Przeczytaj - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (2023)

Microsoft Excel

Importowanie danych zplików tekstowych

Może się okazać, że dane, które otrzymaliśmy, znajdują się wplikach oinnym rozszerzeniu niż *.xlsx czy *.xls. Mogą być to np. pliki *.txt, *.csv czy *.prn. Wtakim przypadku musimy wykorzystać importowanie danych do arkusza. Proces importowania danych do arkusza, zplików opodanym wyżej rozszerzeniu, wkażdym wypadku wygląda podobnie.

Otrzymany plik możemy otworzyć za pomocą programu Microsoft Excel, jednak wszystkie dane znajdują się wjednej kolumnie. Musimy jewodpowiedni sposób rozdzielić. Możemy to zrobić, zaznaczając kolumnę, wktórej znajdują się dane, anastępnie ze wstążki wybieramy Dane izobszaru Narzędzia danych opcję Tekst jako kolumny.

Wzależności od sposobu otwarcia pliku, import danych może wyglądać trochę inaczej. Jeśli otworzymy najpierw program Microsoft Excel, anastępnie wybierzmy polecenie Otwórz, to od razu wyświetli się okno Kreator importu tekstu. Kreator ten wygląda wten sam sposób co kreator konwersji tekstu na kolumny, jedyną różnicą między krokami pokazanymi poniżej jest to, że wpierwszym kroku jesteśmy dodatkowo proszeni ookreślenie, od którego wiersza chcemy rozpocząć import danych oraz pochodzenie pliku.

Wyświetlony zostanie kreator konwersji tekstu na kolumny. Składa się on ztrzech kroków, wpierwszym określamy, czy dane rozdzielone są specjalnym znakiem czy stałą szerokością.

R13N4FfWv9P76
Przeczytaj - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (1)

Jeśli plik oddzielany jest znakami, np. tabulator, średnik, przecinek czy spacja, to wnastępnym kroku określamy ten znak.

R1Ahlniy6ovb7
Przeczytaj - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (2)

Jeśli jednak dane oddzielone są równymi odstępami (stała szerokość), to wkroku drugim określamy szerokość pól, klikając na „linijkę”. Strzałki poniżej określają miejsce, wktórym zastosowane zostanie oddzielenie danych. Więc wtym przypadku wkażdym wierszu zastosowany zostanie odstęp po 8, 23, 34 oraz 40 znaku.

RT8LWVdvKBSoT
Przeczytaj - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (3)

Wostatnim kroku określamy, jaki typ danych znajduje się wkolejnych kolumnach konwertowanego tekstu.

RyKIFyZrBnR5y
Przeczytaj - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (4)

Ważne!

Zwróć uwagę, że po konwersji plik, na którym pracujemy, nadal jest zapisany ze swoim pierwotnym rozszerzeniem. Przed kontynuacją zapisz arkusz zrozszerzeniem *.xlsx. Możesz to zrobić, wybierając Plik ze wstążki, anastępnie wybierając opcję Zapisz jako. Wgórnym polu wpisz nazwę, pod którą chcesz zapisać plik, następnie zlisty wybierz Skoroszyt programu Excel (*.xlsx) ipotwierdź zapisywanie przyciskiem Zapisz.

R1RiJ8WzVxVhC
Przeczytaj - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5)

Więcej na temat importowania danych znajdziesz wlekcjach:

 • Import danych zplików tekstowych warkuszu kalkulacyjnymImport danych zplików tekstowych warkuszu kalkulacyjnym

 • Import isynchronizacja danych warkuszu kalkulacyjnymImport isynchronizacja danych warkuszu kalkulacyjnym

Filtrowanie danych

Przy dużych zbiorach danych ciężko jest znaleźć potrzebne nam dane. Załóżmy, że warkuszu mamy wpisane wszystkie miasta wPolsce wkolejności alfabetycznej. Obok nazwy miejscowości znajduje się województwo, wktórym się znajduje. Chcemy, aby arkusz wyświetlił tylko te nazwy miejscowości, które znajdują się wwojewództwie, wktórym mieszkamy. Wtym celu wybieramy zakładkę Dane, anastępnie zobszaru Sortowanie ifiltrowanie wybieramy opcję Filtruj.

