je zachować. Fakt, że nie jest zdefiniowane, ale było dostatecznie jasne w trakcie dotychczasowej praktyki. Nie ma potrzeby, żeby je definiować.

Jeżeli chodzi o opublikowanie listu gończego przez Internet, zdanie po przecinku „chyba że sąd postanowi inaczej” jest rodzajem, nazwijmy to, wentyla bezpieczeństwa. Różne rzeczy się dzieją, w związku z tym zostawmy sądowi pewną furtkę, gdyby z jakichś powodów, które nawet trudno sobie może wyobrazić, ale mogą się wydarzyć w praktyce, publikowanie przy pomocy Internetu byłoby niewłaściwe. Dlatego chcielibyśmy, żeby pozostawić ten fragment.

Jeżeli chodzi o przecinki, generalnie nie mam zastrzeżeń do przecinków, natomiast zastanawiam się, panie mecenasie, czy rzeczywiście po wyrazach „nie później jednak niż w terminie 14 dni” powinien być przecinek. Wydaje mi się, że akurat ten byłby zbędny, a co do pozostałych jak najbardziej tak.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeżeli są wątpliwości, drugiego przecinka nie będzie.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. A zatem zmiana nr 6 została w tej sytuacji...

Legislator Piotr Podczaski:

A jeszcze zamiar utrudniania?

Dyrektor departamentu MS Rafał Kierzynka:

Można sobie wyobrazić utrudnianie przez skazanego wykonania kary pozbawienia wolności chociażby w ten sposób, że pomimo zastosowania wobec niego wezwania do odbycia kary, nie stawi się. Chociażby w ten sposób będziemy mieli utrudnianie w samym stawiennictwie. Może być także kwestia tego, że za utrudnianie uznamy jego zachowanie polegające np. na nieterminowym powrocie do zakładu karnego z przepustki bądź przerwy. Są to rzeczy, które są niedefiniowane w takim sensie, że tak naprawdę mogą dotyczyć różnych zachowań i różnych sytuacji, natomiast faktycznie jest to jeden z pomysłów w nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, żeby tego typu postawę piętnować w sposób, nazwijmy to, procesowy, a więc nie tylko poprzez kary czy inne rzeczy, ale żeby w sposób sformalizowany odnosić się do tego typu zjawisk.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, panie mecenasie.

Legislator Tomasz Czech:

Byliśmy zainteresowani zamiarem, dlatego że zastanawiamy się, czy państwo w tym przypadku w pewnym sensie nie ograniczacie się w jakiś sposób dowodowo, dlatego że nie chodzi o sam fakt tego, że skazany nie powrócił np. z przepustki, tylko trzeba będzie jeszcze udowodnić, że w zamiarze utrudniania wykonania kary pozbawienia wolności. Rozumiem, że jest to świadomie w ten sposób ukształtowana instytucja, żeby były te dwa elementy. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo za wyjaśnienia. A zatem zmiana nr 6 została rozpatrzona.

Przechodzimy do zmiany nr 7. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 8. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 9. Proszę bardzo, pan mecenas.

Legislator Tomasz Czech:

Tutaj też chodzi tylko o zmiany przecinkowe. W art. 39a § 1 proponujemy skreślić przecinek po wyrazach „z niniejszego kodeksu”. W § 2 po wyrazach „z niniejszego kodeksu” również proponujemy skreślić przecinek.

Dyrektor departamentu MS Rafał Kierzynka:

Zgoda.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. A zatem zmiana nr 8 została rozpatrzona.

Zmiana nr 9. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 10. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 11. Proszę bardzo, Biuro Legislacyjne.

Legislator Piotr Podczaski:

Tutaj mamy pytanie, pewnego rodzaju wątpliwości, ponieważ jest to przepis, który daje możliwość komisji penitencjarnej działającej w zakładzie karnym udzielania zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Chcielibyśmy trochę poznać ratio legis tego przepisu, ponieważ zastanawiamy się, czy tak ukształtowane uprawnienia komisji penitencjarnej nie powodują pewnego rodzaju wątpliwości co do naruszenia zasady sądowego wymiaru sprawiedliwości. Dotychczas, jak rozumiemy, robi to sąd, a teraz dajemy takie uprawnienia organowi, który nie jest organem sądowym. To jest pierwsza rzecz.

Druga rzecz. Zastanawiamy się, dlatego że rozumiemy, że komisja pojawia się tylko w tym miejscu, jeżeli chodzi o zezwolenie. Natomiast później, jeżeli chodzi już o samo wykonywanie SDE, komisji nie będzie. Dlaczego o to pytamy? Dlatego, że mamy wątpliwości co do właściwości komisji. Jest to komisja, która jest komisją w zakładzie karnym, w którym skazany przebywa, natomiast później SDE będzie wykonywane najczęściej w jego miejscu zamieszkania, które może być bardzo odległe od zakładu karnego. Gdyby to miała być ta sama komisja, to naszym zdaniem jest tutaj pewna wątpliwość.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, ministerstwo.

Dyrektor Biura Prawnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej Michał Zoń:

Dziękuję uprzejmie. Michał Zoń. Dyrektor Biura Prawnego. Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Wysoka Komisjo, zacni panowie legislatorzy, bardzo dziękujemy za to pytanie, tym bardziej że słyszymy je kolejny raz. Kwestia podniesiona przez panów mecenasów była szczegółowo badana nie tylko w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale również w ramach uzgodnień projektu przez Sąd Najwyższy, przez sądy powszechne. Wątpliwość wydaje się być istotna, ale tak naprawdę jest iluzoryczna. Trzeba wiedzieć państwu, że już w chwili obecnej jest podstawowe założenie, czym jest system dozoru elektronicznego. Jest to system odbywania kary pozbawienia wolności. Zgodnie z art. 76 § 1 pkt 2 Kodeksu karnego wykonawczego od wielu lat jednym z zadań komisji penitencjarnej jest kierowanie skazanego do określonego systemu odbywania kary, jeżeli nie określił tego sąd w wyroku. A więc kierowanie skazanego do systemu odbywania kary jest już prawu karnemu wykonawczemu znane od wielu lat.

Jakie jest ratio legis? Ratio legis jest niezwykle praktyczne. Zwróćcie państwo uwagę na dwa elementy, po pierwsze, kogo obejmuje zakres kognicji komisji penitencjarnej. Wyłącznie tych, którzy trafili już do więzienia i mają karę orzeczoną w wymiarze nie wyższym niż cztery miesiące. Kiedy osoby te, a takie były doświadczenia praktyczne, były poddane orzekaniu co do dozoru w trybie sądowym, to niejednokrotnie było tak, że sąd, oczywiście sąd penitencjarny, nie zdążył się wypowiedzieć co do słuszności takiego rozwiązania, a skazany wychodził już na wolność. Nadzór sądu penitencjarnego nad działalnością komisji penitencjarnej ma przecież charakter stały.

Jeżeli zaś chodzi o wątpliwość, dlaczego wskazujemy komisję penitencjarną w zakładzie karnym, w którym przebywa skazany, trzeba wiedzieć, że rola komisji penitencjarnej ograniczona jest do wydania zgody na dalsze odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Później traci swoją kompetencję. Karę wykonuje się, skazany wykonuje karę tak, jak każdy inny objęty SDE, pod nadzorem kuratora i pod kontrolą sądu. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. A zatem uznaję, że zmiana nr 11 została rozpatrzona.

Przechodzimy do zmiany nr 12. Dziękuję, została rozpatrzona.

Przechodzimy do zmiany nr 13. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 14. Proszę bardzo, pan mecenas.

Legislator Tomasz Czech:

Panie przewodniczący, chcielibyśmy tylko zwrócić uwagę na nowelizowany art. 43la § 1 pkt 1. Jest on nowelizowany również w ramach projektu z druku nr 2024. Dzisiaj prawdopodobnie ustawa zostanie uchwalona przez Sejm. Jest zatem swoista nakładka, ponieważ tam również nowelizujemy ten sam przepis, co prawda w innym zakresie, aczkolwiek jeżeli miałyby wejść w życie oba te rozwiązania, jeżeli Kodeks karny wszedłby pierwszy w życie, a ta ustawa weszłaby jako druga, wtedy ta ustawa przykryłaby rozwiązanie, które jest zaproponowane w tamtym projekcie. W związku z tym trzeba będzie w jakiś sposób rozwiązać ten problem na jakimś etapie postępowania legislacyjnego. W tej chwili nie proponujemy oczywiście żadnego rozwiązania. Przede wszystkim chodzi o kwestię związaną z nowym art. 64a Kodeksu karnego, czyli specjalną recydywą, którą trzeba by było poprawić nie tylko w tym przepisie, ale jeszcze w kilku innych miejscach, które tutaj wskażemy w czasie procedowania, między innymi również w § 6, chociaż w § 6 jest to do zastanowienia się, dlatego że jest to nowy przepis. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Bardzo dziękuję panu mecenasowi. Ministerstwo, proszę.

Dyrektor departamentu MS Rafał Kierzynka:

Tak jest. Jesteśmy tego świadomi. Czekamy po prostu na to, aż zostanie uchwalona ustawa z druku nr 2024, czyli Kodeks karny, dlatego że wcześniej trudno się do tego odnosić.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

A więc działanie z pełną premedytacją. Dobrze, zmiana nr 13 została rozpatrzona.

Przechodzimy do zmiany 14. Dziękuję, zmiana nr 14 została rozpatrzona.

Zmiana nr 15. Dziękuję, zmiana nr 15 została rozpatrzona.

Zmiana nr 16. Proszę bardzo, pan mecenas.

Legislator Tomasz Czech:

Do zmiany nr 16 jest ta sama uwaga, o której wcześniej mówiliśmy. Wskazujemy tylko, że tutaj chodzi między innymi o art. 43lla § 1 pkt 1. To jest pierwsza uwaga.

Druga uwaga dotyczy § 2 w tym artykule, a mianowicie odesłania do odpowiedniego stosowania przepisu art. 43ld § 2. W ramach przepisów jest mowa o tym, że do postępowania przed komisją penitencjarną stosuje się odpowiednio przepisy między innymi art. 43ld § 1–3. Mamy wątpliwość, czy będzie jasne, co ma być wskazane w uzasadnieniu wniosku w sprawie udzielenia skazanemu zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, której ma udzielić komisja penitencjarna, ponieważ art. 43ld § 2 odsyła do wskazania okoliczności, o których mowa w art. 43la § 1–4, podczas gdy tam znajdują się jedynie okoliczności, kiedy to sąd ma udzielić zgody, a nie komisja. Okoliczności związane z komisją znajdują się w innych artykułach.

Nie wiem, czy po kolei zgłaszać uwagi czy może wszystkie, dlatego że mamy tutaj kilka uwag.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Panie mecenasie, proszę zgłosić wszystkie in gremio.

Legislator Tomasz Czech:

Tak, dobrze, oczywiście. Jeżeli chodzi o § 3, to jest podobna uwaga jak przy § 2. Chodzi o odesłanie do art. 43lg, które znajduje się w art. 43la § 1, chyba że odpowiednie stosowanie pozostałych przepisów załatwi tę sprawę.

Następnie chodzi o zdanie drugie w § 3, czyli odesłanie do stosowania odpowiedniego art. 7. Tutaj zastanawiamy się, jeżeli chodzi o skargę z art. 7, czy w tym przypadku nie będzie oczywiste, że taką decyzję będzie można zaskarżyć w trybie art. 7, dlatego że w art. 2 pkt 5 wśród organów mamy komisję penitencjarną. W związku z tym wydaje się, że skarga na decyzję komisji przysługuje także z art. 7, chyba że tutaj chodzi o jakieś szersze zaskarżenie. Dlatego pojawia się nasze pytanie, nasza wątpliwość.

Jeżeli chodzi o ostatnią kwestię, czy w § 4 będzie jasne, o jak wniosek chodzi? Czy nie należałoby doprecyzować, że chodzi o wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w § 1? Na przykład tak wniosek jest wskazany w § 5.

Jeszcze jest art. 43llb § 1, gdzie też mamy odesłanie do art. 7. Jest podobna wątpliwość co do tego, czy w ogóle jest to potrzebne w tym przypadku. Chyba tyle. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo. Proszę o stanowisko przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dyrektor departamentu MS Rafał Kierzynka:

Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o pierwszą uwagę odnoszącą się do kaskadowego odesłania do art. 43ld, który z kolei w § 2 odsyła do art. 43la, faktycznie może nie jest to bardzo eleganckie, ale wydaje się jednak dosyć czytelne. Wolałbym, szczerze mówiąc, nie zmieniać tego.

Jeżeli chodzi o uwagę dotyczącą odpowiedniego stosowania przepisu art. 7, jest odpowiednie stosowanie, dlatego że w art. 7 jest mowa o skazanym, a tutaj mówimy o innej osobie, o osobie, która nie wyraziła zgody i której przysługuje skarga. To samo odnosi się do § 6.

Jeżeli chodzi natomiast o uwagę Biura Legislacyjnego odnośnie do § 4, gdzie komisja penitencjarna wydaje decyzję w przedmiocie udzielenia skazanemu zezwolenia na odbycie kary, tutaj rzeczywiście nie widzimy przeszkód, żeby doprecyzować przez odpowiednie odesłanie do jednostki redakcyjnej.

Legislator Tomasz Czech:

Może być w ten sposób „wniosku, o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w § 1”?

Dyrektor departamentu MS Rafał Kierzynka:

Tak jest.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. A zatem zmiana nr 16 została rozpatrzona.

Przechodzimy do zmiany nr 17. Dziękuję bardzo, zmiana nr17 została rozpatrzona.

Zmiana nr 18. Dziękuję bardzo, została rozpatrzona. Proszę bardzo. Do zmiany nr 18, tak?

Legislator Tomasz Czech:

Tak. Tutaj zastanawiamy się, czy konsekwencją nowelizacji tego artykułu nie powinna być również nowelizacja § 1 pkt 4 Kodeksu karnego wykonawczego. Są tam wskazane podmioty, które informuje się, z tego, co pamiętam, o różnych kwestiach związanych z wykonywaniem dozoru elektronicznego, ale jak rozumiem, komisja będzie tylko udzielać zgody, a wszystko pozostałe będzie już wykonywał sąd penitencjarny. W związku z tym chyba nasze pytanie jest nieaktualne w tym przypadku.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Nawet gestami zostało to potwierdzone, więc nie trzeba odpowiadać. Dobrze. Zmiana nr 18 została rozpatrzona.

Zmiana nr 19. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 20. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 21. Proszę bardzo.

Legislator Piotr Podczaski:

Panie przewodniczący, jeżeli chodzi o zmianę nr 21 i art. 43ra § 1, proponujemy jedynie zabieg legislacyjny, żeby zdanie drugie w części wspólnej wyodrębnić w odrębny paragraf. Zawsze są problemy z interpretacją tego typu przepisów, kiedy mamy jakąś część wspólną do punktów, a później jeszcze całe zdanie. Jest to też trochę niepoprawne z punktu widzenia językowego. Po kropce nie powinno się robić dodatkowego przepisu. Dlatego proponujemy, żeby wyodrębnić to w § 2 i przesunąć odpowiednio pozostałe paragrafy.

Jeszcze w § 3 w drugiej linijce proponujemy skreślić przecinek po wyrazach „zakładu psychiatrycznego albo zakładu leczniczego”.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę ministerstwo o odpowiedź.

Dyrektor departamentu MS Rafał Kierzynka:

Zgoda na obydwie propozycje.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze. Dziękuję bardzo. A zatem zmiana nr 20 została...

Legislator Tomasz Czech:

Przepraszam, mogę, panie przewodniczący?

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo.

Legislator Tomasz Czech:

Przepraszam bardzo, jeszcze jeżeli chodzi o wyodrębnienie drugiego zdania w § 1 do nowego paragrafu, rozumiem, że w § 2 może pozostać odesłanie do § 1 „wobec skazanego, o którym mowa w § 1”. Nie ma potrzeby zawierać odesłania również do nowego paragrafu. Dobrze. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. A zatem zmiana nr 20 została rozpatrzona.

Przechodzimy do zmiany nr 21.

Legislator Piotr Podczaski:

Do zmiany nr 22.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Tak, do zmiany nr 22. Zmiana nr 22 została rozpatrzona.

Zmiana nr 23. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 24.

Poseł Bartłomiej Dorywalski (PiS):

Panie przewodniczący, jeżeli można.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo.

Poseł Bartłomiej Dorywalski (PiS):

Chciałbym zgłosić poprawkę. Zgodnie z pkt 1 poprawki, w art. 1 w pkt 24 lit. a nadaje się brzmienie: „a) § 2 otrzymuje brzmienie: »§ 2. Do wykonywania pracy, o której mowa w § 1, z zastrzeżeniem § 5, stosuje się odpowiednio przepisy art. 53–58 i 60 i art. 63b–63c.«,”.

Zgodnie z pkt 2 poprawki, w art. 1 po pkt 24 dodaje się pkt 24a i 24b w brzmieniu:

„24a) w art. 61 § 1 otrzymuje brzmienie:

»§ 1. Jeżeli względy wychowawcze lub stan zdrowia skazanego za tym przemawiają, sąd może w okresie wykonywania kary ograniczenia wolności ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać obowiązki, o których mowa w art. 34 § 3 Kodeksu karnego, albo od wykonania tych obowiązków zwolnić.«;

24b) po art. 63b dodaje się art. 63c w brzmieniu:

»Art. 63c. Z ważnych względów, w szczególności uzasadnionych wykonywaną przez skazanego pracą zarobkową lub stanem zdrowia, kurator zawodowy, na wniosek skazanego, jednokrotnie podczas wykonywania kary ograniczenia wolności może wydać decyzję o ustaleniu rozliczenia godzin nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w innych okresach niż miesięczny na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy, nie przekraczając okresu orzeczonej kary ani orzeczonej łącznej liczby godzin wykonywanej pracy w tym okresie.«;”.

Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Czy ze strony Biura Legislacyjnego jest wola zabrania głosu?

Legislator Tomasz Czech:

Jeżeli chodzi o poprawkę, to widzimy ją w tej chwili pierwszy raz, w związku z tym nie będziemy zgłaszać uwag. Jeżeli coś nam się pojawi w czasie pomiędzy sprawozdaniem Komisja a drugim czytaniem, ewentualnie będziemy zgłaszać uwagi do rządu. Wtedy ewentualnie będzie można to poprawić w czasie drugiego czytania.

Jeżeli chodzi o kwestię samego brzmienia, zastanawialiśmy się, czy zastrzeżenie dotyczące § 5 jest potrzebne, ale w Kodeksie karnym wykonawczym jest już stosowana technika, że kilka razy jest użyte takie zastrzeżenie. Zwracamy uwagę, że legislacyjnie jest to niepoprawne. Jak rozumiem, państwu zależy, żeby wyraźnie było wskazane, że tutaj chodzi o zastrzeżenie. Najprawdopodobniej na późniejszym etapie postępowania legislacyjnego, już w innej izbie parlamentu, również będą zgłoszone takie uwagi.

Jeżeli chodzi o same kwestie językowe, proponujemy w § 5 skreślić dwa przecinki po wyrazach „skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności” i potem po wyrazach „niebędącą zastępczą karą pozbawienia wolności”. Są dwa przecinki do skreślenia.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, panie dyrektorze, także w odniesieniu do poprawki.

Dyrektor departamentu MS Rafał Kierzynka:

Poprawki opiniujemy pozytywnie. Jeżeli chodzi o uwagi Biura Legislacyjnego dotyczące przecinków, również.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze. Bardzo dziękuję. A zatem przechodzimy do głosowania dotyczącego wprowadzenia poprawki oznaczonej nr 1, zgłoszonej przez pana przewodniczącego Dorywalskiego.

Kto jest za? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników.

Głosowało 8 parlamentarzystów. Za było 6 posłów, nikt nie był przeciw, 2 osoby się wstrzymały.

A zatem poprawka uzyskała pozytywną opinię Komisji. W tej sytuacji zmiana nr 24 po uwzględnieniu poprawki została rozpatrzona.

Zmiana nr 25. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 26. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 27. Proszę bardzo, pan mecenas.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeżeli chodzi o zmianę nr 27, pierwsza uwaga dotyczy lit. a pkt 3. Wydaje nam się, że tam nie powinniśmy się posługiwać wyrazem „ustalenie”, tylko wyrazami „ustalanie indywidualnych programów”. Drugi raz też powinno być „ustalanie indywidualnych programów terapeutycznych”. Wydaje nam się, że tak jest obecnie w przepisie, że nie jest to jednorazowe ustalenie, tylko niejako proces, czyli ustalanie indywidualnych programów oddziaływania na skazanego.

Druga kwestia dotyczy § 4, czyli lit. c. Zastanawiamy się, dlatego że rozumiem, że teraz trochę odwracamy zasadę. Wcześniej odwrotnie to zapisywaliśmy. Wpisywaliśmy, kiedy skarga przysługuje, a teraz zapisujemy, kiedy nie przysługuje, a więc a contrario w pozostałych przypadkach będzie przysługiwała. Czy w takim razie nie powinniśmy tutaj umieścić także pkt 12? Czy na inne zadania komisji z pkt 12 skarga nie powinna przysługiwać?

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Bardzo dziękuję. Pan dyrektor.

Dyrektor biura Centralnego Zarządu Służby Więziennej Michał Zoń:

Dziękuję uprzejmie. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, panowie legislatorzy, to nie jest błąd. Powinno być ustalenie, a nie ustalanie. Dlaczego? Mamy przypadek działania komisji, który ma charakter wielokrotny, jak np. w zmienianym, dodawanym pkt 2a „udzielenie zezwolenia na”. Przepraszam, zły punkt przytoczyłem. Chodzi o zgodę na wyjście poza teren jednostki penitencjarnej, o przepustkę. Jest to coś, co w trakcie odbywania kary może się zdarzać wielokrotnie. Natomiast ustalenie programu oddziaływań albo ustalenie indywidualnego programu terapeutycznego powinno mieć charakter stały. W praktyce funkcjonowania więzień niejednokrotnie jest tak, że więźniowie starają się wymusić na administracji penitencjarnej zmiany obowiązujących ich programów. Jest to swoistego rodzaju, przepraszam za kolokwializm, gra z administracją penitencjarną. Wchodzę do programu oddziaływań, przestaje mi odpowiadać, w związku z tym, że byłem w programie, mam określone przywileje jako więzień, w końcu nie jestem w systemie zwykłym, staram się poprawić, ale chcę zmienić program. W efekcie mnożymy zupełnie niepotrzebnie czynności komisji penitencjarnej. Powtórzę, że skuteczna, dobra resocjalizacja jest w myśl paremii rzymskiej do ut des, daję żebyś dał. Jeżeli więzień poddaje się programowi oddziaływań, to niech go wypełni do końca. Stąd tutaj celowo jest wyraz „ustalenie”.

Co do zmiany w § 4, poproszę o pomoc pana dyrektora Rafała Kierzynkę. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo.

Dyrektor departamentu MS Rafał Kierzynka:

W naszej ocenie nie ma potrzeby odwoływania się do pkt 12. Faktycznie jest to trochę zmiana sposobu zapisu na negatywny. Akurat w tym przypadku, naszym zdaniem, jest to czytelne, nie budzi wątpliwości. Dlatego nie chcielibyśmy zmieniać tego przepisu.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. A zatem zmiana nr 27 została rozpatrzona.

Przechodzimy do zmiany 28. Dziękuję, zmiana nr 28 została rozpatrzona.

Zmiana nr 29. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 30. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 31. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 32. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 33. Proszę bardzo, pan mecenas.

Legislator Tomasz Czech:

Tutaj podobnie jest kwestia związana z drukiem nr 2024. Tutaj również została dodana nowa kategoria nieletnich do art. 10 § 2. Trzeba będzie przemyśleć chyba nowelizację tego przepisu w tym zakresie. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo.

Dyrektor departamentu MS Rafał Kierzynka:

Tak, oczywiście.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze. Dziękuję bardzo. Zmiana nr 33 została rozpatrzona.

Zmiana nr 34. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 35. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 36. Proszę bardzo.

Legislator Piotr Podczaski:

Też drobiazg. Dwa przecinki. W zmianie nr 36 w lit. a w pkt 8 po wyrazach „Służby Więziennej” proponujemy skreślić przecinek. W pkt 11 po wyrazach „celi mieszkalnej” też proponujemy skreślić przecinek.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Panie dyrektorze.

Dyrektor departamentu MS Rafał Kierzynka:

Zgoda.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. A zatem zmiana nr 36 po uwagach została rozpatrzona.

Zmiana nr 3. Dziękuję, zmiana nr 37 została rozpatrzona.

Zmiana nr 38. Proszę bardzo, panie przewodniczący.

Poseł Bartłomiej Dorywalski (PiS):

Pragnę zgłosić poprawkę. W art. 1 w pkt 38 projektu ustawy lit. b nadaje się brzmienie: „b) pkt 9 otrzymuje brzmienie: »rozmowy telefoniczne skazanych lub rozmowy skazanych prowadzone za pomocą innych środków łączności podlegają kontroli administracji zakładu karnego, chyba że dyrektor zakładu karnego podejmie decyzję o odstąpieniu od kontroli; decyzję o odstąpieniu od kontroli odnotowuje się w Centralnej Bazie Danych Osób Pozbawionych Wolności.«;”. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie mecenasie.

Legislator Tomasz Czech:

Jeżeli chodzi o samą poprawkę, zastanawiamy się, dlatego że później państwo dalej w ustawie powołujecie się na Centralną Bazę Danych Osób Pozbawionych Wolności. Otóż zastanawiam się, czy nie powinno być jakiegoś odesłania do ustawy o Służbie Więziennej, czy to będzie na tyle jasne, że chodzi właśnie... Teoretycznie oczywiście będzie tylko jedna baza, aczkolwiek w ustawodawstwie często wskazuje się na jakiś przepis artykułu bądź na jakąś ustawę, gdzie centralna baza danych jest stworzona.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, panie dyrektorze.

Dyrektor departamentu MS Rafał Kierzynka:

Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o poprawkę, opiniujemy ją pozytywnie. Jeżeli zaś chodzi o wątpliwość dotyczącą centralnej bazy, tak jak pan mecenas zauważył, już wcześniej jest odesłanie do centralnej bazy. Poza tym faktycznie jest tylko jedna taka baza, więc może nie potrzeba odsyłać dokładnie do ustawy.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze.

Dyrektor biura Centralnego Zarządu Służby Więziennej Michał Zoń:

Przepraszam, tylko uzupełniając dodam, że adresatem normy prawnej będzie funkcjonariusz Służby Więziennej. Doskonale będzie identyfikował bazę. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, panie mecenasie.

Legislator Tomasz Czech:

Jeżeli mogę, jeszcze jedno. Przy pierwszej poprawce nie zwróciliśmy uwagi na nowe punkty, który są dodawane, czyli pkt 24a i 24b. Jest tylko prośba o przejrzenie, czy również nowe punkty... Ponieważ ustawa wejdzie w życie w różnych terminach, ponieważ wejdą różne kwestie związane z przepisami Kodeksu karnego wykonawczego, rozumiem, że punkty te mają wejść w życie razem z całą ustawą, czyli tak, jak jest przewidziane.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, pan dyrektor.

Dyrektor departamentu MS Rafał Kierzynka:

Tak, oczywiście. Generalnie.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze. Dziękuję bardzo. A zatem przechodzimy do głosowania poprawki zgłoszonej przez pana przewodniczącego pana Bartłomieja Dorywalskiego.

Kto jest za? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników.

Głosowało 8 parlamentarzystów. Za było 6 posłów, nikt nie był przeciw, 2 osoby się wstrzymały.

A zatem poprawka uzyskała akceptację Komisji.

W tej sytuacji zmiana nr 38 została rozpatrzona.

Zmiana nr 39. Dziękuję bardzo, zmiana nr 39 została rozpatrzona.

Zmiana nr 40. Proszę bardzo, pan mecenas.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeżeli chodzi o zmianę nr 40 lit. a, mamy tylko pytanie. Mamy tu sformułowanie „zajęciach kulturalno-oświatowych lub sportowych oraz innych takich zajęciach i imprezach organizowanych poza terenem zakładu karnego”. Czy wyraz „takich” jest tutaj potrzebny? To chyba nic by nie zmieniło. Jest to troszeczkę jakiś naddatek. Gdyby tego wyrazu nie było, byłoby po prostu „innych zajęciach”, chyba że musi być, dlatego że jest to doprecyzowanie pewnego rodzaju. Generalnie trochę dziwnie to brzmi „innych takich zajęciach”. Już nie wspomnę o tym, że nie jest to precyzyjne. Jakkolwiek jest to ograniczenie.

Dyrektor departamentu MS Rafał Kierzynka:

Jeżeli można.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, pan dyrektor.

Dyrektor departamentu MS Rafał Kierzynka:

Wydaje się jednak, że aczkolwiek jest to niezbyt eleganckie sformułowanie, powinno pozostać. Chodzi o to, że na początku zdania jest mowa o udziale w organizowanych przez administrację zajęciach kulturalnych i sportowych, a słowo „takich” określa nam, że również kulturalnych i sportowych, ale organizowanych przez kogo innego.

Legislator Piotr Podczaski:

Dobrze.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze. Dziękuję bardzo. A zatem zmiana nr 40 została rozpatrzona.

Przechodzimy do zmiany nr 41. Dziękuję, została rozpatrzona. Zmiana nr 41 została rozpatrzona.

Zmiana nr 42. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 43. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 44. Proszę bardzo, panie mecenasie.

Legislator Tomasz Czech:

Jeżeli chodzi o zmianę nr 44, pierwsze pytanie mamy do lit. a i do § 4, ponieważ tutaj nastąpiła zmiana artykułu. Pkt 1 dotychczas dotyczył zatrzymania korespondencji w zakładach typu zamkniętego i półotwartego. W tej chwili pkt 2 dotyczy kwestii związanych z zakładami karnymi typu półotwartego i otwartego, natomiast tutaj jest bez doprecyzowania. Czy chodzi państwu to, żeby dotyczyło to zatrzymania korespondencji w każdym zakładzie, w każdym typie zakładów czy też tutaj brakuje jakiegoś doprecyzowania?

Druga rzecz dotyczy korespondencji urzędowej. Chyba bardziej jest to związane z definicją, która... Może jest to bardziej związane z art. 242. Przy art. 242 bądź ewentualnie już teraz chcielibyśmy zapytać, czy chodzi o to, żeby korespondencja urzędowa w znaczeniu definicyjnym była używana tylko w § 6a i w § 7 czy również w pozostałych przepisach Kodeksu karnego wykonawczego, czyli w art. 242 § 8a, który tutaj również jest... Przepraszam, czy w § 8 oraz w art. 242 § 8a Kodeksu karnego wykonawczego?

Legislator Piotr Podczaski:

Przepraszam, może jeszcze doprecyzuję. Dlaczego pytamy o to w tym miejscu? Ponieważ mogą być dwa rozwiązania, albo zmienimy definicję i tam ją rozwiniemy, albo zrezygnujemy z definicji. Pojęcie to jest na tyle niewielkie, że można tu po prostu wpisać, że są to podmioty, o których mowa w art. 8 chyba § 3. Równie dobrze można po prostu zrezygnować z definicji i tylko tutaj zamiast korespondencji urzędowej wpisać „korespondencji do podmiotów, o których mowa w art. 8 § 3”. Są dwa rozwiązania. Być może to nie jest na ten moment. Jak państwo wolicie, jak dojdziemy do definicji, ewentualnie tam możemy spróbować to zmienić. Naszym zdaniem jest problem z tym, że definicja nie obejmuje, tak jak kolega powiedział, dodawanego tutaj § 8 i art. 242 § 8a.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, panie dyrektorze.

Dyrektor biura Centralnego Zarządu Służby Więziennej Michał Zoń:

Dziękuję uprzejmie. Dziękując za uwagę do pkt 1 i zatrzymania korespondencji, wyjaśniam, że tak, w każdym typie zakładu karnego wprowadzamy nowy system kontroli zachowania więźniów, dynamiczny system kontroli. Nie może bowiem być tak, że funkcjonariusz jest ograniczony przepisami w możliwości kontrolowania zachowania skazanego. Podam państwu dosyć drastyczny przykład, medialny przypadek sprzed paru lat, kiedy z jednej z jednostek warszawskich wyszedł przestępca. W trakcie pobytu poza zakładem karnym typu półotwartego, gdzie kontrola nad nim na mocy przepisów była znacznie ograniczona, zamordował kobietę z dzieckiem. Jest to więc celowy zabieg legislacyjny. Takie jest ratio legis tejże nowelizacji. Kontrola korespondencji może mieć miejsce w każdym typie zakładu karnego. Niejednokrotnie w praktyce funkcjonowania więzień bywa tak, że z zakładów typu otwartego wychodzi korespondencja między więźniami, w której nawiązują porozumienie.

Co do uwagi definicyjnej – robię to z pokorą – należy posypać głowę popiołem. Tak, jest to pomyłka. Opowiadamy się za zmianą treści definicji chyba z art. 249.

Legislator Piotr Podczaski:

Tak, tak.

Dyrektor biura Centralnego Zarządu Służby Więziennej Michał Zoń:

Tam należy po prostu wykreślić odesłania do artykułów, dlatego że korespondencja urzędowa definiowana w art. 249 dotyczy wszystkich korespondencji urzędowych, które przewijają się przez treść normatywną. Natomiast wolelibyśmy to zachować jako definicję na końcu kodeksu, ponieważ taka jest systematyka ustawy. Dziękuję bardzo.

Legislator Tomasz Czech:

Panie przewodniczący, jeżeli mogę.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo.

Legislator Tomasz Czech:

Jak już dojdziemy do art. 242, tam zdecydujemy, czy będzie to poprawka ewentualnie do drugiego czytania czy uda nam się w jakiś sposób dzisiaj ją sformułować. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo, panie mecenasie. A zatem zmiana nr 44 została rozpatrzona.

Przechodzimy do zmiany 45. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 46. Proszę przedstawicieli. Proszę, żeby się przedstawić w pierwszej kolejności.

Ekspert Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej Tomasz Bukowski:

Dziękuję bardzo. Tomasz Bukowski. Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej.

Reprezentuję izbę branżową telekomunikacji zrzeszającą małych i średnich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, lokalnych, z polskim kapitałem, zwłaszcza kilka podmiotów, które świadczą usługi telekomunikacyjne w więzieniach. W ramach poprawki nr 46 padła propozycja, żeby mogły być one świadczone przez przywięzienne zakłady pracy. Przed chwilą była mowa o korespondencji, o konieczności zwiększenia nadzoru nad korespondencją więźniów, tymczasem propozycja ta idzie dokładnie w odwrotną stronę. Zmniejsza bezpieczeństwo i kontrolę nad korespondencją i komunikacją telekomunikacyjną więźniów, dlatego że w tej chwili zajmują się tym profesjonalne podmioty, które mają już zweryfikowane procedury. Współpracują z organami do spraw bezpieczeństwa, również z zakładami karnymi. Państwo zaproponowali, Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało, żeby zrestartować cały system i wprowadzić całkowicie nowe podmioty, które nie do końca zdają sobie sprawę z tego, jakie obciążenia na siebie przyjmują.

W tej chwili w izbie specjalizuję się we współpracy międzyoperatorskiej i zwalczaniu nadużyć telekomunikacyjnych. Proszę mi wierzyć, że przestępcy w tym kraju przestawili się na oszustwa i wyłudzenia na skalę masową przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych, a Ministerstwo Sprawiedliwości, może przypadkiem, przez nieuwagę, chce posadzić przy urządzeniach i systemach telekomunikacyjnych skazańców, więźniów. Proszę państwa, mamy do czynienia, teraz pracujemy z ramienia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nad zwalczaniem nadużyć telekomunikacyjnych. Miesiąc temu powstał projekt nowej ustawy na ten temat. Są tam wymienione dwa fraudy, nadużycia poprzez sztuczne generowanie ruchu i masową podmianę numeru identyfikacyjnego, numeru dzwoniącego, wywołującego, które z urządzeń telekomunikacyjnych znajdujących się w przywięziennych zakładach pracy będzie można bez problemu rozpoczynać. 20% pracowników przewiezionego zakładu pracy stanowią skazani. Państwo chyba nieświadomie planujecie, żeby posadzić albo przynajmniej dopuścić ich do urządzeń telekomunikacyjnych. Mało tego, będą problemy ze współpracą i wykonywaniem połączeń do abonentów w kraju, dlatego że zgodnie z nową ustawą, której Kancelaria Prezesa Rady Ministrów planuje bardzo szybkie wdrożenie, operatorzy będą zobowiązani do blokowania połączeń, które nie będą odpowiadały pewnym standardom urządzeń telekomunikacyjnych, które będą miały podmienione numery wywołujące albo kiedy będą tam podłączone maszyny sztucznie generujące ruch. W tym względzie, naszym zdaniem, propozycja ta idzie wbrew regulacjom KPRM w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa w sieciach telekomunikacyjnych.

Dodatkowo muszą państwo zdawać sobie sprawę z tego, że będą mieli do czynienia z masowymi reklamacjami ze strony więźniów, którzy już teraz to robią, dlatego że siedzą w więzieniach, nie mają co robić, więc składają sobie masowo reklamacje, świadomi tego, że ich nierozpatrzenie w terminie trzydziestodniowym oznacza, że połączenie było wykonywane za darmo. Jest zagrożenie stworzenia maszynek do robienia pieniędzy dla osób w zakładach karnych przy użyciu systemów telekomunikacyjnych, tym bardziej że jest jeszcze kolejna rzecz, której najprawdopodobniej nie zauważono. Trwają prace nad gigantyczną regulacją telekomunikacyjną – Prawo komunikacji elektronicznej, która obejmie również w dużej części przywięzienne zakłady pracy w zakresie zapewniania bezpieczeństwa środków komunikacyjnych i systemów telekomunikacyjnych. Nie wiem, czy ministerstwo zdawało sobie sprawę z prac nad tymi dwiema regulacjami oraz z tego, jakie obowiązki zamierza zrzucić na przywięzienne zakłady pracy w tym względzie. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Bardzo dziękuję za uwagi, spostrzeżenia. Czy ewentualnie ministerstwo chciałoby się odnieść?

Dyrektor biura Centralnego Zarządu Służby Więziennej Michał Zoń:

Tak, panie przewodniczący.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, panie dyrektorze.

Dyrektor biura Centralnego Zarządu Służby Więziennej Michał Zoń:

Dziękuję uprzejmie. Dziękuję za uwagi, natomiast dla mnie rzeczą poza sporem jest to, że fakultatywny charakter przepisu oznacza między innymi to, że minister, o ile podejmie taką decyzję, to będzie ona poprzedzona szczegółową analizą zagadnienia, jak też będzie wydana tak, żeby połączenia telefoniczne realizowane przez przywięzienny zakład pracy spełniały wszystkie standardy obowiązującego prawa, również standardy prawa, które – o czym był pan łaskaw wspomnieć – dopiero ma zacząć obowiązywać. Jeżeli chodzi o kwestię obsługi telefonów przez skazanych, wybrzmiało to dramatycznie, ale szanowny panie, tak w istocie nie będzie. Sam pan zauważył, że status przywięziennego zakładu pracy, czy jest to instytucja gospodarki budżetowej, czy jest to przedsiębiorstwo państwowe, oznacza, że dany podmiot zatrudnia niej mniej niż 20% skazanych. Pozostała grupa pracowników to pracownicy wolnościowi. Przywięzienny zakład pracy realizuje masę różnego rodzaju zadań. Są to zadania budowlane, są to zadania inwestycyjne. A to będzie, jeżeli minister sprawiedliwości podejmie taką decyzję, kolejne zadanie dla przywięziennego zakładu pracy. Dziękuję uprzejmie.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Czy ewentualnie są jeszcze jakieś uwagi? Proszę bardzo, pan mecenas z Biura Legislacyjnego.

Legislator Piotr Podczaski:

Mamy drobną uwagę do § 1a. Chodzi o przecinek. Proponujemy skreślić przecinek po wyrazach „szczególnie utrudnione” przed wyrazem „lub”.

W § 4 mamy pewnego rodzaju wątpliwości. Jest prośba o wyjaśnienie, dlatego że tutaj będziemy mieli sytuację, kiedy decyzja Ministra Sprawiedliwości będzie zamieszczana, ogłaszana w Dzienniku Urzędowym ministra sprawiedliwości. Nie do końca jesteśmy pewni, czy biorąc pod uwagę brzmienie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, która stanowi jednak, że to akty normatywne mają być ogłaszane, decyzję będzie można uznać za akt normatywny. Druga rzecz dotyczy samego zapisu. Jest tutaj zapis „podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym tego ministra”. Czy nie lepiej byłoby po prostu nazwać z wielkich liter „Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości”? Taka jest propozycja.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę o odpowiedź.

Dyrektor biura Centralnego Zarządu Służby Więziennej Michał Zoń:

Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni państwo, wpisując, redagując przepis w ten sposób, też patrzyliśmy do ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. W istocie jeżeli pryncypialnie spojrzy się na art. 12 tejże ustawy, można mieć wątpliwość, czy decyzja ma wartość normatywną. Ale spójrzmy na praktykę. Decyzja nr 85 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 5 września 2019 r. uchylająca decyzję w sprawie zespołu wsparcia koordynatora do realizacji w ABW Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019 opublikowana w Dzienniku Urzędowym Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z 2019 roku, pozycja 18. Decyzja nr 2 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego zamieszczona w Dzienniku Urzędowym Ministra Cyfryzacji z 2021 roku, pozycja 6. Decyzja nr 1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia anno domini w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wykrywania skażeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczona w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej z 2022 roku, pozycja nr 1. Można cytować dalej. Wydaje się w związku z tym, że wątpliwości Biura Legislacyjnego, które sami też mieliśmy, można rozwiać. Natomiast co do poprawki redakcyjnej, tak, zdecydowanie można tu wpisać pełne brzmienie tytułu dziennika. Dziękuję bardzo.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeszcze przecinek w § 1a.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo jeszcze odnośnie do przecinka.

Dyrektor biura Centralnego Zarządu Służby Więziennej Michał Zoń:

Przepraszam, zapomniałem. Tak, przyjmujemy. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę o przedstawienie się oraz przedstawienie stanowiska. Dziękuję.

Pełnomocnik Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej Jan Jeliński:

Dzień dobry. Jan Jeliński. Reprezentuję Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, drugą z izb branżowych działających na rynku telekomunikacyjnym.

Chciałbym tylko na wstępie na marginesie wyjaśnić, że nazwa skrócona PIKE może być nieprawidłowo mylona z nazwą jednego z przedsiębiorców, który też angażował się w prace legislacyjne, Pika Polska, przy czym zbieżność ta jest całkowicie przypadkowa. Nasze stanowiska nie powinny być łączone.

Chciałbym przede wszystkim poprzeć w całości stanowiska zgłoszone przez Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej, jak również przez KIGEiT, które z tego, co wiem, trafiły na stół pana przewodniczącego. Oprócz kwestii dotyczących bezpieczeństwa, na które zwracał uwagę mój przedmówca, chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na dwie bardzo, bardzo istotne kwestie, które wydają się umykać projektodawcom w związku z przedłożoną regulacją.

Proszę państwa, przepisy projektowanego § 3, zakładające powierzenie przywięziennym zakładom pracy świadczenie usług telekomunikacyjnych w jednostkach penitencjarnych, w istocie wyłączają swobodę działalności gospodarczej, która jest przecież podstawową zasadą gospodarki wolnorynkowej. Jest to sprzeczne, w naszej ocenie, z art. 20 konstytucji, jest to sprzeczne z przepisami ustawy – Prawo przedsiębiorców, a co gorsza, uderza w małych i średnich przedsiębiorców z polskim kapitałem, którzy dzisiaj takie usługi świadczą.

Musimy mieć na uwadze, że w tym momencie rynek ten jest rynkiem konkurencyjnym. Mechanizmy konkurencyjne na rynku, takie jak presja konkurencyjna, jak fakt, że przedsiębiorcy nie mogli na rynku działać w sposób dowolny, niezależny od konsumentów, od kontrahentów, od konkurentów, wpływały przez lata pozytywnie zarówno na jakość usług, jak i na stopniowe obniżanie cen usług. Dotychczas rynek był regulowany wyłącznie przepisami Prawa telekomunikacyjnego, a mimo to usługi mogły być skutecznie dostosowane do szczególnej specyfiki rynku, mogły być z powodzeniem świadczone, co jest w tym momencie dokonywane. Musimy mieć, proszę państwa, świadomość, że na rynku funkcjonują przedsiębiorcy mali i średni, którzy świadczą takie usługi. Natomiast nowelizacja zakłada tak naprawdę całkowite zmonopolizowanie i upaństwowienie tego sektora rynku poprzez przyznanie wyłącznej kompetencji świadczenia usług przywięziennemu zakładowi pracy. Co więcej, decyzja ta ma być jednostronną decyzją ministra sprawiedliwości co do powierzenia oraz tego, komu mają być powierzone usługi. W dalszej kolejności ma być wydawane zarządzenie dyrektora generalnego Służby Więziennej, w którym to zarządzeniu będzie ustalany wzór umowy. W trzeciej kolejności będzie zawierane porozumieniem pomiędzy dyrektorem generalnym Służby Więziennej, a dyrektorami jednostek penitencjarnych, w których będą ustalane warunki techniczne.