RMEKKAs2rbu5H

Przy nagłówkach, dla których włączyliśmy możliwość filtrowania, pojawią się strzałki. Po naciśnięciu na jedną znich pojawią się opcje filtrowania według tej kolumny. Możemy wten sposób wybrać odpowiadające nam informacje.

R13PogVSexv0J
Przeczytaj - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (7)

Więcej na temat filtrowania znajdziesz wlekcji.

 • Sortowanie ifiltrowanie danych warkuszu kalkulacyjnymSortowanie ifiltrowanie danych warkuszu kalkulacyjnym

Tabela przestawna

Chcemy znaleźć liczbę ludności dla każdego województwa. Wtym przypadku najłatwiej jest skorzystać zmożliwości tabeli przestawnejtabeli przestawnej. Wystarczy zaznaczyć dowolną komórkę, wktórej znajdują się nasze dane, anastępnie przejść do zakładki Wstawianie izpola Tabele wybrać opcję Tabela przestawna.

R6ctahbas96H0
Przeczytaj - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (8)

Dane, zktórych zostanie stworzona tabela przestawna, zostaną zaznaczone automatycznie. Wwyświetlonym oknie dialogowym wybieramy miejsce, wktórym chcemy umieścić tabelę. Może być to miejsce wistniejącym już arkuszu, lub całkiem nowy arkusz.

R1PPEPIZxhFq7
Przeczytaj - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (9)

Po zaakceptowaniu przyciskiem OK, po prawej stronie ekranu, zostanie wyświetlone menu, wktórym możemy dowolnie umieścić pola tabeli. Możemy to zrobić poprzez przeciągniecie pola do interesującego nas obszaru.

RqKaa4DuMT3ez
Przeczytaj - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (10)

Dzięki takiemu umieszczeniu pól tabeli przestawnej, nazwy miejscowości nie będą już wyświetlane, awięc z52363 wierszy zostanie 16, co zdecydowanie ułatwi analizowanie danych.

Więcej na temat tabel przestawnych znajdziesz wlekcjach:

 • Tabele przestawne warkuszu kalkulacyjnymTabele przestawne warkuszu kalkulacyjnym

 • Tabele przestawne: grupowanie danych warkuszu kalkulacyjnymTabele przestawne: grupowanie danych warkuszu kalkulacyjnym

 • Tabele przestawne – grupowanie iaktualizowanie warkuszu kalkulacyjnymTabele przestawne – grupowanie iaktualizowanie warkuszu kalkulacyjnym

 • Style tabeli przestawnej iwyróżnianie elementów warkuszu kalkulacyjnymStyle tabeli przestawnej iwyróżnianie elementów warkuszu kalkulacyjnym

Wykres przestawny

Załóżmy, że chcemy przedstawić dane na wykresie. Jednak może się okazać, że tworząc wykres na podstawie otrzymanych danych będzie on nieczytelny, ponieważ znajduje się wnim zbyt wiele informacji. Wtakim przypadku, dobrze jest stworzyć wykres przestawnywykres przestawny. Tworzymy go wten sam sposób co tabelę przestawną. Opcja tworzenia wykresu przestawnego znajduje się wzakładce Wstawianie wobszarze Wykresy.

ROHqwtAGfy7rN
Przeczytaj - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (11)

Więcej na temat wykresów przestawnych znajdziesz wlekcji

 • Wykresy przestawne warkuszu kalkulacyjnymWykresy przestawne warkuszu kalkulacyjnym

LibreOffice Calc

Importowanie danych

Może się okazać, że dane, które dostaliśmy znajdują się wplikach oinnym rozszerzeniu niż *.ods. Mogą być to np. pliki *.txt, *.csv czy *.prn. Wtakim przypadku musimy wykorzystać importowanie danych do arkusza. Proces importowania danych do arkusza, zplików opodanym wyżej rozszerzeniu, wkażdym wypadku wygląda podobnie.