Tutaj zwracam uwagę na dwie bardzo istotne kwestie, które nigdzie nie pojawiły się w procesie konsultacji rządowych ustawy, a mianowicie, w naszej ocenie, na jawną sprzeczność z przepisami unijnymi. Zwracam uwagę na postanowienia dyrektywy Komisji 2002/77/WE w sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej. Zgodnie z dyrektywą, państwa członkowskie nie mogą przyznawać praw wyłącznych w odniesieniu do tworzenia lub zapewnienia sieci łączności elektronicznej, a zatem, szanowni państwo, także sieci telekomunikacyjnych. Innymi słowy, zabronione jest przyznawanie wyłącznych uprawnień, a zakładana nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego właśnie to czyni. Co więcej, na to również zwracam szczególną uwagę, ustanawia się delegację, o której mówiłem, dla dyrektora centralnego Służby Więziennej do ustalania warunków umów oraz w ramach porozumienia ustalania warunków technicznych świadczenia usług. Tutaj zwracam uwagę na dyrektywę 2015/1535 Parlamentu i Rady ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego. Szanowni państwo, zgodnie z dyrektywą przepisami technicznymi są między innymi przepisy ustawowe państwa członkowskiego, które odnoszą się do specyfikacji technicznych bądź innych wymagań lub zasad dotyczących usług. W naszej ocenie właśnie takimi przepisami technicznymi są projektowane przepisy przyznające delegację. W związku z powyższym na gruncie art. 7 dyrektywy wprowadzenie takich przepisów wymaga notyfikacji w Komisji Europejskiej, a państwa członkowskie powinny odroczyć przyjęcie projektu przepisów technicznych o trzy miesiące, począwszy od notyfikacji.

Wątki te zostały całkowicie pominięte w procesie projektowania ustawy prawdopodobnie również ze względu na fakt, co jak możemy wyczytać w ocenie skutków regulacji, jak możemy wyczytać w odpowiedziach, które się pojawiły na zgłoszone zastrzeżenia, że tak naprawdę regulacja ta nie była poprzedzona rzetelną analizą rynku, analizą stanu prawnego. Wydatki Skarbu Państwa w ramach nowelizacji oceniane są tak naprawdę na zero złotych przez dziesięć lat, gdy tymczasem przecież trzeba wybudować system, trzeba wybudować infrastrukturę, która w tym momencie w jednostkach jest, ale jest to infrastruktura prywatna. Dodatkowo przeniesiono przepisy pomiędzy jedną ustawą a drugą. Z ustawy o Służbie Więziennej przeniesiono przepisy do projektu Kodeksu karnego wykonawczego, ale nie przeniesiono w tabeli uwag zgłoszonych przez między innymi prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, w związku z tym, szanowni państwo, w naszej ocenie nowelizacja w zakładanym kształcie, w którym powierza jednemu podmiotowi świadczenie takich usług, nie tylko będzie prowadzić do monopolu na rynku, ale jest po prostu sprzeczna z przepisami prawa i polskiego, i unijnego.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo za przedstawienie stanowiska. Proszę bardzo. Pan dyrektor chciałby się odnieść.

Dyrektor departamentu MS Rafał Kierzynka:

Bardzo krótko, panie przewodniczący. Wbrew argumentacji przedstawionej przed chwilą ustawa nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu prawa Unii Europejskiej. Uprawnienie, które tutaj przewidujemy, jest tylko uprawnieniem o charakterze potencjalnym, które może zostać zrealizowane. Generalnie nie ma tutaj żadnej przepisów technicznych, dlatego też nie było potrzeby notyfikacji w Komisji.

Po drugie, jeżeli chodzi o kwestię wolnego rynku i konkurencji, to chciałbym zwrócić uwagę, że już na poziomie traktatów zarówno zasada swobody przepływu towarów, jak i zasady wolnorynkowe mogą podlegać ograniczeniom ze względu na bezpieczeństwo. Mówimy tutaj o telefonii przy zakładach karnych, a nie o powszechnie dostępnym sprzęcie, który może być wykorzystywany przez ludzi, w związku z tym z uwagi na specyfikę zakładów i tego środowiska, z uwagi na specyfikę zakładów karnych czy aresztoów śledczych względy bezpieczeństwa mogą tutaj jak najbardziej dominować nad konkurencją. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję. Czy są ewentualnie jeszcze jakieś uwagi? Proszę o przedstawienie stanowiska. Proszę bardzo. Proszę się przedstawić.

Członek Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej Maria Matejko:

Dzień dobry. Nazywam się Maria Matejko. Szanowni państwo, jestem prezesem jednego z przedsiębiorców telekomunikacyjnych, które od 14 lat dostarcza usługi telefonii dla osadzonych do jednostek penitencjarnych w naszym kraju. Jestem też członkiem wspierającej nas, jak też i innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej.

Zwracam się do państwa z prośbą o bardzo staranne pochylenie się nad tym, co już praktycznie od półtorej dekady macie państwo realizowane w jednostkach penitencjarnych. Gdybyście państwo przeszli się korytarzem jednego np. z warszawskich aresztów śledczych bądź zakładów karnych, zobaczylibyście na ścianie najczęściej żółtą budkę telefoniczną. Budka ta jest częścią pieczołowicie tworzonego od półtorej dekady systemu, który pozwala na realizowanie pewnych założeń, pewnych słusznych założeń, które są i w Kodeksie karnym wykonawczym, i w rozporządzeniach, w porządku wewnętrznym jednostek. Chciałabym podkreślić, że usługa telefonii dla osadzonych jest bardzo wąską, bardzo mocno wyspecjalizowaną i trudną do realizacji usługą, która nie jest czymś, co można stworzyć ad hoc. Wymaga to, wymagało to od nas, od firm, które dostarczają taką usługę, wielu lat doświadczenia, jak też rozwiązywania na bieżąco sytuacji, które mają miejsce w życiu. To znaczy, wsłuchiwaliśmy się w potrzeby jednostek, w to, co się tam działo i szukaliśmy rozwiązań. Wiązało się to ze stałym rozwojem infrastruktury, systemu, rozwiązywaniem problemów tak, żeby także obywatele, którzy są na zewnątrz, czuli się bezpieczni. Często są to osoby albo będące ofiarą przestępstw, albo świadkowie. System, który tworzyliśmy pieczołowicie od półtorej dekady, jest systemem, który pozwala tymczasowo aresztowanym wykonać połączenie telefoniczne, ale w sposób odpowiedzialny, tak, żeby nie doszło do mataczenia w śledztwie. Również dostarczamy narzędzi do dobrego i prawidłowego wykonywania przepisów, które obowiązują Służbę Więzienną i funkcjonariuszy. W czasie COVID-u także prowadziliśmy dużo prac nad tym, żeby zapewnić połączenia w tak ciężkim i nietypowym środowisku izolacji, a jednocześnie ochrony funkcjonariuszy, którzy mogliby mieć styczność z osobami potencjalnie zakażonymi.

Zwracam się z ogromną prośbą, żeby to, co zostało utworzone z ogromnym zaangażowaniem, wymagającym naprawdę dużej wiedzy, doświadczenia, bardzo wyspecjalizowanej wiedzy telekomunikacyjnej, nie zostało zaprzepaszczone i żebyśmy mogli nadal jako przedsiębiorcy telekomunikacyjni kontynuować to, co jest na rynku. Dziękuję ślicznie.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję pani za stanowisko. Czy ewentualnie ministerstwo jeszcze chciałoby się odnieść? Dziękuję bardzo. A zatem uznaję, że zmiana nr 46 została rozpatrzona.

Przechodzimy do zmiany nr 47. Bardzo proszę, panie mecenasie.

Legislator Tomasz Czech:

Mamy pytanie, jeżeli chodzi o § 2 oraz dwie sytuacje, które mogą nastąpić w przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w § 1. Jest tutaj wskazane, że albo można uniemożliwić przeprowadzenie rozmowy, albo można przerywać. Czy rzeczywiście chodzi tylko o te dwie sytuacje? Jak rozumiem, zakaz polega na tym, że nie mogą być realizowane rozmowy polegające na przekierowaniu na inny niż wybrany numer telefonu lub jako telekonferencja. W związku z tym, jaka to będzie sytuacja, kiedy uniemożliwia się przeprowadzenie rozmowy? Czy w ogóle przed rozpoczęciem rozmowy może nastąpić taka sytuacja? Co tutaj jest właściwie regulowane? Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, pan dyrektor.

Dyrektor biura Centralnego Zarządu Służby Więziennej Michał Zoń:

Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni państwo, jest to celowe. Redakcja przepisu nie jest omyłkowa. Jeżeli wiemy, że będzie nawiązany kontakt telefoniczny w formie przekierowania lub telekonferencji, po prostu do kontaktu telefonicznego nie dojdzie. Natomiast zwróćcie państwo uwagę, wspomniałem o tym już wcześniej, na system dynamicznej kontroli zachowania więźniów w jednostkach penitencjarnych. Rozmowa telefoniczna może być również poddana kontroli już w jej trakcie. Jeżeli połączenie w formie telekonferencji faktycznie się zacznie, a dokonujący kontroli funkcjonariusz to stwierdzi, wtedy będzie przerywał taką rozmowę. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. A zatem zmiana nr 47 została rozpatrzona.

Zmiana nr 48. Proszę bardzo, panie mecenasie.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeżeli chodzi o zmianę nr 48, w lit. d § 4a mamy dwie kwestie. Pierwsza kwestia dotyczy odesłania do powierzchni, o której mowa w § 2, natomiast wydaje się, że § 2a i 2b wprowadzają inną powierzchnię. Czy nie powinno też być odniesienia do tamtych paragrafów? Z tamtych paragrafów wynika, że powierzchnia może być mniejsza. Czy wtedy wnęki będą liczone?

Druga rzecz stricte językowa. Czy nie powinno być zapisane „nie wlicza się wnęki okiennej i wnęki grzejnikowej”, żeby to było jasne?

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Pan dyrektor.

Dyrektor departamentu MS Rafał Kierzynka:

Są to słuszne uwagi. Aprobujemy je. Rzeczywiście odesłanie trzeba zmienić.

Legislator Piotr Podczaski:

Panie przewodniczący, jeżeli chodzi o wnękę, oczywiście możemy to poprawić, natomiast wydaje nam się, że w kwestia odesłania to już będzie zmiana merytoryczna. Wymagałoby to poprawki. Albo poprawimy w trakcie drugiego czytanie, albo któryś z państwa posłów musiałoby to przejąć.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Myślę, że w trakcie drugiego czytania. Proszę, żeby mieć to na uwadze, mieć atencję, żeby dokonać w tym zakresie korekty. Dobrze?

Legislator Piotr Podczaski:

Upewnię się, że wnękę możemy już nanieść.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Tak. Tutaj nie widzę żadnych przeciwwskazań ze strony posłów. Można dokonać retuszu. Dobrze, zmiana nr 48 została rozpatrzona.

Przechodzimy do zmiany nr 49. Proszę bardzo, panie mecenasie.

Legislator Tomasz Czech:

Też dwie kwestie. Jedna kwestia językowa. W § 5 w art. 110a proponujemy skreślić przecinek po wyrazach „przedmiotów i dokumentów” przed wyrazami „niezbędnych do wykonywania pracy”.

Druga rzecz to pytanie, jeżeli chodzi o pkt 1. Proszę zwrócić uwagę, że w pkt 2 mówimy o skazanych, a jeżeli chodzi o pkt 1, nie mówimy o skazanym. Dyrektor zakładu karnego może zezwolić na posiadanie w celi sprzętu elektronicznego lub elektrycznego bez doprecyzowania w tym przypadku właściwie komu. Czy to jest jakiś celowy zabieg? Dlaczego posłużono się taką techniką? Dotychczas dotyczyło to generalnie skazanych, teraz jest zastosowana jakaś inna technika. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo.

Dyrektor departamentu MS Rafał Kierzynka:

Przecinek w porządku, zgadzamy się.

Jeżeli natomiast chodzi o brak słowa „skazany” w § 2, chodzi o to, że sprzęt jest wydawany na celę, nie na głowę skazanego, tylko na pomieszczenie.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Globalnie.

Dyrektor departamentu MS Rafał Kierzynka:

Dlatego jest taki zapis.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze. Dziękuję bardzo. A zatem zmiana nr 49 została rozpatrzona.

Przychodzimy do zmiany nr 50. Proszę bardzo, panie mecenasie.

Legislator Piotr Podczaski:

Pierwsza rzecz jest drobna, a mianowicie proponujemy w zmianie nr 50 w art. 110b w § 1 skreślić przecinek po wyrazach „sprzęt elektroniczny lub elektryczny” przed wyrazami „każdy skazany”. Tak samo w § 6 proponujemy skreślić przecinek po wyrazach „w przypadku” przed wyrazem „gdy”. Są to dwa przecinki.

Natomiast jeżeli chodzi o inne kwestie, być może też do przemyślenia przed drugim czytaniem, chcielibyśmy zwrócić uwagę na opłatę. Chodzi o ponoszenie zryczałtowanej miesięcznej opłaty. Po pierwsze, z pierwszych paragrafów tego przepisu nie wynika de facto, czym owa opłata jest, jakie koszty ma zrównoważyć. Dopiero później z § 7 dowiadujemy się, że są to koszty ponoszone przez zakład karny, związane z użytkowaniem przez skazanych dodatkowych sprzętów elektronicznych i elektrycznych. Jest to jedna rzecz. Czy nie należałoby już tutaj, w § 1 zapisać, co to jest, jakiego rodzaju jest to opłata?

Druga rzecz jest taka, że w zależności od przepisu raz mówimy o tym, że opłata ma być ponoszona, a raz mówimy, że ma być uiszczana. Wydaje nam się, że powinno być to jednak ujednolicone w całym przepisie. Wydaje nam się, że jednak opłaty się uiszcza, ponosi się jakieś koszty, natomiast opłatę się uiszcza. Raczej w tym kierunku powinniśmy iść.

Jeszcze jedna drobna rzecz. W § 6 mamy metrykę ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wydaje nam się, że metryka już jest w art. 43s w § 1. W związku z tym tutaj moglibyśmy ją skreślić. O przecinkach już wspomniałem.

Jeszcze skąd w § 7 na końcu wzięło się określenie „dodatkowych sprzętów”? Proszę zwrócić uwagę na § 1 w tym przepisie. Tam nie mówimy, że są to dodatkowe sprzęty. Dopiero w upoważnieniu jest o tym mowa, a nie, przepraszam, jest dodatkowy, tak, dobrze. Ale mam inne pytanie. Powinienem zacząć od § 1. Dlaczego jest określenie „dodatkowy”? Dodatkowy w stosunku do czego? Jest zapis, że jest to dodatkowy sprzęt. Dobrze, to tyle.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję, panie mecenasie. Pan dyrektor.

Dyrektor departamentu MS Rafał Kierzynka:

Jeżeli chodzi o dodatkowy, po prostu chodzi o to, że jest standardowe wyposażenie celi. Skazany może poprosić o to, żeby był dodatkowy sprzęt. Stąd koncepcja dodatkowego.

Legislator Piotr Podczaski:

Przepraszam, jeszcze tylko zapytam. Dodatkowy sprzęt w liczbie pojedynczej mamy w § 1, a w § 7 mamy zapis „dodatkowych sprzętów”. Należałoby to chyba ujednolicić.

Dyrektor departamentu MS Rafał Kierzynka:

Tak, ujednolić.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Czy pan dyrektor chciałby się jeszcze odnieść?

Dyrektor departamentu MS Rafał Kierzynka:

Jeżeli chodzi o przecinki, to tak. Jeżeli chodzi o ujednolicenie, że uiszcza się, jak najbardziej jest to bardziej poprawnie po polsku. Wydaje się też, chociaż sądzę, że jest to zmiana jednak redakcyjna, że doprecyzowanie opłaty, wzorując się na § 7, również jest dobrym rozwiązaniem. Niemniej rozstrzygnięcie, czy jest to zmiana redakcyjna czy merytoryczna, raczej pozostawiłbym kolegom z Biura Legislacyjnego.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeżeli można, panie przewodniczący, proponujemy zrobić to może przed drugim czytaniem. Naszym zdaniem należałoby ogólnie trochę przebudować przepis, także jeżeli chodzi o dodatkowe sprzęty.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze.

Legislator Piotr Podczaski:

Bardzo chętnie pomożemy, nie ma problemu.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze. Super.

Legislator Piotr Podczaski:

A więc poprawimy same przecinki i metrykę.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze. A zatem zmiana 50 została rozpatrzona.

Przechodzimy do zmiany nr 51. Zmiana nr 51 została rozpatrzona. Zmiana nr 52.

Legislator Piotr Podczaski:

Można jeszcze do zmiany nr 51?

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Jeszcze zmiana nr 51, tak? Proszę bardzo.

Legislator Tomasz Czech:

À propos książeczek oszczędnościowych. Jak rozumiem, jak najbardziej słusznie z tego przepisu państwo wyrzucacie kwestię związaną z książeczkami oszczędnościowymi, na których skazani mogli między innymi oszczędzać, ale jest pytanie, czy tutaj nie będzie jakichś problemów związanych z tym, że skazani w tej chwili posiadają jakieś książeczki oszczędnościowe i ewentualnie mają też swoje oszczędności. Czy na podstawie jakichś przepisów ogólnych będą mogli je realizować? Jak to będzie w tym przypadku wyglądało? To tyle, dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo. Czy przedstawiciel ministerstwa chciałby zabrać głos? Pan dyrektor, proszę bardzo.

Dyrektor biura Centralnego Zarządu Służby Więziennej Michał Zoń:

Dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Komisji, szanowni państwo, dziękuję za tę wątpliwość. Książeczki to już naprawdę rzadko spotykany instrument finansowy w praktyce funkcjonowania jednostek penitencjarnych, ale jeżeli więzień takową książeczkę posiada, to ją zachowa, natomiast nowe środki będą już lokowane wyłącznie zgodnie z regulacją w przedłożeniu rządowym. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. A zatem zmiana nr 51 została rozpatrzona.

Przechodzimy do zmiany nr 52. Dziękuję, zmiana nr 52 została rozpatrzona.

Zmiana nr 53. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 54.

Poseł Bartłomiej Dorywalski (PiS):

Panie przewodniczący.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, panie przewodniczący.

Poseł Bartłomiej Dorywalski (PiS):

Panie przewodniczący, szanowni państwo, pragnę zgłosić poprawkę do art. 1 pkt 54 lit. a. Po pierwsze, wprowadzeniu do liczenia proponuję nadać brzmienie: „po § 5 dodaje się § 5a-5d w brzmieniu:”. Po drugie, po § 5c dodaje się § 5d w brzmieniu: „skazanego, który odmawia przyjmowania posiłków dostarczanych przez administracją zakładu karnego, lekarz za zgodą dyrektora zakładu karnego lub aresztu śledczego obejmuje postępowaniem diagnostycznym.”. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Proszę bardzo, pan mecenas.

Legislator Tomasz Czech:

Panie przewodniczący, na temat samej poprawki nie będziemy się w tym momencie wypowiadać, ale zastanawiamy się, jeżeli chodzi o pkt 54 i nowy § 8a. Jest tutaj mowa o systemach teleinformatycznych oraz systemach łączności. Jeżeli chodzi o system teleinformatyczny, to zwracamy uwagę, że już w art. 43f § 1 pkt 2 jest mowa o systemie teleinformatycznym. Jak rozumiem, to nie ma być ten sam system teleinformatyczny, tylko w znaczenie ogólnym. Czy nie będzie tutaj wątpliwości, o jaki system teleinformatyczny w tym przypadku chodzi?

Druga sprawa. Jeżeli chodzi o systemy łączności, obecnie ustawa nie posługuje się czymś takim jak systemy łączności. Są środki łączności, ale jeżeli chodzi o systemy łączności, nie ma takiego pojęcia. Czy nie będzie wątpliwości co to są systemy łączności? Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, pan dyrektor.

Dyrektor biura Centralnego Zarządu Służby Więziennej Michał Zoń:

Dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni państwo, redakcja w przedłożeniu rządowym celowo, podkreślam, celowo jest kalką z ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z art. 3, działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Świadczenia te mogą być udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Zachowujemy spójność terminologiczną w ramach jednego segmentu regulowanego przez prawo. Jeżeli chodzi o wątpliwość czy systemy teleinformatyczne mogą się krzyżować, to takiej wątpliwości nie podzielamy. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Proszę bardzo, pan mecenas.

Legislator Piotr Podczaski:

Rozumiem, że zachowujemy spójność z tamtą ustawą, tylko że tamta ustawa ma inną terminologię, tak naprawdę inne narzędzia prawne, natomiast tutaj tego typu określeń nie ma. Obawiamy się, że będzie problem z właściwym odczytaniem tego przepisu, ale to też ewentualnie do zastanowienia przed drugim czytaniem.

Dyrektor biura Centralnego Zarządu Służby Więziennej Michał Zoń:

Czy można, panie przewodniczący, ad vocem?

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo. Oczywiście.

Dyrektor biura Centralnego Zarządu Służby Więziennej Michał Zoń:

Dziękuję. Panie mecenasie, ratio legis tej regulacji – mówił o tym przed kilkoma godzinami pan minister Michał Woś podczas posiedzenia plenarnego – jest zrównanie uprawnień, jeżeli chodzi o dostęp do służby zdrowia osób pozbawionych wolności, żeby to był taki sam dostęp, jaki mają osoby wolne. Jest to absolutnie zgodne z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Czy to mechanizm kolejkowania, czy to tzw. mechanizm teleporady będzie dokładnie taki jak w systemie określonym w ustawie o działalności leczniczej. Dziękuję. Stąd też w naszej ocenie nie ma potrzeby zmiany przedłożenia rządowego. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. A zatem zmiana nr 54 została rozpatrzona.

Przechodzimy do zmiany 55. Proszę bardzo, pan mecenas.

Legislator Tomasz Czech:

Drobna sprawa w zmianie nr 55 w literze...

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Przepraszam najmocniej. Z uwagi na fakt złożonej poprawki przez pana posła Bartłomieja Dorywalskiego – przepraszam za falstart – musimy jeszcze przegłosować poprawkę, która dotyczy art. 54.

A zatem kto jest za poprawką? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo.

Głosowało 6 parlamentarzystów. Wszyscy głosowali za, nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał.

A zatem poprawka uzyskała akceptację Komisji. Tym samym zmiana nr 54 została rozpatrzona.

Przechodzimy do zmiany 55. Proszę bardzo, panie mecenasie.

Legislator Tomasz Czech:

Drobna sprawa, jeżeli chodzi o lit. a tiret pierwszy pkt 3. Proponujemy dodać przecinek po wyrazach „a także badaniom na obecność w organizmie substancji psychoaktywnej” przed wyrazami „a skazany”, i dalej jak jest.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Bardzo dziękuję. Czy ktoś z ministerstwa chciałby przedstawić stanowisko? Proszę bardzo, pan dyrektor.

Dyrektor departamentu MS Rafał Kierzynka:

Zgoda, panie przewodniczący.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. A zatem zmiana nr 55 została rozpatrzona.

Przechodzimy do zmiany nr 56. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 57. Dziękuję, została rozpatrzona.

Legislator Tomasz Czech:

Można, panie przewodniczący? Też drobna sprawa dotycząca przecinka. W § 3 w art. 116b proponujemy skreślić przecinek po wyrazach „niezależnie od odpowiedzialności dyscyplinarnej”. Tutaj bez przecinka.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę o ustosunkowanie się. Jest z akceptacja, tak? Dobrze. Bardzo dziękuję. A zatem zmiana nr 57 została rozpatrzona.

Przechodzimy do zmiany nr 58. Proszę bardzo, panie mecenasie.

Legislator Tomasz Czech:

Też znowu tylko przecinki. W zmianie nr 58 w § 6 proponujemy skreślić przecinki po wyrazach „przez skazanego leczeniu lub rehabilitacji” i później po wyrazach „od wydania postanowienia w przedmiocie tego obowiązku”.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję, panie mecenasie. Proszę o stanowisko ministerstwa.

Dyrektor departamentu MS Rafał Kierzynka:

Zgoda.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Witamy przy okazji pana ministra Michała Wosia.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś:

Dzień dobry, panie przewodniczący.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. Jest zgoda. Bardzo dziękuję. A zatem zmian nr 58 została rozpatrzona.

Zmiana nr 59. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 60. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 61. Proszę bardzo, panie mecenasie.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeżeli chodzi o zmianę nr 61 lit. a § 1, zastanawiamy się nad sformułowaniem „wysokości jednego minimalnego wynagrodzenia”. Czy wyraz „jednego” jest tutaj potrzebny? Wydaje nam się, że w § 2 w pkt 1 i 2 poprzednio był wyraz „jednego”, ale skreślono go, natomiast tutaj pozostał.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, panie ministrze.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Nie ma potrzeby utrzymywania słowa „jednego” podobnie jak w poprzednich przypadkach.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze. Dziękuję.

Legislator Piotr Podczaski:

A więc skreślamy.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Skreślamy. Dziękuję bardzo. A zatem zmiana nr 60 została rozpatrzona.

Zmiana nr 61. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 62. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 63. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 64. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 65.

Poseł Bartłomiej Dorywalski (PiS):

Panie przewodniczący, jeżeli można.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo.

Poseł Bartłomiej Dorywalski (PiS):

Chciałbym złożyć poprawkę do art. 1. Po pierwsze, pkt 65 proponuję nadać brzmienie: „w art. 143 w § 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzemieniu: »7a) pozbawienie możliwości korzystania z widzeń i samoinkasującego aparatu telefonicznego na okres do 28 dni;«”.

W lit. b proponuję, żeby w § 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymało brzmienie: „Karę dyscyplinarną, o której mowa w § 1 pkt 8, wymierza się skazanemu, który dokonał naruszenia nietykalności cielesnej lub czynnej napaści na funkcjonariusza albo pracownika zakładu karnego oraz można wymierzyć skazanemu, który popełnił inne wykroczenie naruszające w poważnym stopniu obowiązującą w zakładzie karnym dyscyplinę i porządek. Kara ta polega na osadzeniu skazanego pojedynczo w celi oraz uniemożliwieniu mu kontaktu z innymi skazanymi; w trakcie jej wykonywania skazanego pozbawia się możliwości:”.

Po drugie, po pkt 66 dodaje się pkt 66a w brzmieniu: „w art. 145 § 3 otrzymuje brzmienie: »Przed wymierzeniem skazanemu kary dyscyplinarnej określonej w art. 143 § 1 pkt 8 lekarz albo psycholog wydaje pisemną opinię o jego zdolności do odbycia tej kary. Jeżeli z opinii wynika brak zdolności do odbycia tej kary, stosuje się art. 146 § 3. Wymierzenie tej kary powyżej 14 dni wymaga zgody sędziego penitencjarnego.«”. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Czy jest wola odniesienia się Biura Legislacyjnego do poprawki, ewentualnie do zmiany nr 65? Proszę.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeżeli chodzi o poprawkę, to tylko chcielibyśmy się upewnić. Jeżeli chodzi o lit. a, mamy tutaj pkt 7a, natomiast następne zmiany dotyczą pkt 8, a więc nie jest to konsekwencja zmiany lit. a, tylko jest to odrębna kwestia. Tak? A więc pkt 8 jest dobrze zapisany. Do samej poprawki nie mamy uwag. Do pkt 65 też nie mamy uwag.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, panie ministrze.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Jest to bardzo dobra poprawka, natomiast legislatorzy ministerstwa chcą państwu posłom przedłożyć pod rozwagę zamianę słowa „dokonał” na „dopuścił się”, żeby było bardziej spójnie systemowo.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję, panie ministrze. A zatem przechodzimy do głosowania poprawki.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Panie przewodniczący, jeżeli można, proponujemy, żeby zamiast „dokonał” było „dopuścił się”.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Jest zgoda oczywiście.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Jest zgoda, tylko że w poprawce jest wersja „dokonał”.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze. Panie pośle, proszę, żeby pan poseł w tej sytuacji dokonał odręcznej modyfikacji poprawki. Tak będzie najprościej. Dobrze, w tej sytuacji pan poseł dokona korekty, a my głosujemy poprawkę zgłoszoną przez pana posła Dorywalskiego odnośnie do pkt 65.

Kto jest za? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o wyświetlenie wyników głosowania.

Głosowało 6 posłów. Wszyscy byli za.

Dziękuję. A zatem poprawka uzyskała akceptację.

Zmiana nr 65 po uwzględnieniu poprawki została rozpatrzona.

Przechodzimy do zmiany nr 66. Proszę bardzo, panie mecenasie.

Legislator Tomasz Czech:

Niby też drobna sprawa, jeżeli chodzi o art. 144 § 1. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy wyliczenie, iż chodzi o art. 143 § 1 pkt 4, 5, 7, 7a i 8. Zastanawiamy się, czy stanie się coś złego, jeżeli odeślemy do art. 143 § 1 pkt 4, 5, 7–8. Czasami państwu zależy na tym, żeby punkty były osobno, ale tutaj można je połączyć. Pomiędzy pkt 7 a pkt 8 jest jeszcze pkt 7a, więc chyba można to w ten sposób zapisać. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, panie ministrze.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Tak, można.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję serdecznie. A zatem zmiana nr 66 została rozpatrzona.

Zmiana nr 67. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 68. Dziękuję, zmiana nr 68 została rozpatrzona.

Zmiana nr 69. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 70. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 71. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 72. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 73. Dziękuję.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeszcze zmiana nr 71.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Jeszcze zmiana nr 71. Proszę bardzo.

Legislator Tomasz Czech:

Chodzi o zmianę nr 71. Jest prośba o wyjaśnienie, jeżeli chodzi o lit. b. Nie do końca jest jasne, na czym w tym przypadku ma polegać odpowiednie stosowanie. Jak mamy to rozumieć? Kiedy właściwie pokrzywdzony ma złożyć wniosek o informowanie go o okolicznościach, o których mowa w § 1a, ponieważ w § 1a jest mowa o kwestii związanej z tym, że w przypadku, jeżeli osoba, której udzielono przepustki, nie powróci z przepustki, to w tym przypadku informuje się, jak rozumiem, pokrzywdzonego o tym, że osoba nie powróciła z przepustki. Tymczasem wniosek o to, że ma być informowany o tym, że generalnie osobie została udzielona przepustka lub zezwolenie, o którym mowa w § 1, jest już właśnie w § 1. Poddajemy pod rozwagę, czy nie powinno to być automatyczne. Jeżeli wniosek pokrzywdzonego dotyczy kwestii związanej z udzieleniem przepustki lub zezwolenia, to czy w przypadku, jeżeli skazany nie powróci z przepustki, nie powinno się automatycznie informować pokrzywdzonego o tym, że osoba nie powróciła z przepustki? Nie do końca wiemy, czy będzie jasne, kiedy ma nastąpić wniosek pokrzywdzonego o to, żeby informować go o niepowrocie. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję, panie mecenasie. Proszę.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, pan dyrektor Zoń.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, panie dyrektorze.

Dyrektor biura Centralnego Zarządu Służby Więziennej Michał Zoń:

Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni państwo, pokrzywdzony składa jeden wniosek. Przepis ten jest wprowadzony w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pokrzywdzonego. Składa wniosek i otrzymuje informacje o tym, że sprawca przestępstwa na jego osobie opuścił zakład karny z różnych przyczyn, chociażby po uzyskaniu przepustki. Informacja o tym, że nie wrócił mimo upływu terminu przepustki, jest dodatkowym ostrzeżeniem dla pokrzywdzonego. Przepis w naszej ocenie nie budzi wątpliwości, chociaż dziękując za uwagę, przeczytaliśmy go jeszcze wielokrotnie. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Proszę bardzo, panie mecenasie.

Legislator Tomasz Czech:

A więc mamy rozumieć, że nie trzeba dodatkowego wniosku o taką informację?

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Nie trzeba.

Legislator Tomasz Czech:

Dobrze, dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Bardzo dziękuję. A zatem zmiana nr 71 została rozpatrzona.

Zmiana nr 72. Dziękuję, została rozpatrzona. Proszę bardzo.

Legislator Tomasz Czech:

Jeżeli chodzi o zmianę nr 72, zastanawiamy się, dlaczego zarówno w zmianie nr 72, jak i zmianie nr 73 państwo zamienili wyrazy „w sprawach” na wyrazy „w kwestiach dotyczących wykonania orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania karnego”. Dlaczego tutaj pojawiły się kwestie?

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję. Czy ewentualnie przedstawiciele ministerstwa chcieliby się odnieść? Proszę bardzo. Niesforny ten mikrofon najwyraźniej, nie można go aktywować. Proszę o pomoc techniczną.

Główny specjalista w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji MS, sędzia Tomasz Kozłowski:

Już sobie poradziliśmy. Tomasz Kozłowski. Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji.

Proszę państwa, użycie słowa „kwestie” było tutaj intencjonalne. Postulujemy, żeby słowo to tutaj pozostało, dlatego że chodziło nam o rozwianie pewnych wątpliwości, które pojawiały się w praktyce sądowej, zwłaszcza na gruncie obecnego art. 178 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, w którym przewidziana jest właściwość sądu miejsca stałego pobytu skazanego w przypadku spraw dozorowych. W przepisie tym użyte jest słowo „sprawa”, co niektóre sądy traktowały jako upoważnienie do przekazania sądowi dozorowemu, czyli sądowi miejsca stałego pobytu skazanego całego orzeczenia, w którym zastosowana została kara probacyjna, natomiast naszą intencją jest spowodowanie, żeby sąd miejsca stałego pobytu skazanego wykonywał tylko sankcje probacyjne, a takimi kwestiami jak wykonanie kosztów sądowych, wykonanie grzywny akcesoryjnej, wykonanie świadczenia pieniężnego, wykonanie grzywny orzeczonej na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu karnego zajmował się sąd pierwszej instancji. Chodzi o to, żeby sąd dozorowy realizował tylko sankcje probacyjne tam, gdzie szczególnie istotna jest ścisła współpraca sądu, kuratora i skazanego. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Bardzo dziękuję. A zatem zmiana nr 72 została rozpatrzona.

Zmiana nr 73. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 74. Proszę bardzo.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeżeli chodzi o zmianę nr 74, mamy pewne wątpliwości, jeżeli chodzi o zdanie drugie przepisu, gdzie jest odesłanie do przepisów dotyczących sposobu dokonywania kontroli. Jest tam odesłanie do art. 223f § 7, gdzie jest mowa o tym, kto jest osobą kontrolującą, tylko że w tamten przepisie jest mowa, kto jest osobą kontrolującą w zakładzie karnym, a tutaj mamy przepis dotyczący zakładów psychiatrycznych. Czy da się ten przepis zastosować, biorąc pod uwagę, że prawdopodobnie w zakładach psychiatrycznych to będą jednak inne osoby? Czy nie należałoby wprost tutaj zawrzeć normy dotyczącej tego, kto jest osobą kontrolującą w zakładzie psychiatrycznym?

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję, panie mecenasie. Pan minister, ewentualnie przedstawiciele.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

W naszej ocenie nie ma takiej potrzeby i ryzyka. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję. A zatem zmianę nr 73 mamy rozpatrzoną.

Zmiana nr 74. Tak, rozpatrzona.

Zmiana nr 75. Dziękuję, rozpatrzona.

Zmiana nr 76. Proszę bardzo, panie mecenasie.

Legislator Tomasz Czech:

Jeżeli chodzi o zmianę nr 76, jedna uwaga jest oczywiście typowo językowa. Chodzi o przecinek w lit. b w pkt 1a. Po wyrazach „Służbą Więzienną lub organami wymiaru sprawiedliwości” proponujemy skreślić przecinek.

Druga kwestia też jest troszeczkę językowa. Troszeczkę zastanawiamy się, czy pkt 1a nie będzie budzić wątpliwości. Proszę zwrócić uwagę, że przepis ten dotyczy zarówno obecnych, jak i byłych funkcjonariuszy i pracowników, tymczasem na końcu jest zapis „przy czym taki funkcjonariusz lub pracownik”. Czy tutaj nie będzie jakichś wątpliwości, że ma to dotyczyć również byłych funkcjonariuszy lub pracowników? Literalnie czytając, nie do końca tutaj jest jasne, czy również chodzi o byłych pracowników lub funkcjonariuszy. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie ministrze.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Pan mecenas Zoń.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, pan dyrektor Zoń.

Dyrektor biura Centralnego Zarządu Służby Więziennej Michał Zoń:

Szanowni państwo, nie będzie wątpliwości. W początkowej części przepisu jest mowa o aktualnych funkcjonariuszach, o byłych funkcjonariuszach, o pracownikach Służby Więziennej, o pracownikach organów wymiaru sprawiedliwości. W końcowej części przepisu jest mowa o funkcjonariuszach i pracownikach, o tym, jak należy rozumieć wszystkich wyżej wymienionych. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Bardzo dziękuję.

Legislator Piotr Podczaski:

A przecinek?

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

A co do przecinka?

Dyrektor biura Centralnego Zarządu Służby Więziennej Michał Zoń:

Zgoda. Przepraszam, znowu zapomniałem. Zgoda.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze. Dziękuję bardzo. A zatem zmiana nr 76 została rozpatrzona.

Zmiana nr 77. Proszę bardzo, panie mecenasie.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeżeli chodzi o zmianę nr 77 lit. a, mamy dwa przecinki do skreślenia w pkt 9 po wyrazach „Służby Więziennej” i w pkt 12 po wyrazach „celi mieszkalnej”.

Mamy jeszcze pewną wątpliwość, jeżeli chodzi o lit. b i odesłanie do § 3. Rozumiem, że tutaj chodzi o § 3 w art. 212b, a jeżeli tak, to chyba będzie to odesłanie kaskadowe, ponieważ art. 212b w § 3 odsyła do kolejnych przepisów. W związku z tym, czy nie można od razu odesłać do tych przepisów? I to jest wszystko do tej zmiany.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. Proszę, panie ministrze.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Na przecinki zgoda. Odesłanie według obecnej wersji jest intencjonalnie.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze. Bardzo dziękuję. A zatem zmiana nr 76 została rozpatrzona.

Zmiana nr 77. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 78. Proszę bardzo, panie mecenasie.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeżeli chodzi o zmianę nr 78 lit. b, mamy pewnego rodzaju wątpliwości. Poprawcie mnie państwo, ale są to przepisy dotyczące tymczasowego aresztowania. Chyba tak?

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Tak, tak.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeżeli chodzi o lit. a § 1, to tam wyraźnie jest mowa, na jakich zasadach dokonuje się badań, natomiast później w § 3 nagle pojawia nam się art. 115 i dodawany § 5c. Czy jasne jest, że art. 115 w ogóle będzie stosowany do tymczasowego aresztowania, chyba że państwo uznajecie, że będzie to jasno wynikało na podstawie art. 209? Mamy tutaj pewnego rodzaju wątpliwość, dlatego że teoretycznie stosowanie art. 83 też może wynikać na podstawie art. 209, a jednak wyraźnie to wpisujemy.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, panie ministrze.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Przepis ten został tak napisany z myślą o art. 209, a więc nie mamy wątpliwości co do tego, że będzie tutaj stosowany w ten sposób.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. A zatem zmiana nr 78 została rozpatrzona.

Zmiana nr 79. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 80. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 81. Proszę bardzo.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeżeli chodzi o zmianę nr 81, pierwsza kwestia to kwestia techniczna. Proponujemy połączyć lit. a i b, dlatego że są po sobie następujące paragrafy. Proponujemy zrobić to bez liter w jednej zmianie, która brzmiałaby, że w art. 217 § 1a i § 2 otrzymują brzmienie.

Duga kwestia. Proszę o przedstawienie ratio legis, dlaczego z tego przepisu wyrzucono pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. W obecnej wersji przepisu jest jeszcze pełnomocnik, nie obrońca, będący adwokatem lub radcą prawnym, a tutaj wydaje się, że wyleciał.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie ministrze bądź panie dyrektorze.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Co do kwestii technicznej połączenia lit. a i b, oczywiście zgoda. Natomiast co do pełnomocnika, bardzo proszę panią sędzię.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, pani sędzio.

Główny specjalista w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji MS, sędzia Arleta Puzder:

Dziękuję bardzo. Arleta Puzder. Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji.

Proszę państwo, jeżeli chodzi o usunięcie z przepisu pełnomocnika, wynika to po prostu z faktu, że chodzi o korespondencję tymczasowo aresztowanego z obrońcą ustanowionym lub wyznaczonym w sprawie, w której zastosowano tymczasowe aresztowanie. Sprawa, w której stosuje się tymczasowy areszt, jest to sprawa karna. Tam oskarżony, skazany nie może mieć pełnomocnika.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. A zatem zmiana nr 80 została rozpatrzona.

Zmiana nr 81. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 82.

Poseł Bartłomiej Dorywalski (PiS):

Panie przewodniczący.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo.

Poseł Bartłomiej Dorywalski (PiS):

Chciałbym złożyć poprawkę, zgłosić poprawkę. W art. 1 pkt 82 lit. b otrzymuje brzmienie: „po § 1 dodaje się § 1a–1c w brzmieniu: »§ 1a. Tymczasowo aresztowany może korzystać co najmniej raz w tygodniu w terminach ustalonych w porządku wewnętrznym obowiązującym w areszcie śledczym z samoinkasującego aparatu telefonicznego do kontaktu z obrońcą, pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym oraz przedstawicielem niebędącym adwokatem ani radcą prawnym, który został zaaprobowany przez Przewodniczącego Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do reprezentowania tymczasowo aresztowanego przed tym Trybunałem, z zastrzeżeniem § 2 i 3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli wyznaczone terminy czynności procesowych wskazują na konieczność niezwłocznego skorzystania z samoinkasującego aparatu telefonicznego, dyrektor aresztu śledczego udziela zgody na kontakt poza terminami ustalonymi w porządku wewnętrznym obowiązującym w areszcie śledczym.

§ 1b. Warunkiem skorzystania przez tymczasowo aresztowanego z samoinkasującego aparatu telefonicznego do kontaktu z osobą, o której mowa w § la, jest uprzednie poinformowanie na piśmie dyrektora aresztu śledczego przez osobę, o której mowa w § 1a, o numerze telefonu tej osoby, pod którym można nawiązać z nią kontakt, lub wskazanie tego numeru telefonu w zarządzeniu, o którym mowa w § 2 lub 3.

§ 1c. Tymczasowo aresztowany w szczególnie uzasadnionych wypadkach, zwłaszcza gdy bezpośredni kontakt jest niemożliwy lub szczególnie utrudniony, lub gdy wynika to z nagłej sytuacji życiowej, może korzystać w terminach ustalonych w porządku wewnętrznym obowiązującym w areszcie śledczym z samoinkasującego aparatu telefonicznego do kontaktu z inną osobą niż wymieniona w § 1a. Przeprowadzenie rozmowy wymaga każdorazowej zgody organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, wydanej w formie zarządzenia, o którym mowa w § 2 lub 3, chyba że organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, zarządzi inaczej; w takim wypadku zarządzenie obowiązuje do chwili zmiany organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje; organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, wydaje zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na korzystanie przez tymczasowo aresztowanego z aparatu telefonicznego albo o jej cofnięciu, jeżeli nie zachodzi szczególnie uzasadniony wypadek, o którym mowa w zdaniu pierwszym albo w wypadku, o którym mowa w § 2.«”. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ewentualnie Biuro Legislacyjne chciałoby się odnieść? Albo ministerstwo? Proszę bardzo, Biuro Legislacyjne.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeżeli chodzi o samą poprawkę, to tylko mamy prośbę, żeby została skorygowana o dwa przecinki w § 1a, mianowicie proponujemy pomiędzy przecinki wziąć wyrazy „w terminach ustalonych w porządku wewnętrznym obowiązującym w areszcie śledczym” jako zdanie wtrącone. To samo proponujemy zrobić w § 1c. Zdanie „w terminach ustalonych w porządku wewnętrznym obowiązującym w areszcie śledczym” proponujemy wziąć w przecinki.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. Proszę w pierwszej części odnieść się do poprawki zgłoszonej przez pana przewodniczącego, a później do uwag Biura Legislacyjnego. Dziękuję.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Rząd poprawkę opiniuje pozytywnie, przecinki tym bardziej.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. A zatem przechodzimy do głosowania nad poprawką zgłoszoną przez pana posła Dorywalskiego.

Kto jest za? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Czy są jakieś problemy techniczne, panie pośle? Dobrze. A zatem zamykam głosowanie. Proszę o wyświetlenie wyników.

Głosowało 6 posłów. Wszyscy głosowali za.

A zatem poprawkę mamy pozytywnie zaopiniowaną. Tym samym zmiana nr 82 została...

Legislator Piotr Podczaski:

Nie, nie, panie przewodniczący.

Legislator Tomasz Czech:

Mamy jeszcze uwagi do innych przepisów.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze. To proszę w tej sytuacji zgłosić kolejne uwagi do zmiany nr 82.