Otrzymany plik możemy otworzyćza pomocą programu LibreOffice Calc. Zostanie wyświetlone okno importowania tekstu. Składa się ono zczterech sekcji, wpierwszej określamy pochodzenie pliku oraz wjakim języku został napisany. Poprawne określenie tych wartości pozwoli na pozbycie się błędów wpobieraniu danych zpliku. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy poprawnie określiliśmy te wartości, woknie importowania znajdziemy podgląd pobieranych danych, jeśli znajdują się tam wartości, które możemy bez problemu przeczytać, oznacza to, że prawdopodobnie poprawnie określiliśmy pochodzenie pliku. Wtym polu znajduje się jeszcze pole, wktórym możemy określić od którego wiersza chcemy rozpocząć pobieranie danych.

RP5U3TUub23Ee
Przeczytaj - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (12)

Wkolejnym polu – Opcje separatora – określamy, wjaki sposób arkusz kalkulacyjny będzie oddzielał kolejne kolumny. Jeśli wybierzemy opcję Rozdzielony, to musimy określić, za pomocą jakiego znaku – tabulator, przecinek, średnik czy spacja. Możemy wybrać kilka lub tylko jeden typ separatora.

RmlxDTGu7ZJlp
Przeczytaj - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (13)

Jeśli jednak dane oddzielone są równymi odstępami (stałą szerokość), to wkroku drugim określamy szerokość pól, klikając na „linijkę”. Czerwone kropki poniżej oznaczają miejsca, wktórych zastosowane zostanie oddzielenie danych. Wprzypadku zponiższej ilustracji, rozdzielenie nastąpi po 7, 12 oraz 17 znaku.

R1OHW6WRuIitM
Przeczytaj - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (14)

Wpolu Inne opcje znajdują się opcje, które pozwolą na uniknięcie błędów podczas importowania. Opcja Formatuj pola wcudzysłowie jako tekst sprawi, że informacje znajdujące się między znakami „ będą traktowane jako tekst, ajeśli między tymi znakami znajduje się znak separatora, np. tabulator, to zostanie on zignorowany. Włączenie opcji Identyfikuj liczby specjalne pozwoli na wykrycie wszystkich formatów liczb, wtym daty, godziny, notacji naukowej. Opcja Szacuj formuły sprawi, że gdy wpliku zawarte są formuły, np. =SUMA(C1:C10), to zostanie rozpoznana.

R8ndnXPFDGjeR
Przeczytaj - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (15)

Wostatnim polu – Pola – określamy, jaki typ danych znajduje się wkolejnych kolumnach importowanego tekstu.

RtgZcgB3O6Di5
Przeczytaj - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (16)

Ważne!

Zwróć uwagę, że po konwersji plik, na którym pracujemy, nadal jest zapisany ze swoim pierwotnym rozszerzeniem. Przed kontynuacją zapisz arkusz zrozszerzeniem *.ods. Możesz to zrobić, wybierając Plik zmenu głównego, anastępnie wybierając opcję Zapisz jako. Wgórnym polu wpisz nazwę, pod którą chcesz zapisać plik, następnie zlisty wybierz Arkusz kalkulacyjny ODF (*.ods) ipotwierdź zapisywanie przyciskiem Zapisz.

R1LI67f9VbMLz
Przeczytaj - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (17)

Więcej na temat importowania danych znajdziesz wlekcjach:

 • Import danych zplików tekstowych warkuszu kalkulacyjnymImport danych zplików tekstowych warkuszu kalkulacyjnym

 • Import isynchronizacja danych warkuszu kalkulacyjnymImport isynchronizacja danych warkuszu kalkulacyjnym

Filtrowanie danych

Przy dużych zbiorach danych ciężko jest znaleźć potrzebne nam dane. Załóżmy, że warkuszu mamy wpisane wszystkie miasta wPolsce wkolejności alfabetycznej. Obok nazwy miejscowości znajduje się województwo, wktórym się znajduje. Chcemy, aby arkusz wyświetlił tylko te nazwy miejscowości, które znajdują się wwojewództwie, wktórym mieszkamy. Wtym celu zaznaczamy nagłówki kolumn, dla którym chcemy zastosować filtr, anastępnie ze wstążki wybieramy opcję Autofiltr.