Legislator Tomasz Czech:

Dobrze. Jeżeli chodzi o pierwszą uwagę do zmiany nr 82, w tej chwili jest tutaj przesądzenie, że skazany będzie mógł korzystać tylko z samoinkasującego aparatu telefonicznego. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w kilku przepisach Kodeksu karnego wykonawczego, niezmienianych w ramach nowelizacji, jak i w samej nowelizacji odwołujemy się ogólnie do aparatu telefonicznego. Prośba ewentualnie o przejrzenie przed drugim czytaniem, czy nie należałoby tego ujednolicić, żeby za każdym razem był to samoinkasujący aparat telefoniczny, a nie powoływać się ogólnie na aparat telefoniczny. Jest to niby typowa poprawka legislacyjna, aczkolwiek obejmuje również przepisy, których nie zmieniamy w ramach nowelizacji.

Druga rzecz to może nadmiarowa wątpliwość. Nie przejrzałem jeszcze poprawki, czy np. w § 1c... W ostatniej części jest mowa, że w wypadku, o którym mowa w § 2, organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, wydaje zarządzenie o cofnięciu zgody na korzystanie z aparatu telefonicznego. Podobna sytuacja jest w nowym § 3a, kiedy odsyłamy do § 2. Czy to będzie jasne? Jak rozumiem, chodzi o sytuację wyjątku z § 2, kiedy zachodzi uzasadniona obawa, że zostanie to wykorzystane w celu bezprawnego utrudniania postępowania karnego lub do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa. Nie chodzi o sytuację, kiedy organ wydaje zgodę na korzystanie z aparatu telefonicznego, tylko chodzi o wyjątek. Czy w przypadku ogólnego odesłania do § 2 nie będzie wątpliwości, że chodzi właśnie o drugi element z § 2? Jest to uwaga do § 1c i do § 3a. O aparacie telefonicznym już mówiłem.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z § 5, to dlaczego norma z art. 105b § 4 i 5 jest powielona, skoro wydaje się, że art. 105 b § 4 i 5 również będą stosowane z art. 209. Jeżeli chodzi o uprawnienia z § 5, czy właściwe jest tutaj odesłanie do § 1? Czy z § 1 wynika jakieś uprawnienie? Czy chodzi tutaj o uprawnienie związane ze skorzystaniem z samoinkasującego aparatu telefonicznego? To wszystko, dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. Proszę o stanowisko.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Bardzo proszę, pan dyrektor Kierzynka.

Dyrektor departamentu MS Rafał Kierzynka:

Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Oczywiście jest zgoda.

Dyrektor departamentu MS Rafał Kierzynka:

Może zacznę od końca. Jeżeli chodzi o odesłanie, które znajduje się w końcowej części poprawki do § 2, naszym zdaniem jest ono czytelne. Tutaj nie potrzebujemy bardziej dokładnych regulacji w § 1.

Co do kwestii samoinkasującego aparatu telefonicznego, rzeczywiście należałoby przyjrzeć Kodeks karny wykonawczy pod tym kątem. To prawda, chociaż z drugiej strony, jeżeli jest tutaj wprost określone, że musi być samoinkasujący, to każde użycie określenia „aparat telefoniczny” przechodzi niejako przez ten przepis. Jasne jest, że chodzi nam o samoinkasujący aparat, chociaż dla czystości formy może byłoby lepiej wszędzie dodać to słowo.

Natomiast jeżeli chodzi o przepis § 5, potrzeba takiej regulacji wynika z faktu, że regulujemy tam szczególną sytuację, w związku z tym to nie jest dokładne powtórzenie, tylko po prostu potrzeba całościowego uregulowania sytuacji, kontekstu.

W § 1 mamy uprawnienie. Co prawda może gramatycznie jest nieco ukryte, dlatego że jest mowa o tym, że tymczasowo aresztowany nie może korzystać z innych aparatów niż samoinkasujące, a to znaczy, że może korzystać z samoinkasującego. A więc jest to uprawnienie do korzystania z takiego aparatu. Dziękuję uprzejmie.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję panu ministrowi za delegowanie pana dyrektora do wypowiedzi, a panu dyrektorowi za szerokie stanowisko. Proszę bardzo, pan Tomasz Bukowski. Proszę bardzo.

Ekspert Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej Tomasz Bukowski:

Dziękuję bardzo. Korzystając z obecności pana ministra oczywiście podtrzymuję swoje wcześniejsze uwagi. Chciałbym się też odnieść do wcześniejszej wypowiedzi przedstawiciela ministra, który stwierdził, że powierzenie świadczenia usług telekomunikacyjnych przywięziennemu zakładowi pracy może nastąpić lub nie, że przy systemach telekomunikacyjnych będą kręcić się więźniowie lub nie. Moim zdaniem, nie przesądza to wszystkich wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa. Na podstawie wcześniejszych wypowiedzi związanych z innymi kwestiami dotyczącymi usług telekomunikacyjnych, niestety, muszę stwierdzić, że ministerstwo nie rozumie specyfiki telekomunikacyjnej, zwłaszcza że chce wejść w specyfikę telekomunikacyjną na poziomie współpracy międzyoperatorskiej hurtowej.

To nie jest tak, że więzień podniesie słuchawkę aparatu samoinkasującego i już połączy się z wybranym przez siebie numerem. Najpierw trzeba mieć fizyczne połączenie sieci z innymi operatorami, trzeba mieć umowy współpracy operatorskiej z innymi operatorami, trzeba spełnić bardzo dużą liczbę wymogów w zakresie bezpieczeństwa, które przedsiębiorcy telekomunikacyjni wykonują. Zresztą są certyfikowani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która pilnuje, żeby przy systemach telekomunikacyjnych nie kręcił się nikt podejrzany, o więźniach już w ogóle nawet nie wspomnę.

Dodatkowo tak jak mówiłem, wiem, że ministerstwo nie ma świadomości co do prac Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie ustawy o zwalczaniu nadużyć telekomunikacyjnych. Wprowadzane są tam przepisy, które będą nakazywały przedsiębiorcom telekomunikacyjnym odcinanie usług telekomunikacyjnych niezabezpieczonych lub podejrzewanych, że są źródłem nadużyć telekomunikacyjnych. Jeżeli chodzi o uprawnienie skazanego, to jeżeli będzie korzystał z przedsiębiorstwa, które nie jest wyspecjalizowane, nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, nie tylko bezpieczeństwa na zasadzie, że ktoś go podsłuchuje, rejestruje, ale również bezpieczeństwa związanego ze wszystkim regulacjami w zakresie zwalczania nadużyć, identyfikacji, lokalizacji, połączenie będzie zrywane na punktach styku. Będą mieli państwo głuchy telefon. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan mecenas.

Pełnomocnik Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej Jan Jeliński:

Dziękuję bardzo. Również chciałbym podtrzymać uwagi zgłoszone do pkt 46, ale przy okazji ze względu na to, że teraz omawiany punkt dotyczy tymczasowo aresztowanych, jeszcze chciałbym dodać, że w uzasadnieniu ustawy, jak również dzisiaj w słownym uzasadnieniu w Sejmie na posiedzeniu plenarnym było podkreślane, że przepisy te mają wykonywać wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku właśnie dzięki należytemu umożliwieniu tymczasowo aresztowanym korzystania z telefonów.

Szanowni państwu, powierzenie tego przywięziennemu zakładowi pracy, w ocenie Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, będzie miało skutek odwrotny, to znaczy uniemożliwi im skuteczne korzystanie z aparatów samoinkasujących, a skutki tego możecie sobie państwo wyobrazić. Tylko wspomnę o zapewne masowych roszczeniach odszkodowawczych wobec Skarbu Państwa ze strony osadzonych i tymczasowo aresztowanych, którzy nie będą mogli realizować prawa, które mają zagwarantowane w Kodeksie karnym wykonawczym. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z ministerstwa chciałby się odnieść? Bardzo dziękuję. A zatem zmiana nr 82 została rozpatrzona.

Przechodzimy do zmiany nr 83. Zmiana nr 83 została rozpatrzona.

Zmiana nr 84. Została rozpatrzona.

Zmiana nr 85. Została rozpatrzona.

Zmiana nr 86. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 87. Proszę bardzo.

Legislator Tomasz Czech:

Panie przewodniczący, jedna rzecz. Jeżeli chodzi o aparat telefoniczny, już mówiliśmy. Jest prośba o przejrzenie przed drugim czytaniem.

Druga sprawa. Zastanawiamy się w tej chwili, jeżeli chodzi o kwestię wyjątku. Proszę zwrócić uwagę, iż przepis jest sformułowany w ten sposób, że tymczasowo aresztowany, wobec którego wykonywana jest kara pozbawienia wolności w innej sprawie, korzysta z uprawnień takich jak skazany, z wyjątkiem widzeń i korespondencji. Czy wyjątki te dotyczą przepisów, które są związane z widzeniami, korespondencją skazanego czy tymczasowo aresztowanego? Proszę zwrócić uwagę, że w przepisie tym poprawiono między innymi część dotyczącą np. stwarzania zagrożenia społecznego albo poważnego zagrożenia bezpieczeństwa aresztu śledczego, wcześniej było tutaj chyba zakładu karnego. Wydaje się, że jest to słuszna poprawka. Również jest tutaj mowa o organie dysponującym, o zakwalifikowaniu tymczasowo aresztowanego, ale dalej jest mowa o pozostaniu na leczeniu w zakładzie karnym po zwolnieniu. A więc już nie odnosimy się do aresztów śledczych, tylko mówimy o kwestiach związanych ze skazanymi. Czy tutaj nie ma jakiegoś problemu z tego punktu widzenia, że raz mówimy o tymczasowo aresztowanym i areszcie śledczym, a raz mówimy o zakładzie karnym? Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Bardzo dziękuję panu mecenasowi. Czy ewentualnie można się spodziewać jakiejś odpowiedzi ze strony ministerstwa?

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Pan dyrektor Zoń, jeżeli można prosić.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Oczywiście. Proszę bardzo, panie dyrektorze.

Dyrektor biura Centralnego Zarządu Służby Więziennej Michał Zoń:

Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o pozostanie na leczeniu w zakładzie karnym, zwróćcie państwo uwagę na fakt chociażby lokowania podmiotów leczniczych. Funkcjonują one przy zakładach karnych. Jeżeli ktoś będzie miał zdjęty status tymczasowo aresztowanego i jeżeli będzie opuszczał, jeżeli miałby opuścić jednostkę po odbyciu kary, a stan zdrowia uniemożliwia mu to, to prawo karne wykonawcze daje możliwość doleczenia się w warunkach izolacji więziennej już po odbyciu kary.

Jeżeli chodzi o terminologię, z wyjątkiem aparatów telefonicznych, o czym mówił pan dyrektor Rafał Kierzynka, że się nad tym zastanowimy, w pozostałym zakresie przepis wydaje się zredagowany prawidłowo. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. A zatem zmiana nr 87 została rozpatrzona.

Zmiana nr 88. Proszę bardzo, panie mecenasie.

Legislator Piotr Podczaski:

Chcielibyśmy poznać ratio legis przepisu. Zastanawiamy się, czy norma ta de facto nie wynika z obecnego brzmienia art. 11 § 2, czy to nie jest trochę naddatek, że jeszcze raz formułujemy tę normę. Z drugiej strony, jeżeli norma ta jest potrzebna, to dlaczego tylko w tym jednym przypadku wpisujemy, że dodatkowe dokumenty są potrzebne.

Trzecia rzecz, chociaż to wydaje się jasne, biorąc pod uwagę brzmienie art. 242 § 4. Rozumiem, że chodzi tutaj o sąd, który wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Jest tam odniesienie do sądu powszechnego.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, panie dyrektorze.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Ewentualnie pan dyrektor Zoń.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, panie dyrektorze.

Dyrektor biura Centralnego Zarządu Służby Więziennej Michał Zoń:

Przepraszam państwa bardzo, ale moja myśl trochę się zabłąkała. Może pani sędzia Puzder. Przepraszam, panie ministrze.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, pani sędzio.

Główny specjalista w departamencie MS, sędzia Arleta Puzder:

Jest to odniesienie do sądu, który wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, natomiast art. 223 § 6 dotyczy tak naprawdę skazanych, którzy są przetransportowani na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prawomocnie skazani przez sąd państwa obcego. W związku z tym tutaj jest troszeczkę inna sytuacja. Tutaj chodzi o to, że tylko sąd dysponuje dokumentami.

Legislator Piotr Podczaski:

Czyli sąd państwa obcego?

Główny specjalista w departamencie MS, sędzia Arleta Puzder:

Sąd, który wydał postanowienie, jednocześnie dysponuje dokumentami dotyczącymi osoby, którą tymczasowo aresztował. Wraz z postanowieniem musi przesłać te dokumenty.

Legislator Piotr Podczaski:

A więc sąd, który wydał postanowienie, sąd państwa obcego, tak?

Główny specjalista w departamencie MS, sędzia Arleta Puzder:

Nie.

Legislator Tomasz Czech:

Rozumiem, że polski sąd powszechny będzie posiadał te informacje.

Główny specjalista w departamencie MS, sędzia Arleta Puzder:

Proszę państwa, dotyczy to tymczasowego aresztowania wobec skazanego znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawomocnie skazanego przez sąd państwa obcego na karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu – jest to kara pozbawienia wolności przejęta do wykonania – bądź obywatela polskiego lub osoby mającej miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wobec których prawomocnie orzeczono środek polegający na pozbawieniu wolności do czasu określenia przez właściwy sąd kwalifikacji prawnej czynu. Osoba przyjeżdża do Polski, polski sąd musi określić kwalifikację prawną jej czynu. Dopiero wtedy kara wprowadzona jest do wykonania. Wcześniej stosowane jest tymczasowe aresztowanie. Sąd otrzymuje też dokumentację, dane dotyczące osoby. Dlatego wraz z postanowieniem o areszcie musi doręczyć również dokumenty dotyczące osoby.

Legislator Piotr Podczaski:

Czy to już obecnie nie wynika z samego brzmienia art. 11 § 2? De facto sąd, który stosuje tymczasowe aresztowanie, musi dostarczyć wszystkie dokumenty.

Główny specjalista w departamencie MS, sędzia Arleta Puzder:

Art. 11 § 2 dotyczy tak naprawdę sytuacji po wydaniu wyroku skazującego, nie po zastosowaniu tymczasowego aresztowania.

Legislator Piotr Podczaski:

Zwracamy uwagę, że rzeczywiście art. 209 stosujemy do tymczasowego aresztowania.

Główny specjalista w departamencie MS, sędzia Arleta Puzder:

Po wydaniu postanowienia.

Legislator Piotr Podczaski:

Dobrze, nie.

Główny specjalista w departamencie MS, sędzia Arleta Puzder:

Po wydaniu postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania co do zasady nie doręcza się żadnej innej dokumentacji. Przesyłamy tylko dokumentację wykonawczą do postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.

Legislator Piotr Podczaski:

Dobrze, wycofujemy.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję za wyjaśnienia. A zatem zmiana nr 87 została rozpatrzona.

Zmiana nr 88. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 89. Dziękuję, została rozpatrzona.

Zmiana nr 90. Proszę bardzo.

Poseł Bartłomiej Dorywalski (PiS):

Panie przewodniczący, szanowni państwo, pragnę złożyć poprawkę. W art. 1 pkt 90 w rozdziale XVb, po pierwsze, w art. 223f § 12 nadaje się brzmienie: „Protokół sporządza się z przebiegu:

1) kontroli miejsca pracy skazanych lub tymczasowo aresztowanych poza terenem zakładu karnego lub aresztu śledczego;

2) kontroli generalnej;

3) kontroli osobistej lub innej kontroli, o której mowa w § 1, w wypadku, gdy w trakcie kontroli ujawniono przedmiot niedozwolony lub substancję psychoaktywną;

4) w pozostałych wypadkach, jeżeli osoba kontrolująca uzna to za potrzebne.”.

Po drugie, w art. 223 h § 11 nadaje się brzmienie: „Funkcjonariusz Służby Więziennej, po poinformowaniu osoby kontrolowanej o rozpoczęciu kontroli osobistej, podaje jej podstawę faktyczną i prawną przeprowadzenia kontroli oraz poucza osobę kontrolowaną o prawie, terminie i sposobie złożenia skargi.”. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie mecenasie.

Legislator Tomasz Czech:

Do samej poprawki nie mamy w tej chwili uwag, ale jest prośba, żeby ewentualnie w ramach tego punktu rozpatrywać poszczególne artykuły. W ten sposób będzie nam łatwiej zgłaszać między innymi uwagi. Chociaż nie mamy ich dużo, aczkolwiek prosimy o procedowanie w ten sposób. Nie wiem, czy pan przewodniczący chciałby najpierw rozpatrzyć poprawkę, a później nasze uwagi.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Tak.

Legislator Tomasz Czech:

Dobrze.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Tak będzie najbardziej optymalnie. Oczywiście dziękuję za podsunięcie rozwiązania racjonalizatorskiego. I tak sam miałem je zastosować. Dobrze. W tej sytuacji głosujemy poprawkę zgłoszoną przez pana posła.

Kto jest za? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 6 posłów. Wszyscy głosowali za.

Dziękuję bardzo. Poprawka uzyskała pozytywną opinię Komisji.

A zatem przechodzimy do szczegółowego rozpatrzenia zmiany nr 90. Art. 223f § 1.

Legislator Tomasz Czech:

Najpierw jeżeli chodzi o tytuł rozdziału, zastanawiamy się, czy nie powinien być uzupełniony o tymczasowo aresztowanych, ponieważ rozdział dotyczy również kontroli związanej właśnie z tymczasowo aresztowanymi. Czy nie powinno się tutaj dodać „kontrola skazanych, tymczasowo aresztowanych, miejsc i przedmiotów”? Jest to uwaga do samego tytułu. Może później do artykułów.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze, zacznijmy od tytułu. Proszę bardzo.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Rząd opiniuje pozytywnie propozycję Biura Legislacyjnego...

Legislator Piotr Podczaski:

Dobrze, uzupełnimy tytuł.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

... gdyby któryś z państwa posłów chciał ją przejąć.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Myślę, że na ten moment kwestia tytułu pozostaje otwarta. Art. 223f § 1.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeżeli chodzi o art. 223f, pierwsza rzecz to kwestia językowa. Czy nie powinno tu być „w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz zapobiegania”, nie „zapobieganiu”, tylko właśnie „w celu zapobiegania popełnieniu przestępstw”?

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Jest akceptacja? Jest.

Legislator Piotr Podczaski:

Dobrze. Poprawimy to. Druga rzecz to pytanie do strony rządowej. Wiemy, że równolegle są prowadzone prace nad ustawą o Służbie Więziennej. Wydaje nam się, że do pewnego stopnia przepisy dotyczące kontroli są zdublowane w tych dwóch ustawach. Ponieważ rozdział ten jest nowy, jeżeli chodzi o Kodeks karny wykonawczy, to chcielibyśmy poznać ratio legis, czemu tu jest rozwiązanie polegające na tym, że przepisy te do pewnego stopnia zdublowano.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, panie ministrze.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Pan dyrektor Zoń.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, panie dyrektorze.

Dyrektor biura Centralnego Zarządu Służby Więziennej Michał Zoń:

Dziękuję bardzo. Przepisy są analogiczne i bardzo dobrze, dlatego że spełniają standardy konstytucyjne po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Są natomiast w dwóch ustawach, ponieważ adresatami norm są dwa różne kręgi osób. W Kodeksie karnym wykonawczym kontrolujemy skazanych i tymczasowo aresztowanych, zaś na podstawie ustawy o Służbie Więziennej kontrolujemy osoby ubiegające się o wejście na teren jednostki penitencjarnej. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. § 2.

Legislator Piotr Podczaski:

Nie mamy uwag.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

§ 3. §4. § 5. § 6. § 7. § 8. § 9. § 10. § 11. § 12.

Legislator Piotr Podczaski:

Tutaj mamy uwagę.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

§ 13. Proszę bardzo.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeżeli chodzi o § 13 pkt 1, mamy wskazanie podstawy faktycznej i prawnej. Chcielibyśmy się dowiedzieć, jakiego rodzaju będzie to podstawa faktyczna. Prawną będą przepisy, ale jaka będzie podstawa faktyczna.

Druga rzecz. W pkt 3 proponujemy uzupełnienie przepisu. Proponujemy sformułowanie „numer legitymacji służbowej pracownika Służby Więziennej przeprowadzającego kontrolę lub obecnego podczas kontroli”, żeby trochę lepiej to brzmiało. To wszystko, jeżeli chodzi o § 13.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, panie ministrze.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Na przeprowadzającego kontrolę oczywiście zgoda. Natomiast co do wskazania podstawy faktycznej, podstawa faktyczna to zdarzenie, które powoduje, że tego rodzaju kontrola została podjęta.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. Przechodzimy do zmiany nr 14.

Legislator Piotr Podczaski:

Do § 14.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Tak.

Legislator Tomasz Czech:

Czy mogę?

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo.

Legislator Tomasz Czech:

Do § 14 mamy uwagę, przepraszam, dwie uwagi. Jedna jest to uwaga językowa. W § 14 w pkt 4 zamiast wyrazu „lub” pomiędzy wyrazami „wskazanie zakładu karnego” i „aresztu śledczego” proponujemy postawić przecinek. To jest jedna rzecz.

Druga rzecz dotyczy pkt 7. Zastanawiamy się, dlatego że jest tutaj mowa o podpisie funkcjonariusza Służby Więziennej kierującego kontrolą. Czy będzie to jasne, ponieważ z punktu widzenia art. 223m § 3 Kodeksu karnego wykonawczego w przypadku kontroli generalnej może nią kierować funkcjonariusz Służby Więziennej upoważniony przez dyrektora lub dyrektor. Jeżeli dyrektor będzie kierował kontrolą, czy będzie jasne, że również on w tym przypadku podpisze protokół kontroli generalnej? Jest to jedna sprawa.

Druga sprawa jest troszkę merytoryczna. Czy przeprowadzający kontrolę również nie powinien podpisać protokołu? Niemniej jest to już kwestia merytoryczna.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, panie ministrze.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Proszę bardzo. Pan dyrektor Zoń ma ochotę odpowiedzieć, jeżeli pan przewodniczący pozwoli.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Widzę, że pan minister dopinguje, daje asumpt do odpowiedzi. Proszę bardzo.

Dyrektor biura Centralnego Zarządu Służby Więziennej Michał Zoń:

Dziękuję uprzejmie. Z wielką atencją podchodzę do troski panów mecenasów co do kondycji psychofizycznej dyrektorów jednostek penitencjarnych. Pragnę państwa zapewnić, że jeżeli dyrektor zleci przeprowadzenie kontroli i wykona ją sam, to będzie wiedział, że powinien podpisać protokół, natomiast jeżeli będzie to osoba upoważniona do wykonania kontroli, to wtedy ona złoży podpis. Przepis nie budzi, w naszej ocenie, wątpliwości. Dziękuję bardzo.

Legislator Piotr Podczaski:

A przecinek?

Dyrektor biura Centralnego Zarządu Służby Więziennej Michał Zoń:

Na przecinek zgoda.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Bardzo dziękuję. A zatem § 14 został rozpatrzony. § 15.

Legislator Piotr Podczaski:

Można?

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo.

Legislator Piotr Podczaski:

Mamy uwagi językowe. Proponujemy skreślić dwa przecinki w § 15 w zdaniu wprowadzającym. Po wyrazach „protokół kontroli innej” należy skreślić przecinek, i dalej po wyrazach „niż określona w § 13 i 14” też skreślić przecinek.

W pkt 4, gdzie jest zapis „przeprowadzającego lub obecnego” proponujemy konsekwentnie zapisać „przeprowadzającego kontrolę”. Na to już się zgodziliśmy, więc chyba tutaj powinno być konsekwentnie.

W pkt 6 przed wyrazami „wskazanie ujawnionych przedmiotów” wydaje nam się, że powinien być myślnik, żeby był zapis „wyniki kontroli, a w wypadku ujawnienia przedmiotu niedozwolonego lub substancji psychoaktywnej – wskazanie ujawnionych przedmiotów”.

Mamy jeszcze pytanie do pkt 7. Nie do końca wiemy, dlatego że jest tutaj informacja o pouczeniu osoby kontrolowanej o jej prawach, natomiast czy gdzieś mamy przepis materialny stanowiący w ogóle o obowiązku pouczenia takiej osoby. Nie do końca to odnaleźliśmy. Zastanawiamy się, biorąc pod uwagę, że § 15 jest tak sformułowany, że dotyczy wszystkich innych poza kontrolą generalną i kontrolą miejsca pracy skazanych. Wiemy, że jest przy kontroli osobistej, ale czy jest także przy innych, nie do końca to odnaleźliśmy.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, ministerstwo.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Co do trzech kwestii językowych, przecinkowych – zgoda.

Natomiast co do pytania o prawa, przepis materialny to art. 223f. W § 11 są obowiązki. Funkcjonariusz informuje o podstawach i możliwości złożenia skargi. Jest to ten przepis materialny, który realizuje funkcjonariusz.

Legislator Piotr Podczaski:

Można prosić jeszcze raz o powtórzenie?

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę o powtórzenie.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Art. 223h § 11.

Legislator Piotr Podczaski:

Aha, art. 223h.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję. A zatem § 15 został rozpatrzony.

Przechodzimy do § 16. Dziękuję, został rozpatrzony. § 17.

Legislator Piotr Podczaski:

Panie przewodniczący, przepraszam bardzo, tylko jedna uwaga, dlatego że wydaje się nam, że art. 223h dotyczy tylko kontroli osobistej. Tak jak powiedziałem, mamy przepis do kontroli osobistej, natomiast co do innych rodzajów kontroli... Paragraf, o którym mówiliśmy, dotyczy szerzej, nie tylko kontroli osobistej. Tam jest obowiązek informacji o pouczeniu, a więc wynika z tego, że trzeba pouczyć nie tylko w przypadku kontroli osobistej. § 15 jest sformułowany: „protokół kontroli innej niż określona w § 13 i 14”. Między innymi jest to kontrola osobista, ale też wszystkie pozostałe. Może jest to do przemyślenia przed drugim czytaniem.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Szanowni państwo, wydaje mi się, że możecie państwo kontynuować tę dyskusję w kuluarach. Rzeczywiście wydają się to być ważne rzeczy, ale kontekście całokształtu wydaje się, że dzisiaj na tym etapie nie dojdziemy do jednoznacznych i kategorycznych rozstrzygnięć. Dlatego proszę, żeby to ewentualnie jeszcze przedyskutować. Dobrze?

Legislator Piotr Podczaski:

Dobrze.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Na ten moment uznajemy, że...

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Może pan przewodniczący tak uzna, ponieważ my nie mamy wątpliwości. Możemy zaznaczyć brak wątpliwości.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Jeżeli tak, to dziękuję za ten akcent i dodatkową emfazę. Dobrze. A zatem przeszliśmy do § 17. Nie widzę uwag. Został rozpatrzony. Artykuł...

Legislator Piotr Podczaski:

Nie, nie, panie przewodniczący, był § 15. Teraz § 16.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Ale już w nim byliśmy. Już przeszedłem w międzyczasie, jak państwo chyba szukaliście, wertowaliście w dokumentach, ale rozumiem, że państwo macie na pewno wielką, gorącą wolę się do niego ustosunkować.

Legislator Tomasz Czech:

Mamy tylko drobne poprawki językowe. Nie będziemy tutaj długo dyskutować. Jeżeli można, to w tym... Można, panie przewodniczący, przepraszam?

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę. Tak, tak, oczywiście.

Legislator Tomasz Czech:

W tym miejscu, gdzie jest mowa, że przepisu nie stosuje się do przedmiotów, których posiadanie jest niezgodne z prawem, proponujemy postawić przecinek po wyrazach „niezgodne z prawem lub” i dodać wyraz „przedmiotów” przed wyrazami „mogących stanowić dowód czynu zabronionego”.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Zgoda.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. A zatem § 16 został rozpatrzony.

§ 17 został rozpatrzony.

Art. 223g § 1 został rozpatrzony.

§ 2 został rozpatrzony.

§ 3 został rozpatrzony. § 4.

Legislator Piotr Podczaski:

Przepraszam bardzo, w § 3 przecinek. Po wyrazach „w wypadku, gdy kontrola pobieżna musi być przeprowadzona bezzwłocznie” proponujemy skreślić przecinek.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze. Jest zgoda?

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Tak, zgoda.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję. § 3 został rozpatrzony.

§ 4 został rozpatrzony.

§ 5. Proszę bardzo.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeżeli chodzi o § 5, mamy pewnego rodzaju wątpliwość. Zapis jest trochę niejednoznaczny. Czy nie lepiej by było, żeby przepis po prostu brzmiał: „w wypadku ujawnienia podczas kontroli pobieżnej przedmiotu niedozwolonego lub substancji psychoaktywnej przeprowadza się kontrolę osobistą”? Nagle z przepisu wynika, że jedna kontrola nam się przekształca w drugą, chyba że o to chodziło, że jedna kontrola przekształca się w drugą. De facto chyba chodzi o to, że jeżeli coś znajdziemy, to trzeba taką osobę dokładnie przeszukać. Zastanawiamy się nad tym.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Intencja jest dokładnie taka, jeżeli pan przewodniczący pozwoli...

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, panie ministrze.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

... jak pan mecenas wskazał. A więc jeżeli treść, którą pan przedkłada... Nam też pana propozycja wydaje się być lepsza, a intencje mamy wspólne.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeżeli założymy, że nie ma tutaj żadnej zmiany merytorycznej, to dokonamy takiej...

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Nie ma zmiany merytorycznej w tym zakresie.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję. A zatem § 5 został rozpatrzony.

Art. 223h § 1 został rozpatrzony. § 2, proszę.

Legislator Tomasz Czech:

Tylko przecinek. Po wyrazach „Służby Więziennej tej samej płci co osoba kontrolowana” proponujemy skreślić przecinek.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Jest zgoda.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Bardzo dziękuję. § 2 został rozpatrzony. § 3 został...

Legislator Piotr Podczaski:

Mamy uwagę, przepraszam bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeżeli chodzi o § 3, proponujemy dodać przecinek na końcu przed wyrazami „może ją przeprowadzić osoba innej płci”. To jest jedna rzecz.

Druga rzecz. Zastanawiamy się, dlatego że przepis jest sformułowany w taki sposób, że kontrola osobista musi być prowadzona bezzwłocznie w trakcie realizacji zadań poza terenem zakładu karnego lub aresztu śledczego ze względu na okoliczności mogące stanowić zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego; czy te wszystkie elementy muszą zajść wspólnie czy wystarczy jeden.

Główny specjalista w departamencie MS, sędzia Arleta Puzder:

Wszystkie wspólnie.

Legislator Piotr Podczaski:

Wszystkie wspólnie. Dobrze. A przecinek?

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Przecinek ok.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze. Dziękuję § 3 został rozpatrzony. § 4.

Legislator Tomasz Czech:

W § 4 też przecinek. Na samym końcu po wyrazach „dla osoby wykonującej zawód medyczny” proponujemy skreślić przecinek. Dalej „w kontroli osobistej uczestniczy”.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Jest akceptacja?

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Tak.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. § 4 został rozpatrzony. § 5.

Legislator Tomasz Czech:

Też uwaga językowa. Czy nie należałoby doprecyzować „w pierwszej kolejności sprawdza się część odzieży, a przed sprawdzeniem pozostałej części odzieży”, żeby nie było wątpliwości, że chodzi o odzież?

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę o stanowisko. Jest akceptacja?

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Tak, zgoda.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze. Dziękuję. A zatem § 5 został rozpatrzony.

§ 6 został rozpatrzony.

§ 7. Proszę bardzo, panie mecenasie.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeżeli chodzi o § 7, proponujemy skreślić dwa przecinki. Jest tutaj zdanie „w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli osobistej”. Przed i za tym zdaniem są przecinki. Proponujemy je skreślić.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Nie widzę negacji, a zatem rozumiem, że jest zgoda.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Tak, panie przewodniczący.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

§ 7 został rozpatrzony. § 8.

Legislator Piotr Podczaski:

Też przecinek. Po wyrazach „składa skargę na piśmie” proponujemy skreślić przecinek.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Zgoda.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję. § 8 został rozpatrzony.

§ 9 został rozpatrzony.

§ 10 został rozpatrzony. § 11.

Legislator Piotr Podczaski:

Też dwa przecinki do skreślenia. Są tutaj wyrazy „po poinformowaniu osoby kontrolowanej o rozpoczęciu kontroli osobistej”. Przed i po tym wtrąceniu, chociaż naszym zdaniem to nie jest wtrącenie, proponujemy skreślić przecinki.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Zgoda.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję. § 11 został rozpatrzony.

Art. 223i, chociaż myślę, że już możemy przejść artykułami. A więc art. 223i został rozpatrzony.

Art. 223j został rozpatrzony.

Art. 223k został rozpatrzony.

Art. 223l został rozpatrzony.

Art. 223m został rozpatrzony.

Art. 223n został rozpatrzony.

A więc zmiana nr 90 została rozpatrzona.

Przechodzimy do zmiany nr 91. Została rozpatrzona.

Zmiana nr 92. Proszę bardzo.

Legislator Tomasz Czech:

Jeżeli chodzi o zmianę nr 92, po pierwsze, mamy kwestię związaną z korespondencją urzędową. Wiem, że częściowo została udzielona zgoda, żeby definicję rozszerzyć na wszystkie kwestie związane z korespondencją urzędową, przy czym tutaj troszeczkę jest problem z tym, że Kodeks karny wykonawczy posługuje się w słowniczku różnymi sformułowaniami. Dlatego proponujemy, żeby jedynie na ten moment to poprawić. W cudzysłowie powinien być zapis „korespondencja urzędowa”, a nie „korespondencji urzędowej” i dalej, że należy rozumieć korespondencję z organami i przedstawicielem, a przepis, który będzie wskazywał w całości na to, że chodzi o korespondencję urzędową używaną w całym kodeksie sformułować już w czasie drugie czytania. Proponujemy sformułować taką poprawkę, żeby to było zgodne z tym, co jest obecnie w Kodeksie karnym wykonawczym w odniesieniu do podobnych pojęć. Jeżeli można poprosić...

Legislator Piotr Podczaski:

Chyba że na ten moment państwo to zostawicie, a przed drugim czytaniem państwo zastanowicie się jeszcze, jak to zrobić ze słowniczkiem.

Legislator Tomasz Czech:

Możemy w ogóle zostawić i nic nie poprawiać w tej chwili w § 8a, a dopiero potem sformułować dokładny przepis. Możemy współpracować z państwem i jeżeli chodzi o § 8a, zaproponować coś w drugim czytaniu.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Czy jest tutaj wola kooperacji ze strony ministerstwa?

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Jeżeli możemy, to zmieńmy teraz wyrazy „korespondencji urzędowej” na „korespondencja urzędowa”. A resztę przeanalizujemy jeszcze do drugiego czytania.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze. Dziękuję bardzo. A zatem zmiana nr 92...

Legislator Tomasz Czech:

Mamy jeszcze inne uwagi. Chcieliśmy zgłaszać po kolei.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo.

Legislator Tomasz Czech:

Druga rzecz, jeżeli chodzi, przepraszam, że tak to nazwę, o nieszczęsne pozbawienie wolności, które wynikło z pewnego błędu językowego w jednej z nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego. Chodzi o § 1a. Proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z tym, co jest oczywiście w innych przepisach Kodeksu karnego wykonawczego, jest chyba błąd językowy. Chodzi o sformułowanie „wobec której zastosowano środek przymusu skutkujący pozbawienie wolności”. Niby jest to oczywiste, że jest tu błąd językowy, aczkolwiek należałoby chyba to przemyśleć i ewentualnie w którejś z nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego wyprostować błąd w tymże kodeksie. We wszystkich przepisach błąd ten się powiela. Jest to jedna rzecz.

Druga rzecz. Jeżeli chodzi o lit. b, wydaje nam się, że jeżeli chodzi o minimalne wynagrodzenie za pracę, powinno się tutaj wskazać wyraźnie przepisy, które regulują tę kwestię. Można ewentualnie chociaż wskazać ogólnie, że oznacza to minimalne wynagrodzenie ustalone na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu. Takie sformułowanie czasami się pojawia, dlatego że przepisy odrębne... Chyba że zdaniem państwa tutaj chodzi o jakieś inne przepisy. Jest to druga kwestia.

Kwestie językowe. Już mówię. W § 10 proponujemy po wyrazie „zapoznawanie” dodać wyraz „się”, żeby było „zapoznawanie się z jej treścią”.

W lit. f chyba powinno być użyte sformułowanie „w niniejszym kodeksie” a nie „w mniejszym kodeksie”. To chyba jest oczywista pomyłka językowa.

Proponujemy, żeby § 11a brzmiał: „użyte w niniejszym kodeksie określenie »osoba kontrolowana« oznacza skazanego lub tymczasowe aresztowanego, który:

1) jest poddany kontroli pobieżnej lub kontroli osobistej;”.

I następnie w pkt 2, pkt 3, pkt 4 i w pkt 5 poskreślalibyśmy wyrazy „który”. Jeżeli chodzi o tę zmianę, to tyle.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. Czy ze strony ministerstwa jest wola ustosunkowania się? Pan dyrektor czy pani sędzia?

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Może pani sędzia Kruczek.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo.

Główny specjalista w Departamencie Legislacyjnym Prawa Karnego MS, sędzia Monika Kruczek:

Dziękuję. Jeżeli chodzi o kwestię pojęcia „skutkujący pozbawienie wolności”, to tak już jest. Tutaj musieliśmy być konsekwencji w pisaniu przepisów.

Jeżeli chodzi o § 5a i pojęcie minimalnego wynagrodzenia, to mieliśmy to doprecyzowane na wcześniejszym etapie, ale jest to sugestia, propozycja przedstawiona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, żeby tak sformułować ów przepis, jak jest obecnie w kodeksie.

Jeżeli chodzi o propozycje panów mecenasów dotyczące § 11a, zgadzamy się. Była jeszcze jedna uwaga.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeszcze w § 10 wyraz „się”. Chodzi o sformułowanie „zapoznawanie się” i dodanie wyrazu „się”.

Główny specjalista w departamencie MS, sędzia Monika Kruczek:

Tak, tak, oczywiście.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeszcze przepraszam, panie przewodniczący.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, panie mecenasie.

Legislator Piotr Podczaski:

Rozumiem, że w § 8a mamy zostawić te przepisy, które tutaj są i dopisać tylko...

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Jeżeli chodzi o § 8a, pan mecenas Zoń ma tutaj sensowną propozycję, żebyśmy nie musieli wracać w drugim czytaniu.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze. Na tym etapie zmiana nr 92 została rozpatrzona.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Nie, nie. Czy możemy do § 8a? Jest to lit. c w zmianie, w której jesteśmy.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Tak, tak.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Proszę, panie mecenasie, panie dyrektorze.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo.

Dyrektor biura Centralnego Zarządu Służby Więziennej Michał Zoń:

Uwzględniając słuszną uwagę Biura Legislacyjnego Sejmu, proponujemy, żeby § 8a otrzymał brzmienie – jest to wyłącznie zmiana redakcyjna – „w niniejszym kodeksie określenie »korespondencja urzędowa« oznacza korespondencję z organami i przedstawicielem, o których mowa w art. 8a § 3”. Dziękuję bardzo.

Legislator Piotr Podczaski:

Użyte w niniejszym kodeksie określenie „korespondencja” oznacza, i dalej jak jest.

Główny specjalista w departamencie MS, sędzia Monika Kruczek:

Nie należy rozumieć, tylko oznacza.

Legislator Piotr Podczaski:

Tak, oznacza.

Legislator Tomasz Czech:

Rozumiemy, że pan dyrektor ma to na piśmie. Później to sobie skonsultujemy, żeby...

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze, ale rozumiem, że jest to kwestia redakcyjno-legislacyjna, więc...

Legislator Piotr Podczaski:

Tak, tak.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

... nie ma żadnych wątpliwości. A zatem zmiana nr 92 została rozpatrzona.

Przechodzimy do zmiany nr 93. Proszę bardzo, panie mecenasie.

Legislator Tomasz Czech:

Jeżeli chodzi o zmianę nr 93, mamy uwagi językowe. Jeżeli chodzi o lit. b pkt 6, proponujemy postawić przecinek po wyrazach „i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności dotyczące” tak, żeby po wyrazie „dotyczące” był przecinek. To jest pierwsza rzecz. Może będę mówił po kolei.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Tak, zgoda.

Legislator Tomasz Czech:

Dobrze. Druga rzecz to już nie jest kwestia językowa, tylko kwestia związana z tym, dlaczego w pkt 6 pojawia się sformułowanie „mając w szczególności na względzie”. Dlaczego jest tutaj sformułowanie „w szczególności”? Są tutaj wytyczne, jest to upoważnienie do wydania rozporządzenia. Dlaczego akurat tutaj jest „w szczególności”? Jest to druga sprawa.

O pozbawieniu wolności już rozmawialiśmy, więc tutaj nie poprawimy tego.

Jeżeli chodzi o pkt 7 lit. b tiret 2, tutaj jest coś takiego jak „skutkujące obliczenie okresu wykonywania kary”. Dlaczego tutaj też tak jest?

Legislator Piotr Podczaski:

Powinno być skutkujące obliczeniem.

Legislator Tomasz Czech:

Czy zostało to jakoś dostosowane do pozbawienia?

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Czy to wszystkie uwagi, panie mecenasie?

Legislator Tomasz Czech:

Przepraszam, jeszcze jeżeli chodzi o pkt 7, dlaczego na końcu przy wytycznych też jest „w szczególności”? Dwa razy są wyrazy „w szczególności”.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Wysokiej Komisji należy się wyjaśnienie, że słowa „w szczególności” zostały dodane zgodnie z intencją Rządowego Centrum Legislacji. Nie do końca uważamy, że wyrazy „w szczególności” powinny tu pozostać. A więc jeżeli Biuro Legislacyjne podziela naszą wątpliwość, to tym bardziej uważamy, że rzeczywiście w obu przypadkach słowa „w szczególności” są zbędne.

Legislator Tomasz Czech:

Prośba o ewentualną poprawkę w trakcie drugiego czytania.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Dobrze.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

A zatem w tej sytuacji...

Legislator Piotr Podczaski:

A jeszcze pozostałe kwestie?

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Na przecinki oczywiście zgoda.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze. A zatem zmiana...

Legislator Tomasz Czech:

A obliczenie?

Legislator Piotr Podczaski:

Tutaj naszym zdaniem jest niegramatyczna forma. W tiret pierwszym w lit. b jest wyrażenie „skutkujące obliczenie”.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Jest to systematyka kodeksowa. Gdybyśmy pisali nowy kodeks, to rzeczywiście...

Legislator Piotr Podczaski:

Rozumiem, że jest to nawiązanie do wyrażenia „skutkujące pozbawienie”.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Dokładnie tak. Niestety, tak. A więc w naszej ocenie powinno pozostać.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Bardzo dziękuję za wyjaśnienia. A zatem zmiana nr 93 została rozpatrzona.

Zmiana nr 94. Dziękuję, została...

Legislator Piotr Podczaski:

Można, panie przewodniczący?

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, panie mecenasie.

Legislator Tomasz Czech:

Jeżeli chodzi o zmianę nr 94, to mamy wątpliwości, po pierwsze, co kryje się pod sposobami ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, sposobami ochrony i konwojowania skazanych. Czy są to bardzo szczegółowe kwestie, które są z tym związane, dlatego że teoretycznie, naszym zdaniem, kwestie te chociażby częściowo powinny być uregulowane w ustawie, ewentualnie w rozporządzeniu? Dlatego mamy wątpliwość, co państwo rozumiecie pod sposobami ochrony, jeżeli chodzi o pkt 7, nie mówiąc o pkt 8, który reguluje pewne kwestie związane z zadaniami ochronnymi i funkcjonariuszy, i pracowników Służby Więziennej.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. Pan minister.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Nie mamy wątpliwości, że w tym zakresie nie jest to materia ani ustawy, ani aktów wykonawczych, czyli rozporządzeń, tylko wewnętrznego aktu. Dlatego zarządzenie powinno wystarczyć.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. A zatem zmiana nr 94 została rozpatrzona.

Przechodzimy do art. 2. Proszę bardzo.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeżeli chodzi o art. 2, rozumiemy rozwiązania, ale podobne rozwiązania dotyczą art. 3, czyli Kodeksu postępowania cywilnego i chyba też Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że o ile w przypadku tamtych ustaw nie mamy wątpliwości, o tyle wydaje nam się, że jeżeli chodzi o Kodeks postępowania administracyjnego, to taki przepis będzie niewystarczający, dlatego że Kodeks postępowania administracyjnego, w odróżnieniu od pozostałych dwóch ustaw, chociażby w odróżnieniu od k.p.k., nie posługuje się pojęciem urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie danej czynności na odległość. Dlatego zastanawiamy się, czy takie rozwiązanie będzie tutaj wystarczające, czy nie należałoby w jakiś sposób tego doprecyzować, co to są urządzenia techniczne umożliwiające, z punktu widzenia Kodeksu postępowania administracyjnego, przeprowadzenie określonej czynności na odległość.

Kolejna rzecz dotyczy różnicy między zmianą w Kodeksie postępowania administracyjnego a zmianą w Kodeksie postępowania cywilnego, jeżeli chodzi o końcówkę i tłumacza. Mamy tutaj zapis „jeżeli osoba pozbawiona wolności włada niedostatecznie językiem polskim”, a tam mamy zapis „jeżeli tłumacz został powołany”. Czy to nie powinno zostać ujednolicone w tym aspekcie?