R1eokoyJJX9WX
Przeczytaj - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (18)

Przy nagłówkach, dla których włączyliśmy możliwość filtrowania, pojawią się strzałki. Po naciśnięciu na jedną znich pojawią się opcje filtrowania według tej kolumny. Możemy wten sposób wybrać szukane przez nas informacje.

R1Vw1SmVPfVfN
Przeczytaj - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (19)

Więcej na temat filtrowania znajdziesz wlekcji

 • Sortowanie ifiltrowanie danych warkuszu kalkulacyjnymSortowanie ifiltrowanie danych warkuszu kalkulacyjnym

Tabela przestawna

Chcemy znaleźć liczbę ludności dla każdego województwa. Wtym przypadku najłatwiej jest skorzystać zmożliwości tabeli przestawnej. Wystarczy zaznaczyć dowolną komórkę, wktórej znajdują się nasze dane, anastępnie zmenu głównego wybraćWstaw iopcję Tabela przestawna.

R7ilQF1RnR9EF
Przeczytaj - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (20)

Dane, zktórych zostanie stworzona tabela przestawna zostaną zaznaczone automatycznie. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, wktórym możemy dodatkowo potwierdzić, czy zostały zaznaczone odpowiednie dane.

R13WWd9PmAxSj
Przeczytaj - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (21)

Po zaakceptowaniu przyciskiem OK, zostanie wyświetlone kolejne okno dialogowe. Wybieramy wnim pola, które mają zostać wyświetlone wtabeli przestawnej. Możemy to zrobić poprzez przeciągnięcie pola do interesującego nas obszaru.

R1SrfdQewh1TN
Przeczytaj - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (22)

Dzięki takiemu umieszczeniu pól tabeli przestawnej, nazwy miejscowości nie będą już wyświetlane, awięc z52363 wierszy zostanie 16, co zdecydowanie ułatwi analizowanie danych.

Więcej na temat tabel przestawnych znajdziesz wlekcjach:

 • Tabele przestawne warkuszu kalkulacyjnymTabele przestawne warkuszu kalkulacyjnym

 • Tabele przestawne: grupowanie danych warkuszu kalkulacyjnymTabele przestawne: grupowanie danych warkuszu kalkulacyjnym

 • Tabele przestawne – grupowanie iaktualizowanie warkuszu kalkulacyjnymTabele przestawne – grupowanie iaktualizowanie warkuszu kalkulacyjnym

 • Style tabeli przestawnej iwyróżnianie elementów warkuszu kalkulacyjnymStyle tabeli przestawnej iwyróżnianie elementów warkuszu kalkulacyjnym

Wykres przestawny

Załóżmy, że chcemy przedstawić dane na wykresie. Jednak może się okazać, że tworząc wykres na podstawie otrzymanych danych, będzie on nieczytelny, ponieważ znajduje się wnim zbyt wiele informacji. Wtakim przypadku dobrze jest stworzyć wykres przestawny. Aby go przygotować, najpierw tworzymy tabelę przestawną inanosimy nią niego pola, które chcemy, aby znajdowały się na wykresie. Zaznaczamy obszar tabeli przestawnej, anastępnie zmenu głównego wybieramyWstaw -> Wykres. Zostanie wyświetlony okno kreatora wykresu, tworzymy go wpodobny sposób co zwykły wykres.

RUkeihemQLgLI
Przeczytaj - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (23)

Więcej na temat wykresów przestawnych znajdziesz wlekcji

 • Wykresy przestawne warkuszu kalkulacyjnymWykresy przestawne warkuszu kalkulacyjnym

Słownik

tabela przestawna

tabela przestawna

narzędzie analityczne służące do filtrowania, wybierania iprzestawiania kolumn iwierszy zdanymi warkuszu kalkulacyjnym, co pozwala na czytelniejsze przedstawienie danych. Tabela źródłowa, zktórej tworzona jest tabela przestawna pozostaje niezmieniona

wykres przestawny

wykres przestawny

wykres umożliwiający wybieranie iprzestawianie danych na nim przedstawianych; jest graficzną reprezentacją danych umieszczonych wtabeli przestawnej

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated: 17/07/2023

Views: 6224

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.