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę o odniesienie się, panie ministrze.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Generalnie w trakcie prac rządowych trwała dosyć długa dyskusja między Ministerstwem Sprawiedliwości a Rządowym Centrum Legislacji. Wspólnie uznaliśmy, że jest to wystarczająca podstawa materialna wobec osób pozbawionych wolności. Natomiast konkluzja i prośba Rządowego Centrum Legislacji była taka, żeby podjąć prace – został skierowany wniosek o wpis do wykazu prac rządowych – nad nowelą k.p.k., która dałaby podstawę materialną do stosowania środków porozumiewania się na odległość jako zasadę dla wszystkich obywateli, a nie tylko dla obywateli pozbawionych wolności, ale uznaliśmy, że w tym przypadku uprzywilejowanie więźniów w stosunku do innych obywateli w krótkim czasie jest akceptowalne. Niezależnie od tego prace nad nowelą k.p.k. już ruszyły. Pan mecenas słusznie zwraca na to uwagę, natomiast wspólnie nie mieliśmy wątpliwości, że jest to wystarczająca podstawa materialna w odniesieniu do osób pozbawionych wolności.

Jeżeli chodzi o to, z czego wynika tłumacz, to z systematyki kodeksowej. Kodeks postępowania cywilnego posługuje się tłumaczem, który został powołany, natomiast w k.p.a. i w postępowaniu administracyjnym mamy trochę inne konstrukcje, więc przepisy te są dostosowane do systematyki Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. A zatem art. 2 został rozpatrzony.

Art. 3. Dziękuję, został rozpatrzony.

Art. 4. Proszę bardzo.

Legislator Piotr Podczaski:

Drobna poprawka językowa. W pkt 2a lit. a jest zapis „dokonały ucieczki z aresztu śledczego, zakładu karnego, ze strzeżonego ośrodka lub” – i tutaj proponujemy dodać „z”, żeby było „z aresztu dla cudzoziemców”.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Tak, zgoda.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. Art. 4 został rozpatrzony.

Art. 5. Proszę bardzo.

Legislator Piotr Podczaski:

Taka sama poprawka, jeżeli chodzi o lit. a. Też proponujemy zapis „z aresztu dla cudzoziemców”.

Mamy także pewien problem w lit. c, gdzie jest zapis „lub przerwy w odbywaniu kary pozbawienia”, i chyba zabrakło tu wyrazu „wolności”.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Tak, zgoda w obu przypadkach.

Legislator Piotr Podczaski:

Dodamy wyraz „wolności”.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze. Art. 5 został rozpatrzony.

Art. 6 został rozpatrzony.

Legislator Piotr Podczaski:

Można, panie przewodniczący, do art. 6?

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo.

Legislator Piotr Podczaski:

Jest to dosyć duża zmiana.

Legislator Tomasz Czech:

Jeżeli chodzi o art. 6, mamy wątpliwości, czy przepisy te nie powinny się znaleźć w Kodeksie karnym wykonawczym, czy gdzieś nie powinna być zawarta reguła, jeżeli chodzi o kwestie związane z używaniem tytoniu. Rozumiem, że w tej chwili używanie tytoniu w celach jest dozwolone. Czy wynika to z jakichś przepisów, dlatego że tutaj jest ustawa, w której jest mowa ogólnie o kwestii związanej z używaniem tytoniu i wyrobów tytoniowych. Jest zasada, która mówi o tym, że używanie wyrobów tytoniowych jest dozwolone tylko w miejscach wyznaczonych, a tutaj regulujemy kwestie związane z zakładami karnymi i aresztami śledczymi.

Legislator Piotr Podczaski:

Może doprecyzuję. Nigdzie w k.k.w. nie znaleźliśmy rozstrzygnięcia dotyczącego możliwości używania wyrobów tytoniowych w zakładach karnych. Wydaje nam się, że nie ma ogólnej reguły, a biorąc pod uwagę reguły wynikające z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu, powinno być tylko w miejscach wyznaczonych. Tutaj nagle dajemy przepis, z którego wynika de facto, że skazany może używać wyrobów tytoniowych w celi mieszkalnej. Nie do końca jest to dla nas zrozumiałe, ponieważ nigdzie nie widzimy reguły przesądzającej o tym, że skazany w celi mieszkalnej może korzystać z wyrobów tytoniowych. To jest uwaga ogólna do przepisów.

Mamy jeszcze uwagi dotyczące już konkretnych ustępów, mianowicie ust. 1c pkt 5. Mamy tutaj adnotacje pracownika zakładu karnego albo aresztu śledczego. Mamy tylko pracownika, natomiast czy nie powinien być tu umieszczony również funkcjonariusz?

Jest też kwestia centralnej bazy danych, ale rozumiem, że tę kwestię już rozstrzygnęliśmy, natomiast biorąc pod uwagę, że jesteśmy teraz w innej ustawie, czy też nie powinniśmy odesłać do ustawy o Służbie Więziennej, żeby był zapis „Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 7a ustawy o Służbie Więziennej”. Czy nie odesłać? To tyle.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, panie ministrze.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Zaczynając od końca, jest to ta sama sytuacja co przy kontrolach. Tutaj mamy inny krąg podmiotów, które są zobowiązane z ustawy, natomiast co do kwestii technicznych, językowych, słownych, oczywiście zgoda. Co do centralnej bazy, już było wyjaśnione.

Natomiast co do uwagi ogólnej dotyczącej ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu, to jest to ustawa, w której właśnie systemowo zawarte są uprawnienia i ograniczenia odnoszące się do wszystkich miejsc, i publicznych, i niepublicznych. Nie ma osobnej regulacji w ustawie o systemie zdrowia co do palenia tytoniu w szpitalu czy w regulaminie Sejmu co do palenia tytoniu w Sejmie. Wobec tego uznaliśmy, że nie ma potrzeby i podstawy ku temu, żeby precyzować to w Kodeksie karnym wykonawczym, skoro przepisy już teraz są ujęte w ustawie tytoniowej, dokładnie w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu. My w ramach naszej ustawy oraz w ramach przepisów, które już teraz tam funkcjonują, doprecyzowujemy i likwidujemy absurd nazbyt częstego decydowania się osadzonych na to, czy są palącymi czy nie. Zdarzało się, że co kilka dni zmieniali zdanie w tej materii. Zmieniali tak długo, aż w końcu trafili na tych współosadzonych w jednej celi, na których chcieli trafić, co oczywiście z uwagi na bezpieczeństwo państwa nie powinno mieć miejsca, ale ogólnie rzecz biorąc, to jest dobre miejsce, żeby było to nie w k.k.w., a w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo.

Legislator Piotr Podczaski:

Co jeszcze z funkcjonariuszami w pkt 5? Czy tam nie powinno być też funkcjonariuszy Służby Więziennej?

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Powinno, a więc zgoda.

Legislator Piotr Podczaski:

Dobrze.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze. W porządku. A zatem...

Legislator Piotr Podczaski:

Prosimy jednak o poprawkę, dlatego że brzmienie zmienia się merytorycznie. Obecnie krąg jest ograniczony tylko do pracowników. Jeżeli mają to robić także funkcjonariusze...

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Intencja jest jednak inna. Wydaje mi się, że tutaj nie potrzeba merytorycznej poprawki – poproszę pana mecenasa Zonia – a raczej potrzebna jest językowa poprawka, żeby doprecyzować intencje przedłożenia.

Dyrektor biura Centralnego Zarządu Służby Więziennej Michał Zoń:

Czy można, panie przewodniczący?

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo. Oczywiście.

Dyrektor biura Centralnego Zarządu Służby Więziennej Michał Zoń:

Propozycja jest taka, żeby rezygnować z pracownika, a wpisać osobę przyjmującą oświadczenie. Mamy podpis składającego oświadczenie albo adnotację osoby przejmującej oświadczenie. Zmiana redakcyjna. Dziękuję.

Legislator Piotr Podczaski:

W naszej ocenie to nie będzie zmiana redakcyjna. Jeżeli któryś z panów posłów zgodzi się przejąć poprawkę, nie ma problemu, natomiast my sami na siebie tego nie weźmiemy.

Poseł Grzegorz Lorek (PiS):

Panie przewodniczący, biorę to na siebie.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobre. Gratuluję odwagi. Oczywiście przyjmuję. A zatem doszło tutaj do korekty. Rozumiem, że w tej sytuacji należy głosować poprawkę, tak?

Legislator Piotr Podczaski:

Możemy prosić o powtórzenie?

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Panie pośle, jest prośba, żeby powtórzyć.

Legislator Piotr Podczaski:

Może pan dyrektor powtórzy. Zanotujemy.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

No właśnie. Dokładnie tak.

Legislator Piotr Podczaski:

Zanotujemy, a pan poseł...

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

... podpisze. Panie dyrektorze, proszę jeszcze powtórzyć.

Dyrektor biura Centralnego Zarządu Służby Więziennej Michał Zoń:

Cały pkt 5 byłby taki: „własnoręczny czytelny podpis składającego oświadczenie albo adnotację osoby przyjmującej oświadczenie o przyczynie braku podpisu”.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

W tej sytuacji, jako że została zgłoszona poprawka, której pan poseł dokona aktu sygnowania, będziemy mogli dokonać aktu głosowania. Podpisana?

Legislator Piotr Podczaski:

Możemy iść dalej, panie przewodniczący.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze, możemy. W tej sytuacji zagłosujmy nad poprawką zgłoszoną przez pana posła Lorka.

Kto jest za? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wyświetlenie wyników głosowania.

Głosowało 7 posłów. Wszyscy byli za. Dziękuję bardzo.

Poprawka uzyskała akceptację. A zatem rozpatrzyliśmy art. 6.

Przechodzimy do art. 7. Proszę bardzo.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeżeli chodzi o art. 7, może zacznę od językowych rzeczy, które nie powinny budzić wątpliwości. Mianowicie w lit. a w § 2 po wymienianych przepisach przed wyrazem „sąd” proponujemy skreślić przecinek. To samo proponujemy zrobić dodawanym § 3.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Zgoda.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeszcze proponujemy w zmianie nr 3 w art. 79 § 1 wyraz „niepodlegających” zapisać łącznie. Chyba w § 3 tego przepisu tak jest zapisany. Wiem, że w Kodeksie karnym to jest niejednolite, ale akurat w art. 79 § 3 jest zapisany łącznie. Według starej zasady dotyczącej pisowni, „nie” ze słowami odczasownikowymi kiedyś pisało się rozdzielnie, natomiast później się to zmieniło. Dlatego proponujemy, żeby wyraz „niepodlegających” był zapisany łącznie, tak jak w art. 79 § 3. Jest na to zgoda?

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Językowo powinno być osobno, ale jeżeli w całym k.k. jest łącznie...

Legislator Piotr Podczaski:

Panie ministrze, z całym szacunkiem, kiedyś bym się z panem zgodził, ale doszło do zmiany i teraz właśnie językowo jest łącznie.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Aha, językowo, tak, tak. Przepraszam, tak, tak. Zdajemy się na państwa legislatorów.

Legislator Piotr Podczaski:

Rada Języka Polskiego trochę namieszała.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Spójność Kodeksu karnego chyba jest ważniejsza.

Legislator Piotr Podczaski:

Dobrze. To była jedna kwestia językowa. Natomiast mamy jeszcze pytanie, dlatego że jest tutaj pewnego rodzaju kolizja, jeżeli chodzi o § 3, z Kodeksem karnym z druku nr 2024. Wobec tego jest pytanie o ratio legis owych przepisów. Zastanawiamy się, ponieważ nie do końca widzimy związek owych przepisów z przepisami Kodeksu karnego wykonawczego. Zastanawiamy się nad ratio legis owych przepisów, nad tym, czy powinny być tutaj ruszane, tak jak mówię, biorąc pod uwagę kolizję z procedowanym Kodeksem karnym, który nie dosyć, że dokonuje zmiany w tym samym przepisie, czyli w art. 43a § 3, to jeszcze jeżeli chodzi chociażby o zmianę nr 2, mamy też kwestię nowej recydywy. Jest kwestia tego, czy to nie powinno być zmienione? To samo, jeżeli chodzi o zmianę w art. 79. Tam też jest kolizja z drukiem nr 2024. To są kwestie dotyczące kolizji, natomiast jeżeli chodzi jeszcze o zmianę nr 4, proponujemy, żeby było nie „karze określonej w § 1” tylko „tej samej karze podlega”. Będzie to kara, o której mowa w § 1, a więc tu chyba nie będzie wątpliwości. Możemy tu zastosować określenie „tej samej karze podlega”.

I druga rzecz. Chcielibyśmy wiedzieć, co to jest prawny nakaz wydany przez inny organ państwowy. O ile orzeczenie sądu jest zrozumiałe, o tyle jeżeli chodzi o drugą część przepisu, czyli prawny nakaz wydany przez inny organ państwowy, nie do końca wiemy, co to jest.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Proszę bardzo, pan dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego ministerstwa.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Oczywiście jest pełna akceptacja.

Dyrektor departamentu MS Rafał Kierzynka:

W gruncie rzeczy przepis ten ma charakter, nazwijmy to, pewnego zaworu bezpieczeństwa. Mamy taką sytuację, że orzeczenie sądu nie budzi najmniejszych wątpliwości, natomiast teraz i w przyszłości mogą się zdarzyć sytuacje, że pozbawienie wolności nastąpi na podstawie decyzji innego uprawnionego organu państwowego, nawet jeżeli to będzie decyzja związana np. z pozbawieniem wolności łączącym się z przyczynami terapeutycznym. Wówczas można się spodziewać, że będziemy musieli podobnie traktować owe sytuacje. Dodam tylko, że rozwiązanie to jest powtórką tego, co obcnie znajduje się w Kodeksie karnym w art. 242 § 1 „Kto uwalnia się sam, będąc pozbawionym wolności na podstawie orzeczenia sądu lub prawnego nakazu wydanego przez inny organ państwowy”. Pan minister słusznie mi tutaj podpowiada, że może też chodzić o stan wyjątkowy i nakaz udostępnienia. W takich stanach decyzje mogą być wydawane przez inne organy niż sąd.

Legislator Piotr Podczaski:

To zrozumiałe. A jeżeli chodzi o kolizję z Kodeksem karnym?

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Co do kolizji, jesteśmy świadomi i z pewnością zrobimy wszystko, żeby jej nie było.

Legislator Piotr Podczaski:

Rozumiem, że możemy zmienić na „tej samej karze”.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Jeżeli chodzi o wyrażanie „tej samej karze”, zgoda.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. A zatem art. 7 została rozpatrzona.

Art. 8.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeżeli chodzi o art. 8 pkt 3 lit a, zastanawiamy się, czy przepis ten jest w zasadzie potrzebny, czy tego typu rozwiązanie już nie wynika z art. 260 § 1 k.p.k. Jest to jedna rzecz. Ewentualnie czy nie powinniśmy tego doprecyzować w art. 260, a nie tworzyć odrębną jednostkę redakcyjną?

Kolejna rzecz dotyczy § 4. Tutaj proponujemy skreślić dwa przecinki mniej więcej w środku przepisu, gdzie jest sformułowanie „stosowane do czasu rozpoczęcia wykonywania kary pozbawienia wolności”. Dwa przecinki na początku i na końcu tego sformułowania proponujemy skreślić.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Na przecinki zgoda.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeżeli chodzi o zmianę nr 5 w tym przepisie, z kolei proponujemy dodać przecinek w § 5 po wyrazach „którego okręgu strona przebywa”. Tutaj proponujemy dodać przecinek, dlatego że to jest zdanie wtrącone.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Na przecinek też zgoda, a jeżeli chodzi o wątpliwość, którą pan mecenas podniósł, jest to celowa zmiana. Jeżeli wymaga to uzasadnienia, pani sędzia Kruczek powie szerzej.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Czy jest potrzeba szerszego wyjaśnienia? Dziękuję. A zatem art. 8 został rozpatrzony.

Art. 9 został rozpatrzony.

Art. 10. Dziękuję, został rozpatrzony.

Art. 11. Proszę bardzo.

Legislator Tomasz Czech:

Tylko uwaga językowa. Proponujemy skreślić przecinek po wyrazach „oraz stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne”. Wydaje się, że przecinek ten nie jest potrzebny.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Zgoda.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. Art. 11 został rozpatrzony.

Art. 12 został rozpatrzony.

Legislator Piotr Podczaski:

Mamy uwagi, panie przewodniczący.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo. Przepraszam najmocniej za falstart. Proszę bardzo.

Legislator Tomasz Czech:

Wątpliwości, jeżeli chodzi o ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Rozumiem, że była konsultowania prawdopodobnie z Ministerstwem Zdrowia, aczkolwiek proszę zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o odesłanie w obecnym przepisie art. 70 ust. 5, wyłączona jest nawiązka z ust. 4 tego przepisu, gdy sprawca jest osobą uzależnioną. Czy w przypadku świadczenia pieniężnego z nowego ust. 4a – chodzi tutaj o art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – również nie powinno być wyłączone świadczenie pieniężne w stosunku do osoby uzależnionej? To tyle. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. Pan minister.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Jest to odmienny cel przepisu, więc pod tym względem proponujemy pozostawić tak jak jest w przedłożeniu rządowym.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze. Dziękuję bardzo. A zatem art. 12 został rozpatrzony.

Art. 13. Proszę bardzo, pan mecenas.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeszcze państwo. Dobrze, najpierw państwo.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo.

Pełnomocnik Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej Jan Jeliński:

Dziękuję bardzo. Oczywiście jest to kolejny przepis, wobec którego chciałbym przypomnieć i podtrzymać zgłoszone wcześniej uwagi dotyczące usług telekomunikacyjnych w jednostkach. Tutaj pojawia się ust. 5, w którym właśnie jest mowa o porozumieniu, w którym określone zostaną warunki techniczne i wymogi dla systemu. W związku z tym chciałbym jeszcze raz przypomnieć o notyfikacji przepisów technicznych i zwrócić uwagę, że w naszej ocenie jednak jest to przepis techniczny w rozumieniu dyrektywy ze względu na to, że jest tam mowa o przepisach ustawowych, które odnoszą się do specyfikacji technicznej bądź innych wymagań lub zasad. Przepis ten odnosi się do specyfikacji technicznej w postaci warunków technicznych, wymogów dla systemu. Jest to jedna rzecz.

Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na pewną niespójność, gdyż we wcześniejszych wypowiedziach, również państwa ze strony ministerialnej, pojawiało się przeświadczenie o fakultatywności rozwiązania, które miałoby wynikać z wcześniejszych projektowanych przepisów Kodeksu karnego wykonawczego, gdzie jest mowa o tym, że można powierzyć przywięziennemu zakładowi pracy świadczenie usług. Tymczasem w tym przepisie jest mowa wprost o tym, że Służba Więzienna współdziała. Tutaj nie ma mowy o żadnej fakultatywności. W związku z tym, po pierwsze, jest niespójność, a po drugie, w naszej ocenie jednak założeniem nie jest fakultatywność, co stawia przedsiębiorców zrzeszonych w obu izbach – wypowiem się również imieniu KIKE – w stanie niedopuszczalnej niepewności co do przyszłości biznesów, które są przez nich prowadzone. To tyle. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo.

Legislator Tomasz Czech:

Panie przewodniczący, jeżeli chodzi o art. 13 pkt 1, mieliśmy troszeczkę wątpliwości, jeżeli chodzi o związaną z tym regulację, ponieważ rzeczywiście w Kodeksie karnym wykonawczym wskazanie przez Ministra Sprawiedliwości zakładu jest fakultatywne. Jest wyraźnie wskazane, że może wskazać, a tutaj jest zapisane, że współdziała z przywięziennym zakładem pracy. Czy w przepisie tym chodziło o to, że dopiero w przypadku, jeżeli wskaże, to współdziała? Co się stanie, jeżeli nie wskaże zakładu? Czy również będzie musiał współdziałać z jakimś innym zakładem? Jest to pierwsza rzecz.

Jeżeli chodzi o kwestie językowe, w ust. 4 proponujemy skreślić przecinek po wyrazach „Służba Więzienna współdziała z przywięziennym zakładem pracy”. Tutaj jest przecinek do skreślenia.

Druga kwestia. Czy jest to spójne, jeżeli chodzi o ust. 4 i ust. 5? W ust. 4 piszemy, że przy zapewnieniu systemu służącego realizacji uprawnienia do korzystania, a w ust. 5 piszemy o tym, że określone zostaną warunki techniczne i wymogi dla systemu służącego realizacji uprawnień. Czy to nie powinno być ujednolicone? To, w którą stronę, to już zależy od państwa. Jeżeli trzeba by było to ujednolić, prośba do państwa o określenie, w którą stronę.

Następnie jeżeli chodzi o zmianę nr 2, na czym ma polegać udokumentowanie, o którym mowa w ust. 3 w art. 19a? Nie mamy tutaj przepisów szczególnych, czy będą to jakieś protokoły, czy to będzie zbieranie jakichś dokumentów związanych z tymże przepisem.

Następnie jest art. 19b. Czy rozumienia osób wyznaczonych w art. 19b ust. 1 nie powinno się ograniczyć tylko do tego przepisu, dlatego że w ustawie o Służbie Więziennej później również jest mowa o osobach wyznaczonych oczywiście wtedy przez dyrektora. Rozumiem, że chodzi o inne przypadki, aczkolwiek czy nie powstaje wątpliwość, czy poprzez wprowadzenie skrótu i wskazanie „zwanych dalej osobami wyznaczonymi” w jakiś sposób nie będzie to oddziaływało również na tamte przepisy. Chyba to wszystko, jeżeli chodzi o ten artykuł.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. Proszę o stanowisko resortu. Pan minister.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, pod tym względem nie mamy wątpliwości co do spójności przepisów. Nie ma tu sprzeczności. Nie mamy wątpliwości co do słusznego trybu konsultowanego według decyzji Ministerstwa Rozwoju i Technologii, jak też co do braku konieczności notyfikacji w związku z tym, że tutaj nie ma mowy o technikaliach. Natomiast w ogóle powiem, skoro któryś tam raz to wraca, z czego wynika konieczność uporządkowania telefonii w więziennictwie. Mianowicie z dwóch przyczyn. Pierwsza to zapewnienie bezpieczeństwa. Zdarzało się, np. że osadzeni kupowali karty i łączyli się przez karty na wideokonferencje, co jest niedopuszczalne. Albo jeden z przedsiębiorców puszczał osadzonym komunikat związany między innymi z prowadzonymi reformami. Albo z drugiej strony – to też jest funkcja gwarancyjna – jeden z przedsiębiorców łupił więźniów. Powiem to w sposób odważny. Działo się to na terenie południowo-zachodniej części Polski, gdzie mając monopol, za minutę rozmowy kasował 80 groszy, kiedy inni konkurencyjni przedsiębiorcy aż tyle nie kasowali. A akurat samoinkasujące aparaty obsługiwały wyłącznie karty tego konkretnego przedsiębiorcy. A więc zmiany są, po pierwsze, w interesie publicznym, żeby zapewnić pełne bezpieczeństwo. Państwo polskie odpowiada za bezpieczeństwo w aresztach śledczych i zakładach karnych. Po drugie, są w interesie osadzonych po to, żeby nie dopuścić czy zupełnie wyplenić możliwość występowania tego rodzaju patologii, o których wspomniałem.

Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, szczegółowo co do wątpliwości Biura Legislacyjnego odpowie pan dyrektor Zoń.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, panie dyrektorze.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Szczegółowo, ale krótko.

Dyrektor biura Centralnego Zarządu Służby Więziennej Michał Zoń:

Dziękuję uprzejmie. Wątpliwość pana mecenasa z Biura Legislacyjnego wydaje się być iluzoryczną. Oczywiście, że współdziałanie musi nastąpić po decyzji ministra sprawiedliwości. Zresztą wynika to wprost z przepisów. Współdziała z przywięziennym zakładem pracy wskazanym w decyzji. Nie ma decyzji, nie ma wskazania, nie ma współpracy.

Udokumentowanie czynności profilaktycznych to będzie najczęściej notatka służbowa, a co do osób wyznaczonych wypowiedział się pan minister. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Bukowski, proszę bardzo.

Ekspert Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej Tomasz Bukowski:

Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałbym zlikwidować jedno nieporozumienie. Nie jestem tylko przedstawicielem izby branżowej, który zajmuje się obroną interesów. Zarówno ja, jak i pan mecenas zajmujemy się również zapewnianiem bezpieczeństwa w sieciach telekomunikacyjnych. To, co dzisiaj usłyszałem ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, jest rażącym naruszeniem globalnego systemu telekomunikacyjnego. Państwo planujecie wpięcie do systemu telekomunikacyjnego nieprofesjonalnych podmiotów, które w dodatku masowo zatrudniają skazańców. Jeżeli przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości wcześniej mówił, że to są fakultatywne przepisy, to jeżeli poszedłbym do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa dla świadczenia usług telekomunikacyjnych i powiedział, że może powierzę obsługę części swoich serwerów firmie nieprofesjonalnej, która może do tego wyznaczyć skazańców, wywaliliby mnie stamtąd przez okno, oczywiście bez certyfikatu. Dlatego proszę wybaczyć naszą irytację, ale my odpowiadamy również za bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych. Proszę się nie zdziwić, jeżeli państwo uruchomią swoje systemy telekomunikacyjne w przywięziennych zakładach pracy na nieprofesjonalnych warunkach, że my jako przedsiębiorcy telekomunikacyjni, wszyscy przedsiębiorcy nie tylko wyłączymy połączenia od was, dlatego że chcemy, ale będziemy mieli taki obowiązek.

Nie wiem, dlaczego w posiedzeniu nie bierze udziału przedstawiciel administracji rządowej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo systemów telekomunikacyjnych z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ani nikt z Departamentu Cyberbezpieczeństwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czy departamentu spraw obronnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dlatego że to, co państwo planują, wpływa znacząco negatywnie na bezpieczeństwo systemów telekomunikacyjnych w Polsce. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Bardzo dziękuję. Chciałbym zauważyć, jest to projekt rządowy, a tym samym musiał przejść całą procedurę wewnętrzną, zanim został przekazany do Sejmu, ale pozwolę sobie przekazać głos panu ministrowi.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Jestem zobowiązany sprostować nieprawdziwe informacje, jakoby projekt zagrażał bezpieczeństwu państwa. W żaden sposób nie zagraża. Projekt cieszy się poparciem rządu. Jest to przedłożenie rządowe. Był konsultowany z ministrami, także cyfryzacji, którym jest premier Mateusz Morawiecki, a w jego imieniu zadania wykonuje pan minister Cieszyński. Był konsultowany z odpowiednimi urzędami. Urzędy te wypowiedziały się co do proponowanych przepisów, nie podnosząc w tym zakresie wątpliwości. Co więcej, nieprawdą jest, jakoby groziło to bezpieczeństwu państwa w związku z tym, że przedsiębiorstwa miałyby być nieprofesjonalne, bowiem każdy z podmiotów, jeżeli byłby wyznaczony, a jest to fakultatywne, musi spełnić wszelkie działania związane z uzyskaniem koncesji, z bezpieczeństwem, z wpięciem do systemu. W tym zakresie, jak państwo widzą, projekt nie wprowadza żadnego novum, żadnych zmian, nie odnosi się do porządku, który został wprowadzony w Prawie telekomunikacyjnym. Proszę państwa, nawet jeżeli mają państwo status lobbysty, proszę, żeby jednak Wysokiej Komisji, państwa posłów w tym zakresie nie wprowadzać w błąd i nie przekazywać informacji, które są absolutnie contra legem, są absolutnie sprzeczne, nie znajdują uzasadnienia w przedłożeniu rządowym, w tekście normatywnym. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo panu ministrowi za filipikę. A zatem art. 13 został rozpatrzony. Proszę bardzo.

Legislator Tomasz Czech:

Zgłaszaliśmy jeszcze dwie uwagi językowe. Nie wiem, czy jeżeli chodzi o ust. 4, możemy skreślić przecinek. Pytaliśmy także o rozbieżność pomiędzy ust. 4 i ust. 5 w sformułowaniu „systemu służącego”, gdzie dalej raz jest „realizacji uprawnienia’, a raz jest „realizacji uprawnień”. Czy nie powinno być tak samo, ewentualnie w którą stronę?

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę o stanowisko.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Analizujemy, panie przewodniczący. W ust. 4 mamy wyraz „uprawnienia”, a w ust. 5 „uprawnień”. I w jednym i w drugim chodzi o jedno uprawnienie, czyli w ust. 5 z uprawnień trzeba zrobić uprawnienie.

Legislator Piotr Podczaski:

Liczbę pojedynczą, tak?

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Pojedyncze uprawnienie, tak jest.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo.

Legislator Piotr Podczaski:

A przecinek po wyrazach „zakładem pracy”?

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Na przecinek zgoda.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Art. 13 został rozpatrzony.

Art. 14. Dziękuję, został rozpatrzony.

Legislator Piotr Podczaski:

Można, panie przewodniczący?

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Jeszcze do art. 14?

Legislator Piotr Podczaski:

A nie, do art. 14 nie.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze. Art. 15. Dziękuję, został rozpatrzony.

Art. 16. Dziękuję, został rozpatrzony.

Art. 17. Dziękuję, został rozpatrzony.

Legislator Piotr Podczaski:

Tutaj mamy uwagę, panie przewodniczący.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Art. 17, tak?

Legislator Piotr Podczaski:

Tak.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo.

Legislator Piotr Podczaski:

Do art. 17 mamy pewne wątpliwości dotyczące sformułowania tego przepisu. Może, żeby uprościć, mamy propozycję, żeby przepis brzmiał w sposób następujący: „Do postępowań, w tym postępowań wykonawczych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1, art. 4, art. 5 i art. 8 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jeżeli przepisy poniższe nie stanowią inaczej”. Jest to stricte legislacyjna propozycja, która naszym zdaniem doprowadzi do pewnego doprecyzowania tego przepisu. To jest jedna rzecz.

Druga rzecz. Chcielibyśmy zapytać, dlaczego tutaj jest odesłanie do art. 4 i 5. Wydaje nam się, że zmiany w ustawie o Policji i w ustawie o Straży Granicznej nie regulują postępowań, tylko nowe uprawnienia materialne.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo. Proszę o stanowisko.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Proszę, pani sędzia Kruczek.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, pani sędzio.

Główny specjalista w departamencie MS, sędzia Monika Kruczek:

Dziękuję. Jeżeli chodzi o redakcję tego przepisu, jeżeli panowie legislatorzy tak proponują, my też się na to zgadzamy.

Natomiast jeżeli chodzi o odesłanie do art. 4 i 5, być może jest to trochę daleko idące, ale w tym przepisie chodziło również o to, żeby nie było wątpliwości, że uprawnienia będą przysługiwały w trakcie toczących się już postępowań wykonawczych, jeżeli dojdzie do zdarzeń, które dla Policji albo Straży Granicznej są podstawą do zatrzymania osób, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy.

Legislator Piotr Podczaski:

Rozumiem, że nasza propozycja jest do zaakceptowania.

Główny specjalista w departamencie MS, sędzia Monika Kruczek:

Tak.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze. Dziękuję. A zatem art. 17 został rozpatrzony.

Art. 18, proszę bardzo.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeżeli chodzi o art. 18, tutaj mamy dwa razy odesłanie do art. 1 pkt 1. Czy tu nie powinno być precyzyjnie odesłanie do art. 1 pkt 1 lit. b? Chyba tak mamy w art. 24.

Główny specjalista w departamencie MS, sędzia Monika Kruczek:

Tak.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Tak, zgoda.

Legislator Piotr Podczaski:

A zatem dwa razy będzie tutaj odesłanie na art. 1 pkt 1 lit. b.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Tak, dwa razy.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

A zatem art. 18 został rozpatrzony.

Art. 19. Proszę bardzo.

Legislator Tomasz Czech:

Może to zbytnia... Przepraszam jeszcze jest tutaj jakiś przecinek.

Legislator Piotr Podczaski:

Tak, jeżeli chodzi o art. 19, proponujemy skreślić przecinek po wyrazach „do dnia jej wejścia w życie w życie”. Tutaj proponujemy skreślić przecinek.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Jest akceptacja? Tak. Dobrze. A zatem...

Legislator Tomasz Czech:

Jeżeli chodzi o art. 19, czy będzie jasne, że tutaj chodzi o przepisy dotychczasowe, czyli wnioski wskazane w art. 11a § 1a ustawy zmienianej w art. 1? Rozumiem, że sformułowanie „złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy” może wskazywać, że tylko na podstawie dotychczasowego brzmienia art. 11a, ale czy nie należałoby tego doprecyzować, że w brzmieniu dotychczasowym.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

W naszej ocenie jest to wystarczająco precyzyjne i będzie jasne.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję. A zatem art. 19 został rozpatrzony.

Art. 20. Dziękuję, został rozpatrzony.

Art. 21. Proszę bardzo.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeżeli chodzi o art. 21, a później art. 22 ust. 1, 2 i 3, to tam wszędzie, gdzie jest sformułowanie „w okresie miesiąca” proponujemy, żeby to sformułować „w okresie 30 dni” bądź „w terminie 30 dni”, dlatego że jest to precyzyjniejsze sformułowanie, a poza tym chyba w kolejnym artykule właśnie mamy odniesienie do 30 dni. Gdzieś tutaj je mieliśmy. Tak, w art. 25 ust. 1 mamy właśnie 30 dni.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Panie ministrze.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Sensowna propozycja. Tak, zgoda.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Czy jest to merytoryczna czy raczej legislacyjna propozycja?

Legislator Piotr Podczaski:

Nie, legislacyjna.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

A więc art. 21 został rozpatrzony. Art. 22.

Legislator Piotr Podczaski:

Trzy razy będzie „30 dni”. Jeszcze jeżeli chodzi o art. 22 ust. 1 w ostatnim zdaniu po sformułowaniu „o objęciu skazanego szczególną ochroną stosuje się”, proponujemy dodać wyraz „przepisy”.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Jest akceptacja, panie ministrze?

Legislator Piotr Podczaski:

Wyraz „przepisy”, i dalej jak jest.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Przepisy artykułu. Zgoda.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. A zatem art. 23 został rozpatrzony.

Art. 24. Dziękuję, został rozpatrzony.

Art. 25.

Legislator Piotr Podczaski:

Można, panie przewodniczący?

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeżeli chodzi o art. 25 ust. 2, proponujemy, żeby to był zapis „zezwolenie na posiadanie innych przedmiotów niż te, o których mowa”. Zamiast „niż tych, o których mowa” proponujemy „niż te, o których mowa”.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Tak, zgoda.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. A zatem art. 25 został rozpatrzony.

Art. 26. Proszę bardzo.

Legislator Piotr Podczaski:

Do art. 26 nie mamy uwag.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze. Dziękuję bardzo. Został rozpatrzony. Art. 27.

Legislator Piotr Podczaski:

W art. 27 proponujemy skreślić jeden przecinek po wyrazach „przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy”. Tutaj proponujemy skreślić przecinek.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Jest akceptacja, panie ministrze?

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Jak godzimy się na wszystkie przecinki, to i tutaj się zgodzimy, chyba że tu powinien być przecinek. Wydaje nam się, że akurat tutaj powinien być.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeżeli jest jakakolwiek wątpliwość, to nie będziemy tego robić.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze, zostawiamy.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Zostawmy ten przecinek.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. Art. 27 został rozpatrzony. Art. 28.

Legislator Tomasz Czech:

Jeżeli chodzi o art. 28, podobna uwaga jak w przypadku wcześniejszego artykułu. Czy nie powinno się doprecyzować, że chodzi o art. 141 § 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym? Proszę zwrócić uwagę np. na art. 27, gdzie jest doprecyzowane, że chodzi o zezwolenia wskazane w 138 § 1 pkt 12 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, przyznane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Teoretycznie jeżeli coś zostało złożone przed dniem wejścia w życie ustawy, to też powinno być oczywiste, że chodzi o zezwolenia złożone na podstawie przepisu dotychczasowego, chyba że tutaj zastosowano jakąś technikę legislacyjną, dlatego że tam były wątpliwości, a tutaj w art. 28 ust. 1 nie było.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę o stanowisko.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Pomiędzy tymi przepisami jest różnica. Różnicę tę wskaże pani sędzia Kruczek.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo, pani sędzio.

Główny specjalista w departamencie MS, sędzia Monika Kruczek:

Dziękuję. Jeżeli chodziło art. 27, to wydaje się, że tutaj zasadne jest zapisanie, że w brzmieniu dotychczasowym, ponieważ w projekcie zmieniamy treść art. 138 § 1 pkt 12. Następuje doprecyzowanie. A więc tutaj jest istotne, że chodzi o zezwolenia wydane na podstawie przepisu w brzmieniu dotychczasowym, ponieważ dotychczas nie było terminu trzymiesięcznego. Natomiast jeżeli chodzi o art. 28, nie zmieniamy rodzaju ulg.

Legislator Piotr Podczaski:

Ale art. 141 § 1de facto też zmieniamy.

Główny specjalista w departamencie MS, sędzia Monika Kruczek:

Tak, ale...

Legislator Piotr Podczaski:

Może niech się państwo zastanowią do drugiego czytania, dlatego że nie ma co na gorąco.

Główny specjalista w departamencie MS, sędzia Monika Kruczek:

Wydaje się, że tutaj powinno być tak jak jest.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję. A więc art. 28 mamy rozpatrzony w tej sytuacji.

Art. 29. Dziękuję, został rozpatrzony.

Art. 30. Dziękuję, został rozpatrzony.

Art. 31. Dziękuję, został rozpatrzony.

Art. 32. Proszę bardzo, panie mecenasie.

Legislator Tomasz Czech:

Jeżeli chodzi o art. 32, po pierwsze, mamy wątpliwości, dlaczego częściowo stosujemy przepisy dotychczasowe, a częściowo nowe. Jeżeli skazany został wezwany do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym, będzie się stosowało przepisy dotychczasowe, ale już jeżeli chodzi o to, że się nie stawił, będziemy stosować przepisy nowe. Czy w ust. 1, jak też w ust. 2, przepraszam, chyba tylko w ust. 1 nie powinno się ewentualnie doprecyzować, że chodzi o wezwanie przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy?

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Proszę bardzo.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Obecne brzmienie jest celowe.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze. Dziękuję bardzo. A zatem art. 32 został rozpatrzony.

Art. 33. Dziękuję, został rozpatrzony.

Art. 34. Dziękuję, został rozpatrzony.

Art. 35. Proszę bardzo, panie mecenasie.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeżeli chodzi o art. 35, proponujemy skreślić przecinek po wyrazie „tymczasowe aresztowanie”, a z kolei dodać przed wyrazem „stosowane”.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Zgoda.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. Art. 35 został rozpatrzony.

Art. 36. Proszę bardzo.

Legislator Piotr Podczaski:

Jeżeli chodzi o art. 36, w pkt 1 mamy regułę, że dotychczasowe akty wykonawcze mogą być zmieniane, tylko wydaje nam się, że powinniśmy wskazać na podstawie jakiego przepisu upoważniającego, w jakim brzmieniu, w starym czy w nowym. Jest to decyzja merytoryczna. Nie wiem, może zastanówcie się państwo przed drugim czytaniem.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Mamy pewność, że zamiast „tego” powinno być „dotychczasowego przepisu upoważniającego”. W związku z tym...

Legislator Piotr Podczaski:

Dobrze. Jeżeli jest pewność, to uzupełnimy to. Jeżeli nie ma wątpliwości, że na podstawie dotychczasowego przepisu, to wpiszemy „na podstawie przepisu upoważniającego w brzmieniu dotychczasowym”. Tak?

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Tak. Dokładnie tak.

Legislator Piotr Podczaski:

Dobrze. Poprawimy to. Kolejna rzecz to też kwestia legislacyjna. W pkt 2 powinno być „nowych przepisów wykonawczych”.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Zgoda.

Legislator Piotr Podczaski:

Do dnia wejścia w życie nowych przepisów wydanych chyba na podstawie. Tutaj jest jakaś literówka.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Tak.

Legislator Piotr Podczaski:

I to samo w pkt 3.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Dokładnie tak.

Legislator Piotr Podczaski:

A więc rozumiem, że jest zgoda na takie poprawki.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Jest.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze. A zatem art. 36 został rozpatrzony. Art. 37.

Legislator Tomasz Czech:

W art. 37... Przepraszam, może pan.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dobrze. Proszę bardzo, pan mecenas.

Pełnomocnik Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej Jan Jeliński:

Krótko w odniesieniu do pkt 3, który zakłada wejście w życie przepisów dotyczących usług telekomunikacyjnych, to jest pkt 46 lit. d, pkt 82 lit. e i art. 13 pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu od dnia ogłoszenia. W naszej ocenie, mając na uwadze, że nawet jeżeli miałaby być zakładana jakaś fakultatywność proponowanych przepisów, to jednak stawiają one w istotnym stanie niepewności przedsiębiorców, którzy dzisiaj świadczą takie usługi. W związku z tym ewentualny termin wejścia w życie tych przepisów powinien być znacząco dłuższy, oczywiście przy zaznaczeniu, że nie zgadzamy się z istotą zmiany. Jeżeli miałaby ona w ogóle wejść w życie, to z odpowiednim okresem przejściowym. Myślę tutaj o okresie co najmniej rocznym.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Dziękuję bardzo. Panie mecenasie, proszę bardzo.

Legislator Tomasz Czech:

Mamy wątpliwości nawet w odniesieniu do pkt 2, czy właśnie czternastodniowy termin vacatio legis dla wejścia w życie przepisów nie jest zbyt krótki, czy nie powinien być w tym przypadku wydłużony. Zresztą jest tutaj wiele sytuacji, kiedy różne przepisy wejdą w różnym terminie. Jest to pierwsza rzecz.

Jeżeli chodzi o drugą kwestię, to też zastanawiamy się, czy wnioskodawcom... W pkt 3 użyto sformułowania, które jak się nam wydaje, nie wynika z Zasad techniki prawodawczej. Czy chodziło o to, że ustawa wchodzi, przepisy wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia czy też że wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia? Jeżeli miałaby nastąpić druga sytuacja, to powinno być właśnie doprecyzowane, że chodzi o 30 dni, a nie o miesiąc.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Czy państwo odniosą się do zwiększenia moratorium? Proszę bardzo.

Sekretarz stanu w MS Michał Woś:

Tak, panie przewodniczący. Mamy tutaj propozycję. Można by to zrobić teraz poprawką, a nie w trakcie drugiego czytaniu, co oczywiście byłoby sensowniejsze. To znaczy zrobienie tego teraz byłoby sensowniejsze. Mianowicie można uprościć wejście w życie. Biorąc pod uwagę harmonogram prac, wejście w życie można by określić na 1 stycznia 2023 roku, oczywiście pozostawiając pkt 1, żeby art. 34 wchodził z dniem następującym. W pkt 2 byłoby 14 dni. Głównie są tam skargi i sprawy związane z wykonywaniem swoich obowiązków przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Tutaj zależałoby nam, żeby to weszło jak najszybciej. Gdyby ustawa wchodziła 1 stycznia, wówczas pkt 3 i 4 siłą rzeczy stałyby się zbędne, a sam przepis art. 37 byłby uproszczony. Gdyby taka poprawka została uwzględniona, bylibyśmy zobowiązani.

Przewodniczący poseł Piotr Sak (PiS):

Czy znajdzie się jakiś śmiałek, ktoś odważny? Pan poseł Janusz Kowalski. Już widzę błysk w oku. Widzę, że na pewno przejmie. Czy jest możliwość przygotowania w tym momencie ze strony ministerstwa? Proszę, żeby pomóc panu posłowi w przygotowaniu poprawki. Ogłaszam dwie minuty przerwy techniczno-sanitarnej.

[Po przerwie]

W tej sytuacji przechodzimy do głosowania poprawki zgłoszonej przez pana posła Janusza Kowalskiego.

Kto jest za poprawką zgłoszoną przez pana posła Kowalskiego? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wyświetlenie wyników.

Głosowało 7 parlamentarzystów. Wszyscy głosowali za.

A zatem, szanowni państwo, zakończyliśmy procedowanie.

Pozostaje nam głosowanie całości projektu uwidocznionego w druku nr 2376.

Kto jest za przyjęciem całości projektu? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zamykam głosowanie.

Głosowało 7 parlamentarzystów. Wszyscy oddali głos za.

Szanowni państwo, pozostaje nam wybór posła sprawozdawcy. Pozwolę sobie, jak w teleturnieju prowadzonym przez Tadeusza Sznuka, wziąć to na siebie. Dziękuję, jeżeli nie będzie głosu sprzeciwu. Nie widzę sprzeciwu.

Dziękuję serdecznie. Dziękuję za obecność.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Horacio Brakus JD

Last Updated: 23/04/2023

Views: 6214

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Horacio Brakus JD

Birthday: 1999-08-21

Address: Apt. 524 43384 Minnie Prairie, South Edda, MA 62804

Phone: +5931039998219

Job: Sales Strategist

Hobby: Sculling, Kitesurfing, Orienteering, Painting, Computer programming, Creative writing, Scuba diving

Introduction: My name is Horacio Brakus JD, I am a lively, splendid, jolly, vivacious, vast, cheerful, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.